Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Πράσινο φως στο Ενημερωτικό της Intralot

To Ενημερωτικό της Intralot αφορά τη δημόσια προσφορά και την εισαγωγή για διαπραγμάτευση έως 130.000 ομολογιών στην κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της αγοράς αξιών του ΧΑ, με την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου, ύψους έως € 130 εκατ.

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Πράσινο φως στο Ενημερωτικό της Intralot

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 1011η/14.2.2024 συνεδρίασή του αποφάσισε:

 Την έγκριση του ενημερωτικού δελτίου της εταιρείας με την επωνυμία «ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε.» για τη δημόσια προσφορά και την εισαγωγή για διαπραγμάτευση έως 130.000 άυλων, κοινών, ονομαστικών ομολογιών της στην κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της αγοράς αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών με την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου, ύψους έως € 130 εκατ.

 Την έγκριση του αιτήματος για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας της εταιρείας με την επωνυμία «VIGOR FINANCE ΑΕΠΕΥ», ώστε να παρέχει (i) επενδυτικές υπηρεσίες και δραστηριότητες (λήψης και διαβίβασης εντολών, εκτέλεσης εντολών για λογαριασμό πελατών, διενέργειας συναλλαγών για ίδιο λογαριασμό και επενδυτικών συμβουλών) και (ii) παρεπόμενες υπηρεσίες (φύλαξης και διοικητικής διαχείρισης για λογαριασμό πελατών, παροχή πιστώσεων ή δανείων σε επενδυτή προς διενέργεια συναλλαγής, υπηρεσίες ξένου συναλλάγματος εφόσον συνδέονται με την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών).

 Την επιβολή χρηματικού προστίμου συνολικού ύψους €5.000 στην εταιρεία «LAVIPHARM Α.Ε.» για παράβαση των διατάξεων των άρθρων 4 παρ. 3 και 5 παρ. 3 του ν.3556/2007, καθώς οι ετήσιες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της για τη χρήση που έληξε στις 31.12.2021 και οι εξαμηνιαίες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της για το Α’ εξάμηνο της χρήσης 2022 δεν είχαν καταρτιστεί σύμφωνα με τις παρ. 74 και 75 του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου (ΔΛΠ) 1.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v