Κομισιόν: 4+1 ορθές πρακτικές συνεργασίας για το άσυλο

Σκοπός είναι το θετικό αποτέλεσμα στη λειτουργία των διαδικασιών από τα κράτη-μέλη σχετικά με τον «χάρτη πορείας του Δουβλίνου στην πράξη - ενίσχυση της αποτελεσματικότητας του κανονισμού Δουβλίνο ΙΙΙ».

Κομισιόν: 4+1 ορθές πρακτικές συνεργασίας για το άσυλο

Η Ευρ. Επιτροπή παρουσιάζει μια σειρά ορθών πρακτικών που θα διασφαλίζουν την αποτελεσματικότητα του κανονισμού Δουβλίνο ΙΙΙ, όπως είχε ανακοινώσει η πρόεδρος κ. φον ντερ Λάιεν νωρίτερα τον Ιούνιο στο πλαίσιο της εφαρμογής του χάρτη πορείας του Δουβλίνου.

Στην επιστολή της προς τα κράτη μέλη, ενόψει της συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τον Φεβρουάριο του 2023, η πρόεδρος κ. φον ντερ Λάιεν δεσμεύτηκε ότι θα εφαρμοστεί πλήρως ο χάρτης πορείας του Δουβλίνου, ο οποίος καταρτίστηκε από την Επιτροπή και εγκρίθηκε από τα κράτη μέλη τον Νοέμβριο του 2022. Ο χάρτης πορείας του Δουβλίνου καθορίζει πρακτικές δράσεις που αποσκοπούν στη μείωση των κινήτρων δευτερογενούς μετακίνησης μέσω της σύσφιγξης της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών, σύμφωνα με ανακοίνωση της Κομισιόν.

Στο έγγραφο «Ο χάρτης πορείας του Δουβλίνου στην πράξη — Ενίσχυση της αποτελεσματικότητας του κανονισμού Δουβλίνο ΙΙΙ: εντοπισμός ορθών πρακτικών στα κράτη μέλη» η Επιτροπή προτάσσει μια σειρά από ορθές πρακτικές που έχουν θετικό αποτέλεσμα στη λειτουργία της διαδικασίας του Δουβλίνου.

Σε αυτές περιλαμβάνονται:

  1. Παροχή λεπτομερών πληροφοριών στον αιτούντα σχετικά με τη μεταφορά, μέσω διοργάνωσης συνεντεύξεων πριν από την αναχώρηση ή μέσω διανομής στοχευμένων φυλλαδίων για να εξηγηθούν οι λόγοι της απόφασης μεταφοράς και το τι πρέπει να αναμένεται κατά τη μεταφορά.
  2. Εξασφάλιση στενότερης εποπτείας κάθε μεταφοράς, για παράδειγμα με την εισαγωγή συστήματος καταγραφής όσων εισέρχονται στα κέντρα υποδοχής και εξέρχονται από αυτά. Με τον τρόπο αυτόν, η παρουσία στα κέντρα υποδοχής θα παρακολουθείται και μπορεί επίσης να περιοριστεί η διαφυγή.
  3. Χρήση εναλλακτικών μέτρων αντί της κράτησης, για παράδειγμα με την κατάσχεση ταξιδιωτικών εγγράφων ή τον ορισμό ειδικών υπαλλήλων στα κέντρα υποδοχής επιφορτισμένων με τον τακτικό έλεγχο της φυσικής παρουσίας των προσώπων που υπόκεινται σε μεταφορά.
  4. Βελτίωση της επικοινωνίας μεταξύ του κράτους μέλους που προβαίνει στη μεταφορά και του υπεύθυνου κράτους μέλους, με τη σύναψη διμερών συμφωνιών, τον ορισμό αξιωματικών συνδέσμων, τη διοργάνωση τακτικών διμερών συναντήσεων, καθώς και διερευνητικών αποστολών.
  5. Αναβάθμιση των υφιστάμενων συστημάτων ΤΠ και ανάπτυξη νέων ψηφιακών λύσεων για την παρακολούθηση όλων των σταδίων της διαδικασίας του Δουβλίνου.

Το έγγραφο που παρουσιάστηκε περιλαμβάνει επίσης παράρτημα που περιέχει συλλογή της νομολογίας του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την ερμηνεία του κανονισμού Δουβλίνο ΙΙΙ, με σκοπό να διασφαλιστεί η ταχύτερη εφαρμογή των κανόνων του Δουβλίνου στα κράτη μέλη, εξασφαλίζοντας υψηλότερο επίπεδο εναρμόνισης στην ερμηνεία των κανόνων αυτών από τα κράτη μέλη.

Πέρυσι, με βάση τον χάρτη πορείας του Δουβλίνου, τα κράτη μέλη συμμετείχαν σε διάφορες πρωτοβουλίες με την υποστήριξη της Επιτροπής για την αύξηση της αποδοτικότητας των διαδικασιών του Δουβλίνου. Για να στηρίξει τα κράτη μέλη στις προσπάθειές τους, τον Απρίλιο του 2023 ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο διατύπωσε συστάσεις σχετικά με τις μεταφορές δυνάμει του κανονισμού του Δουβλίνου.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v