Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΕΚ: Πρόστιμα για ΑΕΓΕΚ, Βetanet, Aspis ΑΕΔΑΚ

Πρόστιμα συνολικού ύψους 94.000 ευρώ επέβαλε το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στις εταιρίες ΑΕΓΕΚ, Βetanet και Aspis ΑΕΔΑΚ.

ΕΚ: Πρόστιμα για ΑΕΓΕΚ, Βetanet, Aspis ΑΕΔΑΚ
Πρόστιμα συνολικού ύψους 94.000 ευρώ επέβαλε το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στις εταιρίες ΑΕΓΕΚ, Βetanet και Aspis ΑΕΔΑΚ.

Αναλυτικά το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά τη σημερινή 558η/5.8.2010 συνεδρίασή του έλαβε τις εξής αποφάσεις:

Επέβαλε πρόστιμο ύψους € 50.000 στην εταιρία «ΑΕΓΕΚ ΑΕ» διότι στις ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές της καταστάσεις των χρήσεων 2005 και 2006 δεν προέβη σε ορθή λογιστικοποίηση απομείωσης απαίτησης από θυγατρική της εταιρία και παρέλειψε να περιλάβει στην ενοποίηση θυγατρικές της εταιρίες, συγγενή εταιρία και κοινοπραξίες.

Επέβαλε πρόστιμο € 30.000 στην εταιρία «ΒΕΤΑΝΕΤ ΑΒΕΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ» για μη παροχή στοιχείων στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, παρακωλύοντας έτσι την άσκηση των αρμοδιοτήτων της.

Επέβαλε πρόστιμο € 14.000 στην «ASPIS ΙΝΤΕRΝΑΤΙΟΝΑL ΑΕΔΑΚ» διότι διαπιστώθηκαν ελλείψεις ως προς τις διαδικασίες λήψης και υλοποίησης των αποφάσεων της επενδυτικής επιτροπής και διότι στην πολιτική προμηθειών της δεν προέβλεπε ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια για την κατάταξη των μεριδιούχων.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v