Πλαστικά Θράκης: Από 6 Δεκεμβρίου η καταβολή καθαρού μερίσματος €0,066/μετοχή

Ημερομηνία αποκοπής του προσωρινού μερίσματος, όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, ορίσθηκε η Πέμπτη, 30 Νοεμβρίου 2023.

Πλαστικά Θράκης: Από 6 Δεκεμβρίου η καταβολή καθαρού μερίσματος €0,066/μετοχή

Η Πλαστικά Θράκης ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίαση  της 25ης Σεπτεμβρίου 2023 αποφάσισε την διανομή (καταβολή) προς τους μετόχους της Εταιρείας προσωρινού μερίσματος για την εταιρική χρήση 2023 συνολικού ποσού 3.000.000 Ευρώ (μικτό ποσό), ήτοι 0,0685848289 Ευρώ ανά μετοχή της Εταιρείας (μικτό ποσό), το οποίο ποσό με την προσαύξηση που αντιστοιχεί στις 798.549 ίδιες μετοχές, τις οποίες κατέχει η Εταιρεία και οι οποίες εξαιρούνται, σύμφωνα με το νόμο, της καταβολής προσωρινού μερίσματος, πρόκειται να ανέλθει 0,0698602048 Ευρώ ανά μετοχή.

Το ως άνω ποσό του προσωρινού μερίσματος υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 5%, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 40 παρ. 1 και 64 παρ. 1 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α΄ 167/23.07.2013), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το ν. 4646/2019 (ΦΕΚ Α΄ 201/12.12.2019).

Συνεπώς, το τελικώς καταβαλλόμενο ποσό του προσωρινού μερίσματος χρήσεως 2023 ανέρχεται σε 0,0663671946 Ευρώ ανά μετοχή.

Ημερομηνία αποκοπής του προσωρινού μερίσματος, όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, ορίσθηκε η Πέμπτη, 30 Νοεμβρίου 2023.

Δικαιούχοι του προσωρινού μερίσματος χρήσεως 2023 είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Αΰλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) την Παρασκευή, 1 Δεκεμβρίου 2023 (Record Date).

Η πληρωμή (καταβολή) του τελικού ως άνω προσωρινού μερίσματος χρήσεως 2023 θα ξεκινήσει την Τετάρτη, 6 Δεκεμβρίου 2023, και θα πραγματοποιηθεί μέσω της πληρώτριας Τράπεζας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.», σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στη σχετική από 10.10.2023 ανακοίνωση της Εταιρείας.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v