Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Phoenix Vega Mezz: Επιστροφή κεφαλαίου 18 εκατ. ευρώ

Από την Τετάρτη, 29 Νοεμβρίου 2023 οι μετοχές της Εταιρείας θα είναι διαπραγματεύσιμες στην Εναλλακτική Αγορά χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών.

Phoenix Vega Mezz: Επιστροφή κεφαλαίου 18 εκατ. ευρώ

Η PHOENIX VEGA MEZZ PLC (η Εταιρεία) σε συνέχεια της από 13 Ιουλίου 2023 ανακοίνωσής της με τις αποφάσεις της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης ημερομηνίας 12 Ιουλίου 2023 και με σκοπό την πληρέστερη ενημέρωση των μετόχων και του επενδυτικού κοινού, ανακοινώνει τα ακόλουθα:

1. Μείωση Μετοχικού Κεφαλαίου

Έχουν ολοκληρωθεί οι νομικές διαδικασίες στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας και στο Τμήμα Εφόρου Εταιρειών για την επικύρωση και εγγραφή των Ειδικών Ψηφισμάτων που εγκρίθηκαν στην Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας στις 12 Ιουλίου 2023 και στις 16 Νοεμβρίου 2023 παραδόθηκε από το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη το Πιστοποιητικό Εγγραφής της Μείωσης Κεφαλαίου ημερομηνίας 9 Νοεμβρίου 2023 και το Πιστοποιητικό Κεφαλαίου ημερομηνίας 15 Νοεμβρίου 2023 το οποίο επιβεβαιώνει τη νέα δομή του μετοχικού κεφαλαίου σε συνέχεια της μείωσης της ονομαστικής αξίας της μετοχής. Το νέο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας είναι:

  • Εγκεκριμένο μετοχικό κεφάλαιο: Ευρώ 26.507.785,2548 διαιρεμένο σε 1.250.367.229 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,0212 έκαστη.
  • Εκδομένο μετοχικό κεφάλαιο: Ευρώ 26.507.785,2548 διαιρεμένο σε 1.250.367.229 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,0212 έκαστη.

Όλες οι μετοχές έχουν τα ίδια δικαιώματα.

2. Διαδικασίες για επιστροφή κεφαλαίου

Το συνολικό ποσό μετρητών που κατόπιν μείωσης του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου θα επιστραφεί στους μετόχους που θα είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο της Εταιρείας κατά την Ημερομηνία Προσδιορισμού Δικαιούχων (Record Date) ανέρχεται σε Ευρώ 18.005.288,0976, το οποίο αντιστοιχεί σε Ευρώ 0,0144 ανά μετοχή.

Η Επιτροπή Εταιρικών Πράξεων του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά τη συνεδρίαση της 23 Νοεμβρίου 2023 ενημερώθηκε για την μεταβολή της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρείας και την επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών προς τους μετόχους, ποσού Ευρώ 0,0144 ανά μετοχή.

Κατόπιν των ανωτέρω, από την Τετάρτη, 29 Νοεμβρίου 2023 οι μετοχές της Εταιρείας θα είναι διαπραγματεύσιμες στην Εναλλακτική Αγορά (ΕΝ.Α. Plus) του Χρηματιστηρίου Αθηνών με ονομαστική αξία Ευρώ 0,0212, ανά μετοχή και χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών προς τους μετόχους ποσού Ευρώ 0,0144 ανά μετοχή.

Από την ίδια ημερομηνία (Τετάρτη, 29 Νοεμβρίου 2023), η τιμή εκκίνησης των μετοχών της Εταιρείας στην Εναλλακτική Αγορά (ΕΝ.Α. Plus) του Χρηματιστηρίου Αθηνών θα διαμορφωθεί σύμφωνα με την υπ' αριθ. 26 απόφαση του Δ.Σ. του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ως ισχύει.

Δικαιούχοι στη λήψη της επιστροφής κεφαλαίου είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Αΰλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) την Πέμπτη, 30 Νοεμβρίου 2023 (record date - ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων).

Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής της επιστροφής κεφαλαίου (Ευρώ 0,0144 ανά μετοχή) ορίζεται η Τρίτη, 5 Δεκεμβρίου 2023. Η επιστροφή του κεφαλαίου θα πραγματοποιηθεί από την πληρώτρια τράπεζα «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ», ως ακολούθως:

1. Μέσω των Συμμετεχόντων των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (Τράπεζες και Χρηματιστηριακές εταιρείες), σύμφωνα με τα ισχύοντα στον Κανονισμό Λειτουργίας της ΕΛ.Κ.Α.Τ. και τις σχετικές αποφάσεις της.

2. Ειδικά σε περιπτώσεις θανόντων δικαιούχων, των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό Θανόντος στο Σ.Α.Τ., υπό τον χειρισμό της ΕΛ.Κ.Α.Τ., η διαδικασία πληρωμής θα διενεργείται από το δίκτυο των καταστημάτων της Πληρώτριας Τράπεζας, μετά την ολοκλήρωση της νομιμοποίησης των κληρονόμων τους. Επιπλέον, σε περίπτωση που ο δικαιούχος τηρούσε τους τίτλους του μέσω πιστωτικού ιδρύματος/επιχείρησης επενδύσεων που έχει τεθεί σε ειδική εκκαθάριση, η καταβολή του ποσού που του αναλογεί θα διενεργηθεί μέσω του δικτύου των καταστημάτων της Πληρώτριας Τράπεζας.

Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας, Τηλέφωνο: +357 22 022 751.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v