Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Επ. Κεφαλαιαγοράς: Οδηγίες στις εισηγμένες για τις λογιστικές καταστάσεις 2023

Με επιστολή προειδοποιήσει τις εισηγμένες εταιρείες προκειμένου να δώσουν έμφαση σε συγκεκριμένα πεδία για να αποφευχθούν με αυτό τον τρόπο δυσάρεστες εξελίξεις.

Επ. Κεφαλαιαγοράς: Οδηγίες στις εισηγμένες για τις λογιστικές καταστάσεις 2023

Ενόψει της επικείμενης δημοσίευσης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων για τη χρήση 2023 (έως 30 Απριλίου), η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έσπευσε με επιστολή της να προειδοποιήσει τις εισηγμένες εταιρείες προκειμένου να δώσουν έμφαση σε συγκεκριμένα πεδία και να αποφευχθούν με αυτό τον τρόπο δυσάρεστες εξελίξεις.

Μερικά από τα ζητήματα που επισημαίνονται προκειμένου να προσεχτούν είναι η αποτίμηση της εύλογης αξίας των επενδυτικών ακινήτων, η κατάταξη και επιμέτρηση μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων (ή ομάδων εκποίησης) ως κατεχόμενα προς πώληση και οι σημειώσεις που θα πρέπει να παρουσιάζουν και να εξηγούν επαρκώς σημαντικά στοιχεία για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων.

Γίνεται αναφορά επίσης στον τρόπο λογιστικής απεικόνισης των προγραμμάτων stock options, αναλυτική παρουσίαση της κατάστασης σε περίπτωση που δεν δίδεται το going concern, οδηγίες για τον τρόπο παρουσίασης των προοπτικών και των προβλέψεων για την επόμενη οικονομική χρήση, κ.λπ.

Αναφορά επίσης δίδεται και στο κομμάτι των μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v