Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Jumbo: Στις 18 Οκτωβρίου η ΓΣ για έκτακτη χρηματική διανομή

Λήψη απόφασης περί έκτακτης χρηματικής διανομής στους μετόχους της Εταιρείας συνολικού ποσού 200.008.000 ευρώ, ήτοι €1,47/μετοχή.

Jumbo: Στις 18 Οκτωβρίου η ΓΣ για έκτακτη χρηματική διανομή

Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Jumbo που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 18 Οκτωβρίου 2023 και ώρα 16:00 στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στην οδό Κύπρου αρ. 9 & Ύδρας στο Μοσχάτο Αττικής.

1. Λήψη απόφασης περί έκτακτης χρηματικής διανομής στους μετόχους της Εταιρείας συνολικού ποσού ευρώ 200.008.000,00, το οποίο αποτελεί μέρος των εκτάκτων αποθεματικών από φορολογηθέντα και μη διανεμηθέντα κέρδη προηγούμενων χρήσεων.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό απαρτίας για τη συζήτηση και λήψη απόφασης κατά την ημερομηνία της 18.10.2023, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων θα συνέλθει εκ νέου σε επαναληπτική συνέλευση στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στην οδό Κύπρου αρ. 9 & Ύδρας στο Μοσχάτο Αττικής την 25.10.2023 και ώρα 16:00.

Οικονομικό ημερογιο

  • Ημερομηνία Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων: 18.10.2023
  • Ημερομηνία αποκοπής έκτακτης χρηματικής διανομής: 23.11.2023. Εάν εγκριθεί η καταβολή της έκτακτης χρηματικής διανομής, η ημερομηνία αποκοπής έχει οριστεί πριν από τη λήξη, την 15 Δεκεμβρίου 2023, των Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ) που διαπραγματεύονται στην αγορά Παραγώγων με υποκείμενο τίτλο την μετοχή της Εταιρείας.
  • Ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων (record date):  24.11.2023.
  • Ημερομηνία έναρξης καταβολής της έκτακτης χρηματικής διανομής: 29.11.2023.

Οι ανωτέρω αναφερθείσες ημερομηνίες αποκοπής της έκτακτης χρηματικής διανομής, προσδιορισμού δικαιούχων (record date) και έναρξης καταβολής της έκτακτης χρηματικής διανομής τελούν υπό την αίρεση της σχετικής έγκρισης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

Η καταβολή της έκτακτης χρηματικής διανομής θα πραγματοποιηθεί μέσω πληρώτριας Τράπεζας, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Οι λεπτομέρειες θα δοθούν με νεότερη ανακοίνωση της Εταιρείας.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις προαναφερόμενες ημερομηνίες. Στην περίπτωση αυτή, θα ενημερώσει εγκαίρως το επενδυτικό κοινό.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v