Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Όπλο των μετόχων η Εταιρική Διακυβέρνηση

Πώς αξιολογείται η Εταιρική Διακυβέρνηση στην Ελλάδα. «Καλή ιδέα» η δημιουργία δείκτη. Οι υπεραποδόσεις των μετόχων και η... Βραζιλία. Συνέντευξη της Α. Βάρφη, διευθύντριας της SODALI στην Ελλάδα.

Όπλο των μετόχων η Εταιρική Διακυβέρνηση
Ο όμιλος SODALI συγκαταλέγεται στους παγκόσμιους leaders σε θέματα συμβούλων εταιρικής διακυβέρνησης και επενδυτικών σχέσεων. Η διευθύντρια της SODALI στην Ελλάδα Αιμιλία Βάρφη μιλά στο Euro2day.gr για την ανάγκη της εταιρικής διακυβέρνησης ιδίως σε περιόδους κρίσης, όπως η τρέχουσα, και επισημαίνει τις υπρεαποδόσεις που καρπώνονται οι μέτοχοι όταν τοποθετούνται σε μετοχές εταιρειών οι οποίες δίνουν έμφαση στον συγκεκριμένο τομέα.

Η κ. Βάρφη, επίσης, αξιολογεί το υφιστάμενο επίπεδο εταιρικής διακυβέρνησης στη Ελλάδα, προτείνει λύσεις για τη βελτίωση της κατάστασης και θεωρεί καλή ιδέα την πρωτοβουλία για τη δημιουργία σχετικού δείκτη.

ΕΡ.: Πιστεύετε πως εταιρείες που διαθέτουν καλή Εταιρική Διακυβέρνηση αποκτούν ένα επιπλέον συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι των ανταγωνιστών τους, ή απλώς είναι μια πηγή αυξημένων λειτουργικών εξόδων και γραφειοκρατίας;

ΑΠ.: Η εταιρική διακυβέρνηση θα πρέπει να θεωρείται μέσο μείωσης κινδύνων, βελτίωσης της αποτελεσματικότητας μιας επιχείρησης και μέσο αύξησης της μακροπρόθεσμης αξίας της. ΔΕΝ αποτελεί άσκηση συμμόρφωσης. Η απάντηση στο ερώτημα είναι προφανής. Εφαρμόζοντας ορθά τις πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης, οι εταιρείες αποκτούν αυξημένες πιθανότητες καλύτερης απόδοσης του κεφαλαίου τους και μείωσης του κόστους αυτού.

Η δημιουργία ειδικής κατηγορίας στο χρηματιστήριο της Βραζιλίας, με την ονομασία Novo Mercado -όπου για την εισαγωγή τους οι εταιρείες δεσμεύονται εθελοντικά να υιοθετήσουν επιπλέον πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης, πέραν εκείνων που απαιτούνται από τον Νόμο- είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα. Οι εισηγμένες στο Novo Mercado εταιρείες (με άλλα λόγια, όσες πληρούν αυστηρότερες προδιαγραφές εταιρικής διακυβέρνησης) υπερτερούν σταθερά σε αποτέλεσμα, έναντι εταιρειών που είναι εισηγμένες στον βασικό χρηματιστηριακό δείκτη της χώρας. Οι επιχειρήσεις μπορούν να εφαρμόσουν ορθές πρακτικές διακυβέρνησης, χωρίς αυτό να συνεπάγεται πρόσθετο κόστος και γραφειοκρατία.

ΕΡ.: Πολλοί ισχυρίζονται πως σε περιόδους βαθιάς οικονομικής κρίσης η εταιρική διακυβέρνηση είναι πολυτέλεια. Πώς το σχολιάζετε;

ΑΠ.: H εταιρική διακυβέρνηση ποτέ δεν είναι πολυτέλεια. Είναι περισσότερο αναγκαία σε περιόδους κρίσης απ' ό,τι σε περιόδους ευημερίας. Η καλή εταιρική διακυβέρνηση είναι ζωτικής σημασίας για την επιβίωση των επιχειρήσεων σε δύσκολες εποχές.

ΕΡ.: Πώς αξιολογείτε το επίπεδο εταιρικής διακυβέρνησης των εταιρειών που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών;

ΑΠ.: Οι περισσότερες ελληνικές εισηγμένες εταιρείες είτε έχουν διαμορφώσει δικoύς τους κώδικες εταιρικής διακυβέρνησης, είτε ακολουθούν τον κώδικα εταιρικής διακυβέρνησης του ΣΕΒ. Μολαταύτα, το επίπεδο της εταιρικής διακυβέρνησης των ελληνικών εισηγμένων ποικίλλει ανάλογα με τον κλάδο δραστηριοποίησης, με αποτέλεσμα μερικές να βρίσκονται σε πολύ καλύτερη θέση από άλλες. Είναι, όμως, γεγονός ότι σε πολλές περιπτώσεις δεν έχουν εφαρμοστεί επαρκώς διεθνώς αναγνωρισμένες πρακτικές στο διοικητικό συμβούλιο, π.χ. επιτροπές, διαχωρισμός των ρόλων του προέδρου και του διευθύνοντος συμβούλου, καθώς επίσης η ανεξαρτησία και τα απαιτούμενα προσόντα των μελών του διοικητικού συμβουλίου.

Προκειμένου λοιπόν μία εταιρεία να καλύψει τα συγκεκριμένα κενά, μπορεί να προχωρήσει στις εξής ενέργειες: αξιολόγηση του διοικητικού συμβουλίου, διορισμός επικεφαλής ανεξάρτητων μελών, παροχή επαρκούς πληροφόρησης για τις αποδοχές της διοίκησης και κυρίως βελτίωση της επικοινωνίας με τους επενδυτές.

Όλα τα παραπάνω αποκτούν ακόμα μεγαλύτερη σημασία σήμερα, εν μέσω της κρίσης που υφίσταται η ελληνική οικονομία. Οι επενδυτές πλέον είναι προσεκτικοί και πιο απαιτητικοί, αναζητώντας μεγάλη διαφάνεια και συμμόρφωση σε διεθνή πρότυπα εταιρικής διακυβέρνησης, για να διασφαλίσουν την κατάλληλη απόδοση της επένδυσής τους. Σαφώς υπάρχει περιθώριο για περαιτέρω βελτίωση -ειδικά στις κρατικές επιχειρήσεις- αν θέλουν να ευθυγραμμιστούν σε μεγαλύτερο βαθμό με τα διεθνή πρότυπα.

ΕΡ.: Ποια πιστεύετε ότι είναι τα βασικά βήματα που θα πρέπει να κάνει μια εταιρεία για να αναβαθμίσει το επίπεδο της εταιρικής της διακυβέρνησης;

ΑΠ.: Κατ' αρχάς, να προβεί σε αξιολόγηση των δικών της πρακτικών διακυβέρνησης. Αυτό μπορεί να γίνει μέσω τόσο σύγκρισης αυτών με τις πρακτικές που εφαρμόζoυν αντίστοιχες εταιρείες εντός και εκτός Ελλάδος όσο και αξιολόγησης του βαθμού ανταπόκρισης, προσαρμογής και συμμόρφωσης αυτών στις απαιτήσεις της εκάστοτε αγοράς, στα κριτήρια των proxy advisors και στα διεθνή πρότυπα. Εν συνεχεία, η εταιρεία μπορεί να επανεξετάσει τη μετοχική σύνθεσή της για να προσδιορίσει τις προτιμήσεις των μετόχων.

Σε περίπτωση όπου η εν λόγω αξιολόγηση καταδείξει ασυνέπεια ή ανεπάρκεια, τότε η εταιρεία θα πρέπει να εξετάσει ενδελεχώς αν υφίστανται στρατηγικοί ή επιχειρηματικοί λόγοι για τις τρέχουσες πρακτικές και να προχωρήσει σε σαφή και γραπτή εξήγηση αυτών. Σε αντίθετη περίπτωση, η εταιρεία καλείται να αλλάξει τις πρακτικές που εφαρμόζει, ώστε να συμμορφωθεί όσο το δυνατόν περισσότερο με τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές.

Σε κάθε περίπτωση, η εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών διακυβέρνησης πρέπει να γίνεται με γνώμονα τους επιχειρηματικούς στόχους και την κουλτούρα της εταιρείας, καθώς η καλή εταιρική διακυβέρνηση δεν είναι αυτοσκοπός, αλλά μέσο βελτίωσής της. Τέλος, είναι σημαντικό την ευθύνη για την επίβλεψη της διαδικασίας αξιολόγησης και εφαρμογής των πρακτικών εκείνων που θα είναι πιο αποτελεσματικές για την κάθε επιχείρηση ξεχωριστά να την έχει το διοικητικό της συμβούλιο.

ΕΡ.: Ποια η γνώμη σας για τη δημιουργία Δείκτη Εταιρικής Διακυβέρνησης, τον οποίο έχουν προτείνει διάφοροι φορείς, όπως το Χρηματιστήριο Αθηνών (ΕΧΑΕ), ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ) και ο Σύνδεσμος Επενδυτών και Διαδικτύου (ΣΕΔ);

ΑΠ.: Η δημιουργία ενός τέτοιου δείκτη είναι πράγματι καλή ιδέα. Ήδη ορισμένοι ξένοι θεσμικοί επενδυτές, όπως το California Public Employees Retirement System (Calpers) -Σύστημα Συνταξιοδότησης των Δημοσίων Υπαλλήλων της Καλιφόρνιας- ταξινoμούν εδώ και πολλά χρόνια τις εταιρείες χαρτοφυλακίου βάσει των πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης που αυτές εφαρμόζουν και χρησιμοποιούν την κατάταξη αυτή ως μέσο για την επιλογή στόχων ή στρατηγικών επενδύσεων.

Τα λεγόμενα ακτιβιστικά (activist) hedge funds υιοθετούν παρόμοια προσέγγιση, στοχεύοντας επιχειρήσεις με κακή διαχείριση για επένδυση και για "ακτιβιστικές" καμπάνιες με σκοπό τη δημιουργία αξίας για τα ίδια τα funds. Είναι δοκιμασμένη τεχνική επένδυσης για δημιουργία αξίας στην πλειονότητα των αγορών.

*Συμφωνείτε ή διαφωνείτε με τον αρθρογράφο; Τι γνώμη έχετε;

To Εuro2day.gr ενθαρρύνει τον διάλογο και την έκφραση απόψεων από τους αναγνώστες. Σχολιάστε το άρθρο και πείτε την άποψή σας δημόσια για όσα συμβαίνουν και μας αφορούν όλους. Αν θεωρείτε το άρθρο σημαντικό, διαδώστε το με τα εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v