Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΧΑ:Ενέκρινε την εισαγωγή νέων μετοχών της Σελόντα

Την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των ονομαστικών μετοχών της εταιρίας Ιχθ. Σελόντα και της Unibios ενέκρινε μεταξύ άλλων η Επιτροπή Εισαγωγών και Εταιρικών Πράξεων του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

ΧΑ:Ενέκρινε την εισαγωγή νέων μετοχών της Σελόντα
Την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των ονομαστικών μετοχών της εταιρίας Ιχθ. Σελόντα και της Unibios ενέκρινε μεταξύ άλλων η Επιτροπή Εισαγωγών και Εταιρικών Πράξεων του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Έπιπλέον το ΧΑ ενημερώθηκε για την επιστροφή κεφαλαίου της Motor Oil.

Αναλυτικά, η Επιτροπή Εισαγωγών και Εταιρικών Πράξεων του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά τη σημερινή της συνεδρίαση ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των:

*36.235.184 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας "ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ Σελόντα Α.Ε.Γ.Ε." (εφεξής "Απορροφώσα εταιρία"), που προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου λόγω συγχώνευσης με απορρόφηση των εταιρειών "INTERFISH ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ A.Ε.", "ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΦΑΡΑΔΟΝΗΣΙΑ Α.Ε.", "ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΕΧΙΝΑΔΩΝ Α.Ε." και "ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΙΧΘΥΩΝ Α.Β.Ε.Ε." (FISH FILLET HELLAS) με τις εξής σχέσεις ανταλλαγής: α) κάθε μέτοχος της "ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ Σελόντα Α.Ε.Γ.Ε." ανταλλάσσει κάθε 1,194143988715630 παλαιές μετοχές που κατέχει με 1 νέα κοινή ονομαστική μετοχή, ονομαστικής αξίας ευρώ 1,00, β) κάθε μέτοχος της "INTERFISH ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε." (πλην της Απορροφώσας) ανταλλάσσει κάθε 1,575176400997440 μετοχές που κατέχει με 1 νέα κοινή ονομαστική μετοχή, ονομαστικής αξίας ευρώ 1,00, και γ) κάθε μέτοχος της "FISH FILLET HELLAS" (πλην της Απορροφώσας) ανταλλάσσει κάθε 1,316733280042630 μετοχές που κατέχει με 1 νέα κοινή ονομαστική μετοχή, ονομαστικής αξίας ευρώ 1,00. Σημειώνεται ότι για τις εταιρίες "ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΦΑΡΑΔΟΝΗΣΙΑ Α.Ε." και "ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΕΧΙΝΑΔΩΝ Α.Ε." δεν υφίσταται σχέση ανταλλαγής δεδομένου ότι πρόκειται για απορρόφηση 100% θυγατρικών εταιριών. Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών ορίστηκε η 3η Αυγούστου 2012.

*9.177.094 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας "UNIBIOS Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ", νέας ονομαστικής αξίας εκάστης ευρώ 3,00, που προέκυψαν από το Reverse Split των μετοχών της, σε αντικατάσταση των υφισταμένων 91.770.944 κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας.

Ως ημερομηνία προσωρινής παύσης διαπραγμάτευσης των υφισταμένων μετοχών της εταιρίας ορίστηκε η 3η Αυγούστου 2012. Δικαιούχοι των νέων μετοχών είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. ως κάτοχοι των μετοχών κατά την 7η Αυγούστου 2012.

Επίσης, η Επιτροπή ενημερώθηκε για την ακόλουθη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της ιδίας εταιρίας από ευρώ 3,00 σε ευρώ 0,30. Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών με τελική νέα ονομαστική αξία εκάστης ευρώ 0,30 ορίστηκε η 10η Αυγούστου 2012.

*4.456.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας "ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ", νέας ονομαστικής αξίας εκάστης ευρώ 0,60, που προέκυψαν από το Reverse Split των μετοχών της, σε αντικατάσταση των υφισταμένων 8.912.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας.
 
Ως ημερομηνία προσωρινής παύσης διαπραγμάτευσης των υφισταμένων μετοχών της εταιρίας ορίστηκε η 3η Αυγούστου 2012. Δικαιούχοι των νέων μετοχών είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. ως κάτοχοι των μετοχών κατά την 7η Αυγούστου 2012.

Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών με νέα ονομαστική αξία εκάστης ευρώ 0,60 ορίστηκε η 9η Αυγούστου 2012. Επίσης, η Επιτροπή ενημερώθηκε για τη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της εταιρίας από ευρώ 0,60 σε ευρώ 0,51 και την επιστροφή ποσού ευρώ 0,09 ανά μετοχή στους μετόχους της με καταβολή μετρητών.

Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των υφισταμένων μετοχών με τελική ονομαστική αξία μετοχής ευρώ 0,51 και ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος επιστροφής κεφαλαίου ορίστηκε η 10η Αυγούστου 2012. Δικαιούχοι της επιστροφής κεφαλαίου είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. ως κάτοχοι των μετοχών κατά την 14η Αυγούστου 2012.

Επίσης, η Επιτροπή Εισαγωγών και Εταιρικών Πράξεων κατά τη σημερινή της συνεδρίαση ενημερώθηκε για:

*τη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της εταιρίας "ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε." από ευρώ 0,95 σε ευρώ 0,85 και την επιστροφή ποσού ευρώ 0,10 ανά μετοχή στους μετόχους της με καταβολή μετρητών. Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των υφισταμένων μετοχών με τελική ονομαστική αξία μετοχής ευρώ 0,85 και ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος επιστροφής κεφαλαίου ορίστηκε η 5η Νοεμβρίου 2012. Δικαιούχοι της επιστροφής κεφαλαίου είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. ως κάτοχοι των μετοχών κατά την 7η Νοεμβρίου 2012.

*τη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της εταιρίας "ΚΡΙ-ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΒΕΕ" από ευρώ 0,38 σε ευρώ 0,33 και την επιστροφή του ποσού ευρώ 0,05 ανά μετοχή με καταβολή μετρητών στους μετόχους της. Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των υφισταμένων μετοχών με νέα ονομαστική αξία μετοχής ευρώ 0,33 και ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος επιστροφής κεφαλαίου ορίστηκε η 17η Σεπτεμβρίου 2012. Δικαιούχοι της επιστροφής κεφαλαίου είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. ως κάτοχοι των μετοχών κατά την 19η Σεπτεμβρίου 2012.

*τη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της εταιρίας "COCA COLA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΩΣ Α.Ε." από ευρώ 1,50 σε ευρώ 1,16 και την επιστροφή ποσού ευρώ 0,34 ανά μετοχή στους μετόχους, την περαιτέρω μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από ευρώ 1,16 σε ευρώ 1,01, για συμψηφισμό του ποσού της μείωσης με απόσβεση ισόποσων συσσωρευμένων ζημιών και την τροποποίηση του διακριτικού της τίτλου σε "COCA COLA HELLENIC", η οποία θα ισχύει από 1η Αυγούστου 2012. Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των υφισταμένων μετοχών με τελική ονομαστική αξία μετοχής ευρώ 1,01 και ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος επιστροφής κεφαλαίου ορίστηκε η 1η Αυγούστου 2012. Δικαιούχοι της επιστροφής κεφαλαίου είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. ως κάτοχοι των μετοχών κατά την 3η Αυγούστου 2012.

*τη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της εταιρίας "ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε." από ευρώ 0,87 σε ευρώ 0,79 και την επιστροφή ποσού ευρώ 0,08 ανά μετοχή στους μετόχους της με καταβολή μετρητών. Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των υφισταμένων μετοχών με νέα ονομαστική αξία μετοχής ευρώ 0,79 και ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος επιστροφής κεφαλαίου ορίστηκε η 26η Σεπτεμβρίου 2012. Δικαιούχοι της επιστροφής κεφαλαίου είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. ως κάτοχοι των μετοχών κατά την 28η Σεπτεμβρίου 2012.

τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας "PROFILE A.E.B.E. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ" λόγω ακύρωσης 165.381 ιδίων κοινών ονομαστικών μετοχών, η οποία θα πραγματοποιηθεί την 3η Αυγούστου 2012.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v