Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Πρόστιμα σε ΜΕΝΤΙΤΕΚ & ΑΕΓΕΚ από Κεφαλαιαγορά

Το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς επέβαλλε σήμερα πρόστιμο 50.000 ευρώ στον κ. Helgi Thor Bergs διότι δεν κατέθεσε ως όφειλε υποχρεωτική δημόσια πρόταση για τη ΜΕΝΤΙΤΕΚ και 5.000 ευρώ στην ΑΕΓΕΚ.

Πρόστιμα σε ΜΕΝΤΙΤΕΚ & ΑΕΓΕΚ από Κεφαλαιαγορά
Το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς επέβαλλε σήμερα πρόστιμο 50.000 ευρώ στον κ. Helgi Thor Bergs διότι δεν κατέθεσε ως όφειλε υποχρεωτική δημόσια πρόταση για τη ΜΕΝΤΙΤΕΚ και 5.000 ευρώ στην ΑΕΓΕΚ.

Αναλυτικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά τη σημερινή 606η/22.12.2011 συνεδρίασή του έλαβε τις εξής αποφάσεις:

• Επέβαλε πρόστιμο ύψους 50.000 ευρώ στον κ. Helgi Thor Bergs διότι αν και υπερέβη το 1/3 των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της εισηγμένης εταιρίας «ΜΕΝΤΙΤΕΚ Α.Β.Ε.Ε.» (πρώην «FASHION BOX ΕΛΛΑΣ») δεν προέβη -ως όφειλε- σε υποχρεωτική δημόσια πρόταση για το σύνολο των μετοχών της, κατά παράβαση του άρθρου 7, παρ. 1 του ν. 3461/2006. Επιπλέον η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αποφάσισε να αναστείλει τα δικαιώματα ψήφου του κ. Helgi Thor Bergs στην εταιρία «ΜΕΝΤΙΤΕΚ Α.Β.Ε.Ε.», κατά το ποσοστό που υπερβαίνει το 1/3 του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρίας.

• Επέβαλε πρόστιμο ύψους 5.000 ευρώ στην εταιρία «AEΓEK A.E.» διότι στις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2005 δεν έλαβε πρόβλεψη, κατά παρέκκλιση των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, έναντι διαφορών φορολογικού ελέγχου. Σημειώνεται ότι ο φορολογικός έλεγχος ολοκληρώθηκε το 2008.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v