Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Μοίρασε «καμπάνες» η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Πρόστιμα συνολικού ύψους €81.000 σε χρηματιστηριακές και εισηγμένες από την Επιτροπή. Ανακαλείται η άδεια λειτουργίας της Hellenic Value ΑΕΠΕΥ.

Μοίρασε «καμπάνες» η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 996η/27.9.2023 συνεδρίασή του αποφάσισε:

Στο πλαίσιο ελέγχων που διενεργήθηκαν από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς με αντικείμενο τις γνωστοποιήσεις προς τους ιδιώτες πελάτες για τα κόστη και τις συναφείς επιβαρύνσεις την επιβολή προστίμων συνολικού ύψους 32.000 ευρώ για διάφορες ελλείψεις στην απεικόνιση επιμέρους θεμάτων, ως εξής:

- Πρόστιμο συνολικού ύψους € 10.000 στην EΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ για τις παραβάσεις: της παρ. 4(γ) του άρθρου 24 του ν.4514/2018 σε συνδυασμό με την παρ. 2 (α) του άρθρου 50 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/565 και της παρ. 4(γ) του άρθρου 24 του ν.4514/2018 σε συνδυασμό με την παρ. 10(α) του άρθρου 50 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/565.

- Πρόστιμο € 10.000 στην «BETA ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ» για παραβάσεις : της παρ. 4(γ) του άρθρου 24 του ν.4514/2018 σε συνδυασμό με την παρ. 2 (α) του άρθρου 50 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/565 , της παρ. 4(γ) του άρθρου 24 του ν.4514/2018 σε συνδυασμό με την παρ. 10(α) του άρθρου 50 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/565 και της παρ. 1(γ) του άρθρου 21 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/565.

- Πρόστιμο € 4.000 σε έκαστη εκ των «OPTIMA BANK A.E» , «ΕΛΛΑΣΦΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» (LEI:2138008NSD1X1XFUK750) και «EUROBANK A.E» για παράβαση της παρ. 4(γ) του άρθρου 24 του ν.4514/2018 σε συνδυασμό με την παρ. 10(α) του άρθρου 50 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/565.

Επίσης,

- Την επιβολή προστίμου € 15.000στην «BETA ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ» , για παράβαση των διατάξεων του άρθρου 57 παρ. 1 και 154 παρ. 2 του ν. 4261/2014, λόγω μείωσης του κεφαλαίου της χωρίς την λήψη σχετικής άδειας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς του άρθρου 77 του Κανονισμού (ΕΕ) 575/2013.

- Την επιβολή προστίμου € 25.000 στην «ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», για παράβαση των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 5β του ν.3556/2007, λόγω μη σύμμορφης με τα ΔΠΧΑ κατάρτισης των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων για την εννεάμηνη περίοδο που έληξε την 30.09.2020.

 Την επιβολή προστίμου ύψους € 4.000 στην εταιρεία «ΚΡΕ.ΚΑ. Α.Ε.» για παράβαση των άρθρων 4 παρ. 1, 19 παρ. 1 και 21 παρ. 5 του ν.3556/2007, λόγω μη δημοσιοποίησης και υποβολή στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς της ετήσιας οικονομικής έκθεσης της για τη χρήση 1.1.2022-31.12.2022.

- Την επιβολή προστίμου ύψους € 3.000 στην εταιρία ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. για παράβαση της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν.3556/2007, λόγω μη σύμμορφης, με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 36, κατάρτισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της για τη χρήση που έληξε 31.12.2020.

- Την επιβολή προστίμου συνολικού € 2.000 στην εταιρεία «ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ Α.Β.Ε.» για παραβάσεις των άρθρων 4 παρ. 1, 19 παρ. 1 και 21 παρ. 5 του ν.3556/2007, λόγω καθυστερημένης δημοσιοποίησης και υποβολής στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς της ετήσιας οικονομικής έκθεσης της για τη χρήση 1.1.2021-31.12.2021 και της εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης της για την περίοδο 1.1.2022-30.6.2022.

Την ανάκληση της άδειας λειτουργίας της εταιρείας «HELLENIC VALUE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», κατόπιν αιτήσεώς της, κατ’ εφαρμογή της περ. α της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4514/2018.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v