Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

CPI: Από 18 Αυγούστου σε διαπραγμάτευση οι μετοχές από το stock option plan

Μετά την αύξηση του κεφαλαίου, το ολοσχερώς καταβεβλημένο κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των € 3.031.290 διαιρούμενο σε 10.104.300 άϋλες ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης 0,30 Ευρώ.

CPI: Από 18 Αυγούστου σε διαπραγμάτευση οι μετοχές από το stock option plan

Η «CPI », ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, ότι με την από 22.06.2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της που ελήφθη δυνάμει της από 10.03.2022 απόφασης της τακτικής Γενικής Συνέλευσης, αποφασίστηκε η θέσπιση προγράμματος διάθεσης μετοχών με τη μορφή δικαιωμάτων προαίρεσης (“Stock Options”) σε στελέχη της διοίκησης και του προσωπικού της καθώς και σε πρόσωπα τα οποία παρέχουν υπηρεσίες στην Εταιρία σε σταθερή βάση.

Κατόπιν αυτού, στην από 01.08.2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αποφασίστηκε η αύξηση του κεφαλαίου της Εταιρίας κατά ποσό € 59.040 με την έκδοση 196.800 ονομαστικής αξίας €0,30. Μετά την αύξηση του κεφαλαίου, το ολοσχερώς καταβεβλημένο κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των € 3.031.290 διαιρούμενο σε 10.104.300 άϋλες ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης 0,30 Ευρώ.

Την 03.08.2022 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) µε Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2992244, η με αριθμό πρωτοκόλλου 2676460 απόφαση, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού σύμφωνα με την από 01.08.2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.

Η πιστοποίηση της ανωτέρω αύξησης κεφαλαίου διαπιστώθηκε με μέριμνα του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας με την από 04.08.2022 απόφαση του βάσει της από 03.08.2022 έκθεσης της εταιρίας με την επωνυμία «tgs (Ελλάς) Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές A.E» και καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) την 05.08.2022 µε Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2995770.

Η Επιτροπή Εταιρικών Πράξεων του Χρηματιστηρίου Αθηνών στη συνεδρίασή της στις 12/8/2022, ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των εκατόν ενενήντα έξι χιλιάδων οκτακοσίων (196.800) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών που προκύπτουν σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση.

Κατόπιν των ανωτέρω, με απόφαση της Εταιρίας, ορίζονται τα εξής:

Οι μετοχές της Εταιρίας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών και η τιμή εκκίνησης των μετοχών της Εταιρίας στο Χρηματιστήριο Αθηνών θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών σε συνδυασμό με την υπ΄ αριθμόν 26 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύει.

Η έναρξη της διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ορίζεται η 18 Αυγούστου 2022.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v