Πειραιώς: Ισχυρό ενδιαφέρον για το ομόλογο, υπερκάλυψη πάνω από 2,7 φορές

Ενδιαφέρον από περισσότερους από 110 διαχειριστές κεφαλαίων για το ομόλογο, με την τράπεζα να αντλεί 500 εκατ. ευρώ. Σε ασφαλιστικές, συνταξιοδοτικά ταμεία και funds το 58%, το 18% σε τράπεζες.

Πειραιώς: Ισχυρό ενδιαφέρον για το ομόλογο, υπερκάλυψη πάνω από 2,7 φορές

Η Πειραιώς Financial Holdings Α.Ε. ανακοινώνει ότι η θυγατρική της, Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. («Πειραιώς» ή «Τράπεζα»), ολοκλήρωσε με επιτυχία την τιμολόγηση νέου Ομολόγου Υψηλής Εξοφλητικής Προτεραιότητας ύψους €500 εκατ. (εφεξής «Ομόλογο»), με απόδοση 5,00%, προσελκύοντας το ενδιαφέρον σημαντικού αριθμού θεσμικών επενδυτών.

Το Ομόλογο είναι εξαετούς (6) διάρκειας, με δικαίωμα ανάκλησης στα πέντε (5) έτη. Η ημερομηνία διακανονισμού είναι η 16η Απριλίου 2024 και τα ομόλογα θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου - Euro MTF Market.

Η έκδοση στηρίζει την επίτευξη του στόχου των Ελάχιστων Απαιτήσεων για τα Ίδια Κεφάλαια και τις Επιλέξιμες Υποχρεώσεις (Minimum Requirement for own funds and Eligible Liabilities, «MREL») στο τέλος του 2025.

Σε pro forma επίπεδο για το νέο Ομόλογο, τη μείωση των σταθμισμένων βάσει κινδύνων στοιχείων ενεργητικού από τις διακρατούμενες προς πώληση συναλλαγές NPE, καθώς και την αύξηση στα κεφάλαια από τη νέα έκδοση ομολόγου Tier 2 τον Ιανουάριο 2024, ο δείκτης MREL για τον Δεκέμβριο 2023 διαμορφώνεται στο 25,6%. Το επίπεδο αυτό είναι υψηλότερο από τον ενδιάμεσο στόχο MREL που έθεσαν οι εποπτικές αρχές για τον Ιανουάριο 2024 (21,9%), καθώς και για τον Ιανουάριο 2025 (24,9%).

Η συναλλαγή συγκέντρωσε ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον από περισσότερους από 110 διαχειριστές κεφαλαίων. Αναφορικά με την κατανομή, το 58% διατέθηκε σε διαχειριστές κεφαλαίων, ασφαλιστικές εταιρείες και συνταξιοδοτικά ταμεία, το 18% σε τράπεζες, το 17% σε κεφάλαια αντιστάθμισης κινδύνου και το 7% σε λοιπούς επενδυτές.

Το συνολικό βιβλίο εντολών της συναλλαγής ξεπέρασε το €1,3 δισ., υπερκαλύπτοντας κατά περισσότερες από 2,7 φορές τον στόχο έκδοσης. Με βάση το επενδυτικό ενδιαφέρον, η τελική απόδοση διαμορφώθηκε στο 5,00%, έναντι αρχικού στόχου 5,25%, με άνω των 3/4 της συναλλαγής να διατίθεται σε ξένους θεσμικούς επενδυτές.

Η επιτυχία της έκδοσης αποτελεί σαφή επιβεβαίωση της εμπιστοσύνης των επενδυτών στην Τράπεζα Πειραιώς και αποτυπώνεται στο πιστωτικό περιθώριο των 225μ.β. για τη συναλλαγή, το οποίο είναι χαμηλότερο κατά περισσότερες από 160 μ.β. σε σχέση με το περιθώριο παρόμοιας συναλλαγής τον Νοέμβριο 2023.

Οι BofA Securities Europe SA, Goldman Sachs Bank Europe SE, HSBC Continental Europe SE, J.P. Morgan SE και UBS Europe SE ενήργησαν ως Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι του βιβλίου προσφορών. Οι Allen & Overy και η δικηγορική εταιρεία Μπερνίτσας ενήργησαν ως νομικοί σύμβουλοι της Πειραιώς.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v