Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Παπουτσάνης: Διανέμει προσωρινό καθαρό μέρισμα €0,0285/μετοχή

Δικαιούχοι στην καταβολή προσωρινού μερίσματος θα είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Αύλων Τίτλων την 5η.12.2023.

Παπουτσάνης: Διανέμει προσωρινό καθαρό μέρισμα €0,0285/μετοχή

Η ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ανακοινώνει ότι με τις από 14.09.2023 και 08.11.2023 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας αποφασίστηκε η διανομή προσωρινού μερίσματος για τη χρήση 2023 μεικτού ποσού ανερχόμενου συνολικά σε 812.957,82 Ευρώ και σε 0,03 Ευρώ ανά μετοχή.

Στο διανεμόμενο μέρισμα θα γίνει παρακράτηση φόρου με συντελεστή 5% βάσει των άρθρων 61, 62 και 64 του Ν. 4172/2013, και συνεπώς το καθαρό πληρωτέο μέρισμα ανέρχεται σε 0,0285 Ευρώ ανά μετοχή.

Δεδομένου ότι οι ίδιες μετοχές εξαιρούνται της καταβολής μερίσματος, το τελικό ποσό του προσωρινού μερίσματος που θα καταβληθεί ανά μετοχή θα προσαυξηθεί κατά το ποσό του προσωρινού μερίσματος που θα αντιστοιχεί στις ίδιες μετοχές που θα κατέχει η Εταιρεία κατά την ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος είσπραξης του προσωρινού μερίσματος.

Ημερομηνία αποκοπής από την οποία οι μετοχές θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα είσπραξης προσωρινού μερίσματος ορίζεται η 4η.12.2023 (Cut-off Date).

Δικαιούχοι στην καταβολή προσωρινού μερίσματος θα είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Αύλων Τίτλων την 5η.12.2023 (Record Date).

Κατά τα ανωτέρω, η ημερομηνία έναρξης πληρωμής του προσωρινού μερίσματος στους δικαιούχους θα είναι η 8η.12.2023.

Η καταβολή του προσωρινού μερίσματος, θα πραγματοποιηθεί από την πληρώτρια Τράπεζα ALPHA BANK.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v