Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Reds: Με νέα ονομαστική αξία €1,17 οι μετοχές στο ΧΑ

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον σε €67.198.814,28, διαιρούμενο σε 57.434.884 κοινές μετοχές ονομαστικής αξίας €1,17 η κάθε μια.

Reds: Με νέα ονομαστική αξία €1,17 οι μετοχές στο ΧΑ

Η εταιρεία  «REDS Α.Ε.» (η «Εταιρεία»), ανακοινώνει ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 7ης Ιουλίου 2023 αποφάσισε, μεταξύ των άλλων, τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των €8.040.883,76, με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης κοινής, ονομαστικής, μετά ψήφου μετοχής της Εταιρείας από €1,3 σε €1,17 προς ισόποσο συμψηφισμό ζημιών παρελθουσών χρήσεων.

Την 31.07.2023 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό καταχώρισης 3729084, η με αριθ. πρωτ. 3002774 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων (Γενική Γραμματεία Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή - Γενική Διεύθυνση Αγοράς - Δ/νση Εταιρειών - Τμήμα Εποπτείας Εισηγμένων Α.Ε.) με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 5 και 8 του καταστατικού της Εταιρείας, σύμφωνα με την από 07.07.2023 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

Μετά την ως άνω μείωση, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον σε €67.198.814,28, διαιρούμενο σε 57.434.884 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας €1,17 η κάθε μια.

Η Επιτροπή Εισαγωγών και λειτουργίας αγορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών του XA ενημερώθηκε για τη μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρείας κατά τη συνεδρίασή της στις 01.08.2023.

Κατόπιν των ανωτέρω, από την Πέμπτη 03 Αυγούστου 2023 οι μετοχές της Εταιρείας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. με τη νέα ονομαστική αξία, ήτοι € 1,17 ανά μετοχή.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v