Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΧΑ: Πράσινο φως για Foodlink - Νέες μετοχές

Την εισαγωγή της εταιρίας Foodlink αλλά και την εισαγωγή νέων μετοχών των εταιριών Εθνική Τράπεζα, Γενική Τράπεζα και MIG, ενέκρινε μεταξύ άλλων το σημερινό Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

ΧΑ: Πράσινο φως για Foodlink - Νέες μετοχές
Την εισαγωγή της εταιρίας Foodlink αλλά και την εισαγωγή νέων μετοχών των εταιριών Εθνική Τράπεζα, Γενική Τράπεζα και MIG, ενέκρινε μεταξύ άλλων το σημερινό Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Αναλυτικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά τη σημερινή του συνεδρίαση ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση:

* των 110.367.615 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Τράπεζας "ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.", οι οποίες προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας με καταβολή μετρητών υπέρ των παλαιών μετόχων. Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών ορίστηκε η 30η Ιουλίου 2009. 

*  των 244.061.585 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Τράπεζας "ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.", οι οποίες προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας με καταβολή μετρητών υπέρ των παλαιών μετόχων. Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών ορίστηκε η 31η Ιουλίου 2009.

• των 17.824.619 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας "REDS A.E.", οι οποίες προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με καταβολή μετρητών υπέρ των παλαιών μετόχων. Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών ορίστηκε η 31η Ιουλίου 2009. 

*  των 12.909.632 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας "MARFIN INVESTMENT GROUP A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ", οι οποίες προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας λόγω επανεπένδυσης της επιστροφής κεφαλαίου. Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών ορίστηκε η 4η Αυγούστου 2009. 

* των 294.620 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας «ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε.», οι οποίες προέκυψαν από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας λόγω επανεπένδυσης μερίσματος χρήσεως 2008. Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών ορίστηκε η 4η Αυγούστου 2009.

Επιπλέον, το Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά τη σημερινή του συνεδρίαση ενέκρινε την ένταξη προς διαπραγμάτευση στην Εναλλακτική Αγορά (ΕΝ.Α.) του Χ.Α. των 7.247.000 κοινών ανωνύμων μετοχών της εταιρίας «ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ». Από το συνολικό αριθμό των προς ένταξη μετοχών, 454.999 μετοχές διατέθηκαν σε περιορισμένο κύκλο προσώπων στην τιμή των ευρώ 2,02 ανά μετοχή. Η τιμή έναρξης διαπραγμάτευσης του συνόλου των μετοχών της εταιρίας ορίστηκε σε ευρώ 2,02 ανά μετοχή και ως πρώτη ημέρα διαπραγμάτευσης ορίστηκε η 6η Αυγούστου 2009.

Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών ενέκρινε την ένταξη στην Εναλλακτική Αγορά του Χ.Α. των 4.456.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας "ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ Α.Ε.", που προέκυψαν από τη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από ευρώ 0,60 σε ευρώ 0,30 με ταυτόχρονη διανομή δωρεάν μετοχών στους μετόχους της εταιρίας (split μετοχών), σε αναλογία 1 νέα κοινή ονομαστική μετοχή για κάθε 1 παλαιά κοινή ονομαστική μετοχή. Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στο split μετοχών ορίζεται η 3η Αυγούστου 2009. Δικαιούχοι των νέων δωρεάν μετοχών θα είναι οι μέτοχοι της εταιρίας που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της 5ης Αυγούστου 2009. Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών ορίστηκε η 10η Αυγούστου 2009. Επίσης, το Δ.Σ. του Χ.Α. ενημερώθηκε για την αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από ευρώ 0,40 σε ευρώ 0,60, που προηγήθηκε του split μετοχών.

Επιπρόσθετα, το Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά τη σημερινή του συνεδρίαση ενημερώθηκε για: 

*  τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας "ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε." λόγω ακύρωσης 138.504 ιδίων κοινών ονομαστικών μετοχών, η οποία θα πραγματοποιηθεί την 3η Αυγούστου 2009. 

*  τη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της εταιρίας «HELLAS ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.» από ευρώ 0,85 σε ευρώ 0,45. Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των υφισταμένων μετοχών με τη νέα ονομαστική αξία ορίστηκε η 3η Αυγούστου 2009. 

* την αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της εταιρίας «SPACE HELLAS Α.Ε.» από ευρώ 0,32 σε ευρώ 0,71 και τη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από ευρώ 0,71 σε ευρώ 0,40. Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των υφισταμένων μετοχών με την τελική νέα ονομαστική αξία ορίστηκε η 3η Αυγούστου 2009. 

& την αλλαγή του διακριτικού τίτλου της εταιρίας «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ - ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ – ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Β.Ε.Ε.» από «ΥΙΟΙ Χ. ΚΑΤΣΕΛΗ Α.Β.Ε.Ε.» σε «NUTRIART A.B.E.E.» και η οποία θα ισχύει από την 3η Αυγούστου 2009.

* την ισόποση αύξηση και μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της εταιρίας «ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ.» και την επιστροφή του ποσού ευρώ 0,15 ανά μετοχή με καταβολή μετρητών στους μετόχους της, με περαιτέρω μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της εταιρίας από ευρώ 1,80 σε ευρώ 1,65. Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των υφισταμένων μετοχών με τελική ονομαστική αξία μετοχής ευρώ 1,65 και ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος επιστροφής κεφαλαίου ορίστηκε η 3η Αυγούστου 2009. Δικαιούχοι της επιστροφής κεφαλαίου είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. ως κάτοχοι των μετοχών κατά την 5η Αυγούστου 2009.

Στη συνέχεια, το Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών αποφάσισε τη μεταφορά των μετοχών της εταιρίας "AΛΦA-BHTA ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε." στην Κατηγορία "Χαμηλής Διασποράς και Ειδικών Χαρακτηριστικών", από την 29η Ιουλίου 2009, αφού έλαβε υπόψη ότι το ποσοστό της διασποράς των μετοχών της είναι μικρότερο από 10%.

Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΧΑ ενέκρινε: 

* την ανανέωση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή επί των μετοχών της εισηγμένης εταιρίας «BYTE COMPUTER Α.Β.Ε.Ε.» από την εταιρία – Μέλος του Χ.Α. «MERIT ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.». 

* την απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή στο προϊόν της Αγοράς Παραγώγων του ΧΑ Σ.Μ.Ε. επί των μετοχών της “MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD”, από το Μέλος της Αγοράς Παραγώγων του ΧΑ «BETA Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ.», και καθόρισε ως ημερομηνία έναρξης της ειδικής διαπραγμάτευσης επί του παραπάνω παράγωγου προϊόντος τη Δευτέρα 3 Αυγούστου 2009. 

* την απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή επί των μετοχών των εισηγμένων εταιριών «ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΣΧΥΟΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΕ», «CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΑΕ» και «ΕΤΕΜ Α.Ε.» από την εταιρία – Μέλος του ΧΑ «MERIT Χ.Α.Ε.Π.Ε.Υ.» και καθόρισε ως ημερομηνία έναρξης ειδικής διαπραγμάτευσης επί των εν λόγω κινητών αξιών την Παρασκευή 31 Ιουλίου 2009.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v