Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Κεφαλαιαγορά:Πρόστιμα σε 6 εισηγμένες και 2 ΑΕΠΕΥ

Πρόστιμα συνολικά 114.000 ευρώ μοίρασε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σε έξι εισηγμένες και δύο ΑΕΠΕΥ. Πράσινος φως στο ενημερωτικό της Παναθηναικός και αναστολή διαπραγμάτευσης για το ΤΤ.

Κεφαλαιαγορά:Πρόστιμα σε 6 εισηγμένες και 2 ΑΕΠΕΥ
Πρόστιμα συνολικά 114.000 ευρώ μοίρασε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σε έξι εισηγμένες και δύο ΑΕΠΕΥ. Πράσινος φως στο ενημερωτικό της Παναθηναικός και αναστολή διαπραγμάτευσης για το ΤΤ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά τη σημερινή 625η/30.8.2012 συνεδρίασή του έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις: 

*  Να ζητήσει από το Χ.Α. την αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών της Εταιρίας «Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Ελλάδος Α.Ε.» σύμφωνα με το άρθρο 17 του ν. 3371/2005 καθώς και των παραγώγων προϊόντων της ως άνω Εταιρίας, σε συνέχεια ανακοίνωσής της που εκδόθηκε μετά από ερώτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ότι δεν θα προβεί στη δημοσιοποίηση της ετήσιας οικονομικής έκθεσης για την περίοδο που έληξε 31/12/2011 εντός της προβλεπόμενης από τη κείμενη νομοθεσία, προθεσμίας.

• Ενέκρινε το περιεχόμενο του ενημερωτικού δελτίου για τη δημόσια προσφορά μετοχών της εταιρίας «ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ» με αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου με μετρητά, μέχρι του ποσού των € 6.000.000 υπέρ των παλαιών μετόχων, χωρίς εισαγωγή των μετοχών στο ΧΑ και παρείχε άδεια για τη διενέργεια της δημοσίας προσφοράς.

Επέβαλε πρόστιμο € 60.000 στην εταιρία «ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕΠΕΥ» για παραβάσεις των άρθρων 2 και 5 του ν. 2843/2000, του άρθρου 25 του ν.3606/2007 και του άρθρου 18 του ν. 3340/2005 και για παραβάσεις των αποφάσεων 2/452/1.11.2007, 2/363/30.11.2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Ειδικότερα, μεταξύ άλλων διαπιστώθηκε ότι παρείχε άτυπη πίστωση σημαντικών ποσών σε πελάτες της.

• Επέβαλε πρόστιμο € 15.000 στην τράπεζα «EFG Eurobank Ergasias AE» για παραβάσεις διατάξεων της απόφασης 1/452/1.11.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, καθώς δεν ενημέρωσε επαρκώς ιδιώτες πελάτες της για ενδεχόμενους κινδύνους από συναλλαγές επί χρηματοπιστωτικών μέσων.

• Επέβαλε πρόστιμο € 15.000 στην εταιρία «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» για παράβαση του άρθρου 4 του ν.3556/2007 αναφορικά με τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2010, καθώς δεν προέβη σε απομείωση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων της.

• Επέβαλε πρόστιμο € 10.000 στην εταιρία «Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.» για παράβαση του άρθρου 6 του ν.3556/2007 αναφορικά με τις τριμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις της περιόδου που έληξε την 31.3.2011, επειδή δεν εφάρμοσε πλήρως τις διατάξεις των ΔΠΧΑ.

• Επέβαλε πρόστιμο € 5.000 στην εταιρία «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ ΑΕ» για παράβαση του άρθρου 4 του ν.3556/2007 αναφορικά με τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2011.

• Επέβαλε πρόστιμο € 4.000 στην εταιρία «ΙΠΠΟΤΟΥΡ ΑΕ» για παράβαση του άρθρου 4 του ν.3556/2007 αναφορικά με τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2011.

• Επέβαλε πρόστιμο € 3.000 στην «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ» για παράβαση της απόφασης 2/452/1.11.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

• Επέβαλε πρόστιμο € 2.000 στην εταιρία «Eurobank EFG Equities ΑΕΠΕΥ» για παράβαση του άρθρου 25 του ν. 3606/2007 σε συνδυασμό με την απόφαση 2/452/1.11.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v