Ε.Κ.: Πόσο συμμορφώθηκαν οι εισηγμένες στο πλαίσιο εφαρμογής της εταιρικής διακυβέρνησης

Η εξέλιξη σε ότι αφορά τη συμμετοχή γυναικών στα Δ.Σ. των εισηγμένων. Γιατί η ΕΚ περιμένει περαιτέρω βελτίωση στο θέμα των ανεξάρτητων Επιτροπών Ελέγχου.

Ε.Κ.: Πόσο συμμορφώθηκαν οι εισηγμένες στο πλαίσιο εφαρμογής της εταιρικής διακυβέρνησης

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στo πλαίσιo της παρ. 6 του άρθρου 92 του ν. 4706/2020 ανήρτησε στον ιστότοπό της την Έκθεση για την πορεία εφαρμογής του πλαισίου εταιρικής διακυβέρνησης των άρθρων 1 έως 24.

Στην Έκθεση μεταξύ άλλων αξιολογείται το νομοθετικό πλαίσιο και προτείνονται τροποποιήσεις βελτίωσής του, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Με τις διατάξεις των άρθρων 1-24 του ν. 4706/2020 αναθεωρήθηκε και βελτιώθηκε το νομοθετικό πλαίσιο για την εταιρική διακυβέρνηση των ανωνύμων εταιρειών, με εισηγμένες μετοχές ή άλλες κινητές αξίες σε ρυθμιζόμενη αγορά στην Ελλάδα, με βάση τη συσσωρευμένη εμπειρία και τις σύγχρονες τάσεις στη θεματική της εταιρικής διακυβέρνησης.

Προς την κατεύθυνση αυτή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εξέδωσε Κανονιστικές Αποφάσεις και κατευθυντήριες γραμμές για ειδικότερα θέματα που προβλέπουν τα άρθρα 1-24 του ν. 4706/2020 και το άρθρο 44 του ν. 4449/2017, προκειμένου να συμβάλλει στην έγκαιρη και κατάλληλη προετοιμασία των υπόχρεων εταιρειών. Στόχος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς είναι οι κατευθυντήριες γραμμές που εξέδωσε να συμβάλλουν στην αποφυγή ασαφειών και συνεπώς στην αποτελεσματικότερη και ουσιαστική λειτουργία του νέου πλαισίου της εταιρικής διακυβέρνησης.

Από τα στατιστικά στοιχεία που εξήχθησαν από δεδομένα που συλλέγει η Διεύθυνση Εισηγμένων Εταιρειών, στο πλαίσιο της παρακολούθησης της συμμόρφωσης του νομοθετικού πλαισίου για την εταιρική διακυβέρνηση, με ημερομηνία αναφοράς την 31.12.2023, καθώς και από την επιμέρους διαχρονική εξέλιξή τους, προκύπτει ότι οι εταιρείες των οποίων κινητές αξίες διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών συμμορφώνονται, με τις διατάξεις του νόμου 4706/2020 για την Εταιρική Διακυβέρνηση όσον αφορά:

α. τη σύνθεση των Διοικητικών τους Συμβουλίων με εκτελεστικά, μη εκτελεστικά και ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη, και την εκπροσώπηση του φύλου μειοψηφίας,

β. τις επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου και συγκεκριμένα τις Επιτροπές Ελέγχου,

γ. τις Επιτροπές Αποδοχών και τις Επιτροπές Υποψηφιοτήτων, και

δ. την υιοθέτηση Κανονισμών Λειτουργίας – Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης από φορέα εγνωσμένου κύρους.

Επιπλέον από την ανάλυση των δεδομένων προκύπτει ότι στα δύο χρόνια εφαρμογής του νόμου καταγράφεται αύξηση των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών και αύξηση της συμμετοχής των γυναικών στα ΔΣ των εταιρειών και στις επιτροπές τους.

Περαιτέρω, παρατηρήθηκε διαχρονικά μικρή αύξηση στις ανεξάρτητες Επιτροπές Ελέγχου, ωστόσο η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αναμένει περαιτέρω βελτίωση της αύξησης αυτής, καθώς η μικρή αυτή αύξηση σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η συντριπτική πλειοψηφία των εταιρειών διαθέτουν τριμελείς Επιτροπές Ελέγχου όπως κατ’ ελάχιστο ορίζουν οι σχετικές διατάξεις του νόμου, υποδηλώνει μία τάση η οποία δύναται να είναι και αντιστρέψιμη στο μέλλον.

Προκύπτει λοιπόν ότι, οι εισηγμένες εταιρείες έχουν εναρμονιστεί με τις διατάξεις του νόμου και έχει ενισχυθεί η κουλτούρα της εταιρικής διακυβέρνησης που αυτές επιβάλλουν, στην κατεύθυνση της ενίσχυση των αρχών της διαφάνειας, της αναλογικότητας και της συμπερίληψης, παράγοντες που συμβάλλουν στην αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη λειτουργία της αγοράς και την ενίσχυση της προστασίας και της εμπιστοσύνης των μετόχων και των επενδυτών.

Οποιαδήποτε αναθεώρηση του πλαισίου θα πρέπει να λάβει επίσης υπόψη τις πρόσφατα αναθεωρημένες G20/ΟΟΣΑ Αρχές Εταιρικής Διακυβέρνησης, οι οποίες αποτελούν παγκόσμια πρότυπα στον τομέα της εταιρικής διακυβέρνησης, στο βαθμό που δεν έχουν ήδη υιοθετηθεί με τις διατάξεις του νόμου και της λοιπής νομοθεσίας. Τα επιμέρους συμπεράσματα, στατιστικά στοιχεία, καθώς και οι προτάσεις των φορέων και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αναφέρονται αναλυτικά στην Έκθεση.

*Αναλυτικά η έκθεση για την πορεία εφαρμογής του πλαισίου εταιρικής διακυβέρνησης , δημοσιεύεται στη δεξιά στήλη "Συνοδευτικό Υλικό".

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v