ΤτΕ: Στις 18 Απριλίου η αποκοπή του μερίσματος

Το καθαρό μέρισμα που θα εισπράξουν οι μέτοχοι διαμορφώνεται σε ποσό ευρώ 0,6384 ανά μετοχή.

ΤτΕ: Στις 18 Απριλίου η αποκοπή του μερίσματος

Η Τράπεζα της Ελλάδος  ανακοινώνει ότι η 91η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας της Ελλάδος, που πραγματοποιήθηκε την 8η Απριλίου 2024, αποφάσισε μεταξύ άλλων, τη διανομή μερίσματος ποσού ευρώ 0,6720 ανά μετοχή για τη χρήση 2023, επί του οποίου θα γίνει παρακράτηση φόρου με συντελεστή 5%, σύμφωνα με τον ν. 4172/2013 (ιδίως το άρθρο 64 παρ. 1), όπως ισχύει.

Το καθαρό μέρισμα που θα εισπράξουν οι μέτοχοι διαμορφώνεται σε ποσό ευρώ 0,6384 ανά μετοχή.

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην ως άνω καταβολή μερίσματος ορίζεται η 18η Απριλίου 2024.

Από την ίδια ημερομηνία οι μετοχές της Τράπεζας της Ελλάδος θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην καταβολή του μερίσματος.

Ως ημερομηνία καταγραφής (record date) ορίζεται η 19η Απριλίου 2024.

Οι δικαιούχοι στην καταβολή μερίσματος, τηρουμένων των περιορισμών του άρθρου 8 παρ. 5 του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος* , είναι:

α) οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), ως δικαιούχοι των μετοχών κατά την ημερομηνία καταγραφής, εφόσον οι μετοχές τηρούνται σε Λογαριασμούς Αξιογράφων Ιδίου ή σε Λογαριασμούς Αξιογράφων Πελάτη,

β) οι βάσει της κείμενης νομοθεσίας (ν. 4548/2018, ν. 4569/2018, άρθρα 25 έως 36 ν. 4706/2020 και Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1212) ταυτοποιούμενοι μέσω των Εγγεγραμμένων Διαμεσολαβητών ή άλλων Διαμεσολαβητών, σύμφωνα με το άρθρο 1.2.3 του Μέρους 1 της Ενότητας VIII του Κανονισμού Λειτουργίας του Ελληνικού Κεντρικού Αποθετηρίου Τίτλων, όπως ισχύει, ως δικαιούχοι των μετοχών κατά την ημερομηνία καταγραφής, εφόσον οι μετοχές τηρούνται σε Λογαριασμούς Αξιογράφων Πελατείας.

Συναφώς, υπογραμμίζεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 19 του ν. 4569/2018, η εμπρόθεσμη ταυτοποίηση των μετόχων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία είναι υποχρεωτική για την καταβολή μερίσματος από την Τράπεζα της Ελλάδος. Έως ότου λάβει χώρα η εν λόγω ταυτοποίηση, το μέρισμα που αντιστοιχεί στις μη εμπροθέσμως ταυτοποιούμενες μετοχές, τηρείται από την ίδια και μπορεί να αναζητηθεί από τον μέτοχο υπό την προϋπόθεση της πλήρους ταυτοποίησής του σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, καθώς και υπό τον όρο ότι είναι όντως δικαιούχος της συγκεκριμένης αξίωσης. Γνωστοποιείται ότι δυνάμει σχετικής σύμβασης, η ΕΛΚΑΤ ενεργεί ως πάροχος εκδότη.

Ως ημερομηνία έναρξης πληρωμής του μερίσματος ορίζεται η 25η Απριλίου 2024, η δε καταβολή του θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (ιδίως το άρθρο 19 του ν. 4569/2018), τη διαδικασία που ορίζεται στον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών (ιδίως το άρθρο 5.5), καθώς και κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Λειτουργίας του Ελληνικού Κεντρικού Αποθετηρίου Τίτλων και τις σχετικές αποφάσεις του, ως εξής:

α) μέσω των Συμμετεχόντων στο Σ.Α.Τ. (Τράπεζες και Χρηματιστηριακές Εταιρείες) που οι δικαιούχοι μέτοχοι έχουν επιλέξει και εξουσιοδοτήσει για την είσπραξη του μερίσματος. Η Τράπεζα της Ελλάδος θα πιστώσει στις 25 Απριλίου 2024 τους τραπεζικούς λογαριασμούς των Συμμετεχόντων, οι οποίοι στη συνέχεια θα καταβάλουν τα χρήματα στους δικαιούχους.

β) απευθείας από την Τράπεζα της Ελλάδος, με πίστωση τραπεζικού λογαριασμού, στις εξής περιπτώσεις: - στους μη εμπροθέσμως ταυτοποιούμενους δικαιούχους, υπό την προϋπόθεση τόσο της ταυτοποίησης αυτών κατά τα ανωτέρω, όσο και της τήρησης των περιορισμών του άρθρου 8 παρ. 5 του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος, - στους κληρονόμους θανόντων δικαιούχων, των οποίων οι μετοχές τηρούνται από το Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων στον Ειδικό Λογαριασμό Θανόντος της Μερίδας τους στο Σ.Α.Τ., μόνον κατόπιν της ολοκλήρωσης της νομιμοποίησης των κληρονόμων και υπό την προϋπόθεση της τήρησης των περιορισμών του άρθρου 8 παρ. 5 του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος. Πληρώτρια Τράπεζα θα είναι η Τράπεζα της Ελλάδος.

* Από τη χρήση 2013, τα περιουσιακά δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος στην καταβολή μερίσματος, αναστέλλονται για τους μετόχους που εμπίπτουν στην παρ. 5 του άρθρου 8 του Καταστατικού [όπως προστέθηκε με την από 24.4.2012 απόφαση της 79ης Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Τράπεζας, που κυρώθηκε με το άρθρο 165 παρ.7 περ.β’ του ν. 4099/2012 (ΦΕΚ Α΄ 250/20.12.2012)], ήτοι πρόσωπα επί των οποίων η Τράπεζα ασκεί εποπτεία σύμφωνα με το άρθρο 55Α του Καταστατικού ή με διάταξη νόμου, επιχειρήσεις συνδεδεμένες με αυτά, μέλη των διοικητικών συμβουλίων ή διαχειριστές τέτοιων προσώπων, σύζυγοι και συγγενείς αυτών έως δευτέρου βαθμού.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v