Εβροφάρμα: Μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής προς συμψηφισμό ζημιών

Η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου θα πραγματοποιηθεί με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από €0,88 σε €0,42, χωρίς αλλαγή του συνολικού αριθμού των κοινών μετοχών.

Εβροφάρμα: Μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής προς συμψηφισμό ζημιών

Ανακοινώνεται από την εταιρεία Εβροφάρμα Α.Β.Ε.Ε. ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 5ης Σεπτεμβρίου 2023 αποφάσισε την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των €6.289.672 Ευρώ.

Η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου θα πραγματοποιηθεί με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από €0,88 Ευρώ σε €0,42 Ευρώ, χωρίς αλλαγή του συνολικού αριθμού των κοινών μετοχών, προς συμψηφισμό ζημιών παρελθουσών χρήσεων.

Μετά την ως άνω μείωση, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των €5.742.744,00 Ευρώ, διαιρούμενο σε 13.673.200 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,42 Ευρώ.

Το Υπουργείο Ανάπτυξης με την αριθ. 3044136ΑΠ/20-09-2023 απόφασή του (ΑΔΑ: 6ΡΩΞ46ΝΛΣΞ-ΩΣΩ) ενέκρινε την τροποποίηση του σχετικού άρθρου του Καταστατικού της εταιρείας.

H Επιτροπή Εταιρικών Πράξεων του Χρηματιστηρίου Αθηνών στη συνεδρίασή του της 06/10/2023 ενημερώθηκε για την μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της εταιρείας.

Κατόπιν των ανωτέρω, από την 11/10/2023 οι μετοχές της εταιρείας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. με τη νέα ονομαστική αξία, €0,42 Ευρώ ανά μετοχή.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v