ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Τέταρτη περίοδος εκτοκισμού ομολογιακού

Από την Τρίτη 14/11/2023 (ex-coupon date) οι ομολογίες της Εταιρείας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα είσπραξης του τέταρτου τοκομεριδίου.

ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Τέταρτη περίοδος εκτοκισμού ομολογιακού

Η EΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ανακοινώνει ότι σύμφωνα με τους όρους του από 16/11/2021 Κοινού Ομολογιακού Δανείου έκδοσης της Εταιρείας (εφεξής «το ΚΟΔ»), η ημερομηνία προσδιορισμού (Record Date) των δικαιούχων τόκου του ΚΟΔ για την 4 η Περίοδο Εκτοκισμού, ήτοι από 16/05/2023 έως 16/11/2023, είναι η Τετάρτη 15/11/2023.

Από την Τρίτη 14/11/2023 (ex-coupon date) οι ομολογίες της Εταιρείας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα είσπραξης του τέταρτου (4ου) τοκομεριδίου.

Το μικτό ποσό των οφειλόμενων τόκων για την τέταρτη (4 η ) Περίοδο Εκτοκισμού ανέρχεται στο ποσό των €3.130.555,56, ήτοι ποσό €12,522222 ανά ομολογία, ονομαστικής αξίας €1.000, το οποίο έχει υπολογισθεί με επιτόκιο 2,45% ετησίως (προ φόρων), με βάση έτος 360 ημερών και του πραγματικού αριθμού ημερών (ACT/360) και αντιστοιχεί σε 250.000 ομολογίες που τελούν σήμερα υπό διαπραγμάτευση στην οργανωμένη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Η καταβολή των οφειλόμενων τόκων προς τους δικαιούχους των ομολογιών (εφεξής οι «Ομολογιούχοι») θα πραγματοποιηθεί μέσω της «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ Α.Ε.» (ATHEXCSD) την Πέμπτη 16/11/2023.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v