ΧΑ: Σε επιτήρηση μπαίνουν 11 εισηγμένες

Σε επιτήρηση από Παρασκευή μπαίνουν 11 εισηγμένες και σχεδόν σύσσωμος ο κλάδος μέσων ενημέρωσης (ΔΟΛ, Πήγασος, Τεγόπουλος κ.α.). 12 μετοχές στα ειδικά χαρακτηριστικά. Όλες οι αλλαγές στους δείκτες.

ΧΑ: Σε επιτήρηση μπαίνουν 11 εισηγμένες
Σε επιτήρηση μεταφέρονται από την Παρασκευή 8/4 11 μετοχές και σχεδόν σύσσωμος ο κλάδος των μέσων ενημέρωσης (ΔΟΛ, Πήγασος, Τεγόπουλος, Τεχνικές Εκδόσεις κ.α.), όπως αποφάσισε το ΔΣ του ΧΑ ενώ 11 μετοχές μεταφέρονται στην κατηγορία Ειδικών Χαρακτηριστικών με διαπραγμάτευση μιας ώρας την εβδομάδα.

Επίσης, παραμένουν σε επιτήρηση οι μετοχές των Ευρωσυμμετοχών, Κεραμεία - Αλλατίνη, Κλωνατέξ και Ελφίκο, μεταφερόμενες ωστόσο στην κατηγορία Επιτήρησης με Εβδομαδιαία Ωριαία Διαπραγμάτευση.

Ανάλογες αλλαγές πραγματοποιούνται και στη σύνθεση των δεικτών του ΧΑ.


Αναλυτικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά τη συνεδρίασή του στις 7/4 εξέτασε τη συνδρομή των προϋποθέσεων για την υπαγωγή των εταιριών στην κατηγορία Επιτήρησης, καθώς και στις επιμέρους Κατηγορίες Διαπραγμάτευσης.

Ειδικότερα, το Δ.Σ. του Χ.Α. αποφάσισε τις εξής μεταφορές ανά κατηγορία διαπραγμάτευσης:

1. Μεταφορά στην Κατηγορία Μεσαίας και Μικρής Κεφαλαιοποίησης

Οι μετοχές των εταιριών ΙΑΣΩ Α.Ε. και Forthnet A.E. μεταφέρονται στην Κατηγορία Μεσαίας και Μικρής Κεφαλαιοποίησης από την Κατηγορία Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης, καθώς πληρούν το κριτήριο της παρ. β (ii) του προαναφερόμενου άρθρου όσον αφορά τη Μέση Κεφαλαιοποίηση.

Οι μετοχές των εταιριών ΒΑΛΚΑΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε. και ΚΕΚΡΟΨ A.E. μεταφέρονται στην Κατηγορία Μεσαίας και Μικρής Κεφαλαιοποίησης από την Κατηγορία Χαμηλής Διασποράς & Ειδικών Χαρακτηριστικών, καθώς εξαιρούνται από το κριτήριο των χαμηλών εσόδων (< 2 εκ. €), σύμφωνα με το άρθρο 2 της απόφασης 29 του Δ.Σ. του Χ.Α., όπως τροποποιήθηκε στις 30/09/2010.

2. Μεταφορά στην Κατηγορία Χαμηλής Διασποράς & Ειδικών Χαρακτηριστικών 

Οι μετοχές της εταιρίας Γενική Τράπεζα ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. μεταφέρονται στην Κατηγορία Χαμηλής Διασποράς & Ειδικών Χαρακτηριστικών από την Κατηγορία Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης, καθώς πληρούν το κριτήριο της χαμηλής διασποράς (< 15%).

3. Μεταφορά στην Κατηγορία Χαμηλής Διασποράς και Ειδικών Χαρακτηριστικών με Εβδομαδιαία Ωριαία Διαπραγμάτευση

Οι μετοχές των εταιριών ΑΘΗΝΑ Α.Τ.Ε., ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε., ATTICA Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, CROWN HELLAS CAN A.E., ELBISCO A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, Εμπορική Τράπεζα ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε., ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε., ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΕΛΙΑ Α.Ε. και Π.Γ. Νίκας Α.Β.Ε.Ε., μεταφέρονται στην Κατηγορία Χαμηλής Διασποράς & Ειδικών Χαρακτηριστικών με Εβδομαδιαία Ωριαία Διαπραγμάτευση από την Κατηγορία Χαμηλής Διασποράς & Ειδικών Χαρακτηριστικών, δεδομένου ότι η διασπορά του συνόλου των κοινών μετοχών τους παραμένει μικρότερη του 10%.

Οι μετοχές της εταιρίας ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ Α.Ε. μεταφέρονται στην Κατηγορία Χαμηλής Διασποράς & Ειδικών Χαρακτηριστικών με Εβδομαδιαία Ωριαία Διαπραγμάτευση από την Κατηγορία Χαμηλής Διασποράς & Ειδικών Χαρακτηριστικών, καθώς πληρούν το κριτήριο των χαμηλών εσόδων (< 2 εκ. €).

4. Μεταφορά στην Κατηγορία Επιτήρησης με Εβδομαδιαία Ωριαία Διαπραγμάτευση 

Οι μετοχές των εταιριών ΕΥΡΩΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Α.Ε., ΚΕΡΑΜΕΙΑ-ΑΛΛΑΤΙΝΗ Α.Ε. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΚΛΩΝΑΤΕΞ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. και ΕΛΦΙΚΟ Α.Ε.Ε. μεταφέρονται στην Κατηγορία Επιτήρησης με Εβδομαδιαία Ωριαία Διαπραγμάτευση από την Κατηγορία Επιτήρησης, καθώς πληρούν το κριτήριο των χαμηλών εσόδων (< 2 εκ. €).

Όλες οι παραπάνω αλλαγές στις κατηγορίες διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με το άρθρο 3.1.2.3 του Κανονισμού του Χ.Α. θα εφαρμοστούν από τη συνεδρίαση της Δευτέρας, 30 Μαΐου 2011 που είναι η ημερομηνία ισχύος της Τακτικής Εξαμηνιαίας Αναθεώρησης της σύνθεσης των δεικτών FTSE/X.A. Η ένταξη των μετοχών στις κατηγορίες ΧΔΕ Εβδομαδιαία & Επιτήρηση Εβδομαδιαία λόγω πλήρωσης του κριτηρίου των χαμηλών εσόδων θα ισχύσει από αύριο 08 Απριλίου 2011, ενώ η έναρξη διαπραγμάτευσης των μετοχών των εταιριών που ανήκουν στις κατηγορίες αυτές, θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα, 11 Απριλίου 2011. Η διαπραγμάτευση στη ΧΔΕ Εβδομαδιαία και Επιτήρηση Εβδομαδιαία θα γίνεται κάθε Δευτέρα από 12:30 έως 13:30.

5. Μεταφορά στην Κατηγορία Επιτήρησης 

Σύμφωνα με το άρθρο 3.1.2.5. του κανονισμού οι μετοχές των εταιριών «YALCO - ΣΩΚΡΑΤΗΣ Δ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΥΙΟΣ Α.Ε.», «ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΣΧΥΟΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε.», «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.», «ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε», «ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε.», «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.», «SATO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΠΙΤΙΟΥ» «Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.», «OLYMPIC CATERING Α.Ε.», «NUTRIART A.B.E.E.» και «ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε.», μεταφέρονται στην Κατηγορία Επιτήρησης.

Η ένταξη των εταιριών στην Κατηγορία Επιτήρησης θα ισχύσει από τη συνεδρίαση της Παρασκευής 8 Απριλίου 2011.

Επιπρόσθετα, το Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά τη σημερινή του συνεδρίαση ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των 5.781.121 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Τράπεζας «MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD», που προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου λόγω συγχώνευσης με απορρόφηση της Τράπεζας «MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.», με τις εξής σχέσεις ανταλλαγής: α) οι μέτοχοι της απορροφώσας Τράπεζας «MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD» θα διατηρήσουν τον αριθμό μετοχών που κατέχουν και β) κάθε μέτοχος της απορροφώμενης Τράπεζας «MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» (πλην της απορροφώσας) ανταλλάσσει κάθε 1 μετοχή που κατέχει με 0,6726990008 νέα μετοχή της απορροφώσας Τράπεζας, ονομαστικής αξίας εκάστης ευρώ 0,85. Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών ορίστηκε η 12η Απριλίου 2011.

Τέλος το Διοικητικό Συμβούλιο του ΧΑ κατά τη σημερινή του συνεδρίαση ενέκρινε την παραίτηση της εταιρίας – Μέλους του ΧΑ «ΔΙΕΘΝΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.» από την ιδιότητα του Μέλους Διαπραγμάτευσης στην Αγορά Παραγώγων του ΧΑ.

Αλλαγές στη σύνθεση των δεικτών του ΧΑ

Επιπλέον σε συνέχεια της μεταφοράς, από την Παρασκευή 8 Απριλίου 2011, των μετοχών, "ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε", "YALCO - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Α.Ε.", "ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε." και "ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε." στην Κατηγορία Επιτήρησης, θα πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες αλλαγές στη σύνθεση των Δεικτών του Χ.Α.

Πιο συγκεκριμένα :

Δείκτη Τιμών Μεσαίας & Μικρής Κεφαλαιοποίησης Χ.Α.

Οι μετοχές της εταιρίας "ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε." και "ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε." αφαιρούνται από τη σύνθεση του Δείκτη και αντικαθίστανται από τις μετοχές των εταιρειών "EURODRIP Α.Ε." και "Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ - Ι. ΛΑΠΠΑΣ Α.Ε." με στάθμιση 100%.

FTSE/Χ.Α. SmallCap

Οι μετοχές των εταιρειών "ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.", "YALCO - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Α.Ε.", "ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε." και "ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε." αφαιρούνται από τη σύνθεση του Δείκτη χωρίς άμεση αντικατάσταση.
FTSE/Χ.Α. Δείκτης Αγοράς

Οι μετοχές των εταιρειών "ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.", "YALCO - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Α.Ε.", "ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε." και "ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε." αφαιρούνται από τη σύνθεση του Δείκτη χωρίς άμεση αντικατάσταση.

FTSE/Χ.Α. Μέσων Ενημέρωσης

Οι μετοχές των εταιρειών "ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε." και "ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε." αφαιρούνται από τη σύνθεση του Δείκτη χωρίς άμεση αντικατάσταση.

FTSE/Χ.Α. Κατασκευές & Υλικά

Οι μετοχές της εταιρίας "ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε." αφαιρούνται από τη σύνθεση του Δείκτη χωρίς άμεση αντικατάσταση.

FTSE/Χ.Α. Προσωπικά & Οικιακά Προϊόντα

Οι μετοχές της εταιρίας "YALCO - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Α.Ε." αφαιρούνται από τη σύνθεση του Δείκτη χωρίς άμεση αντικατάσταση.

Οι αλλαγές θα πραγματοποιηθούν πριν την έναρξη των συναλλαγών της συνεδρίασης της Παρασκευής 8 Απριλίου 2011.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v