Τι είναι τα ESG και γιατί βρίσκονται στο ραντάρ των επενδυτών

Γιατί οι επιδόσεις των εταιρειών σε περιβαλλοντικά και κοινωνικά ζητήματα, καθώς και σε θέματα εταιρικής διακυβέρνησης, αποκτούν μεγαλύτερο βάρος. Η στάση των επενδυτών. Γράφει ο Β. Καμινάρης της EY.

Τι είναι τα ESG και γιατί βρίσκονται στο ραντάρ των επενδυτών
  • του Βασίλη Καμινάρη*

Η ΕΥ πρόσφατα δημοσίευσε τη φετινή έκδοση της παγκόσμιας έρευνάς της για το πώς αξιολογούν οι επενδυτές τη μη χρηματοοικονομική επίδοση των εταιρειών και το κατά πόσο έχουν ενσωματώσει στη διαδικασία λήψης επενδυτικών αποφάσεων τη μη χρηματοοικονομική πληροφόρηση (1).

Η έρευνα αυτή που πραγματοποιείται σε περιοδική βάση, φέτος ολοκληρώθηκε εν μέσω της πανδημίας, έχοντας ενσωματώσει τις απόψεις περίπου 300 θεσμικών επενδυτών, οι οποίοι διαχειρίζονται επενδύσεις σε παγκόσμιο επίπεδο. Το ερώτημα για τη σημαντικότητα των θεμάτων περιβάλλοντος, κοινωνίας και διακυβέρνησης (Environmental, Social and Governance – ESG) για τους επενδυτές, ποτέ δεν ήταν πιο επίκαιρο. Ειδικά στην τρέχουσα κατάσταση, όπου η πανδημία αναμένεται να εντείνει τις επιδράσεις των εταιρειών σε θέματα ESG στο μέλλον.

Τα σημαντικότερα συμπεράσματα της έρευνας, ήταν τα εξής:

Οι επενδυτές ανεβάζουν τον πήχη στα θέματα ESG

H έρευνα του 2020 αποκαλύπτει ότι οι επενδυτές ανεβάζουν τον πήχη, όσον αφορά την αξιολόγηση της μη χρηματοοικονομικής επίδοσης των εταιρειών. Συνολικά, το 98% των επενδυτών αξιολογούν τη μη χρηματοοικονομική επίδοση των εταιρειών, βάσει των γνωστοποιήσεων που δημοσιοποιούν, με το 72% να αναφέρουν ότι ακολουθούν μία καλά δομημένη και μεθοδική προσέγγιση αξιολόγησης της επίδοσης των εταιρειών. Αυτή είναι μία σημαντική εξέλιξη, σε σχέση με το μόλις 32% που κατέγραφε η αντίστοιχη έρευνα του 2018.

Το 2013, όταν και ξεκίνησε αυτή η σειρά ερευνών, περισσότεροι από το ένα τρίτο των επενδυτών ανέφεραν ότι εξέταζαν ελάχιστα ή καθόλου τις μη χρηματοοικονομικές γνωστοποιήσεις – σε αντιδιαστολή με την έρευνα του 2020, όπου μόλις επτά επενδυτές, από τους 300 που συμμετείχαν στην έρευνα, είχαν αυτή την τοποθέτηση.

Οι επενδυτές, επίσης, αναβαθμίζουν το επίπεδο κατανόησής τους γύρω από τις γνωστοποιήσεις ESG, μελετώντας τις γνωστοποιήσεις που γίνονται στο πλαίσιο του Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD). Συγκεκριμένα, από την έρευνα αποκαλύπτεται ότι οι επενδυτές αντιμετωπίζουν το πλαίσιο TCFD ως μία πολύ χρήσιμη προσέγγιση για την κατανόηση των μη χρηματοοικονομικών γνωστοποιήσεων, πέρα από τις καθαρά κλιματικές γνωστοποιήσεις. Η ανάγκη, δε, των επενδυτών, να εντοπίζουν τη μακροπρόθεσμη αξία των εταιρειών, ουσιαστικά εκφράζει μία σημαντική απαίτηση για τη θεσμοθέτηση πλαισίων μέτρησης και επικοινωνίας της άυλης αξίας και για μία πιο στενή σύνδεση μεταξύ οικονομικών αναφορών και αναφορών ESG.

Το κενό ενημέρωσης για θέματα ESG: στο επίκεντρο οι περιβαλλοντικοί κίνδυνοι

Για να είναι πιο αποτελεσματική η αξιολόγηση σε ζητήματα ESG, οι επενδυτές αναζητούν την τυποποίηση και την ενίσχυση των πληροφοριών που παράγουν οι εταιρείες. Από το 2018, η δυσαρέσκεια των επενδυτών για την πληροφόρηση που λαμβάνουν σχετικά με τους κινδύνους ESG, έχει αυξηθεί – για παράδειγμα, ο αριθμός των επενδυτών που είναι δυσαρεστημένοι με τις γνωστοποιήσεις για περιβαλλοντικούς κινδύνους, έχει αυξηθεί κατά 14 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το 2018.

Το στοιχείο αυτό, προβληματίζει, δεδομένης της προσοχής που δίνουν οι επενδυτές στις περιβαλλοντικές γνωστοποιήσεις. Η τοποθέτηση αυτή ενισχύεται από το γεγονός ότι οι επενδυτές θεωρούν το πλαίσιο TCFD ως το πλέον κατάλληλο για να γνωστοποιούν τη μη χρηματοοικονομική τους επίδοση οι εταιρείες.

Παρόλα αυτά, οι εταιρείες οφείλουν να καλύψουν ακόμη μεγάλη απόσταση μέχρι να είναι σε θέση να παρέχουν επαρκείς πληροφορίες για το πώς εντοπίζουν, αξιολογούν και διαχειρίζονται περιβαλλοντικούς και άλλους ESG κινδύνους.

Οι επενδυτές αναγνωρίζουν την ευθύνη των εταιρειών

Η σημαντικότητα της ανάγκης για ευθυγράμμιση των απαιτήσεων των επενδυτών και των εταιρειών, ενισχύεται από τον κεντρικό και αποφασιστικό ρόλο που τα ζητήματα ESG παίζουν στις επενδυτικές αποφάσεις: το 91% των επενδυτών που συμμετείχαν στην έρευνα της EY, θεωρούν ότι η μη χρηματοοικονομική πληροφόρηση έχει παίξει ουσιώδη ρόλο στη διαδικασία λήψης αποφάσεων τους τελευταίους 12 μήνες (είτε συχνά, είτε περιστασιακά). Επίσης, η αναλογία των επενδυτών που θεωρούν ότι αυτό συμβαίνει συχνά, ανήλθε σε 43%, από 34% το 2018.

Συνεπώς, παρατηρείται ότι η κλιματική αλλαγή διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στη διαδικασία λήψης αποφάσεων! Το 73% των επενδυτών που συμμετείχαν στην έρευνα αναφέρουν ότι αφιέρωσαν σημαντικό χρόνο και προσοχή στην αξιολόγηση των επιπτώσεων φυσικών κινδύνων που πηγάζουν από την κλιματική αλλαγή, κατά τη λήψη αποφάσεων. Το 71% αναφέρει το ίδιο για τους κινδύνους μετάβασης λόγω της κλιματικής αλλαγής. Σημαντικός αριθμός επενδυτών που συμμετείχαν στην έρευνα, κάνουν ιδιαίτερη αναφορά στην αυξανόμενη σημασία της εξέτασης των θεμάτων αυτών, στη διαδικασία λήψης επενδυτικών αποφάσεων.

Το μέλλον των επιδόσεων ESG: αξιοπιστία και εμπιστοσύνη

Η αξιοπιστία της πληροφορίας ενδυναμώνει την εμπιστοσύνη που δείχνουν οι αγορές στις εταιρείες. Οι επενδυτές χρειάζονται γνωστοποιήσεις ESG που να είναι κατανοητές και διαφανείς, που βασίζονται σε ποιοτικά δεδομένα και που παράγονται χρησιμοποιώντας αδιάβλητες και αξιόπιστες διαδικασίες και συστήματα.

Η έρευνα διαπιστώνει σημαντικό ενδιαφέρον από πλευράς των επενδυτών για μία ανεξάρτητη και αντικειμενική ματιά στις επιδόσεις ESG. Για παράδειγμα, το 75% όσων συμμετείχαν στην έρευνα, αναφέρουν ότι θεωρούν πολύ χρήσιμη τη διασφάλιση της αξιοπιστίας της διαδικασίας ανάλυσης και προγραμματισμού που εφαρμόζουν οι εταιρείες για την εξέταση του θέματος της κλιματικής αλλαγής. Επίσης, αναφέρουν την ανάγκη για τη δημιουργία ενός κλίματος εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας προς τις επενδύσεις της πράσινης οικονομίας, με το 82% να αναφέρουν ότι θα είχε μεγάλη αξία η ανεξάρτητη διασφάλιση της επίδρασης των περιβαλλοντικών επενδύσεων.

Ποια είναι τα επόμενα βήματα;

Η έρευνα παρουσιάζει συγκεκριμένες προτάσεις για το πώς μπορούν οι εταιρείες να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις των επενδυτών και να διασφαλίσουν ότι οι ESG επιδόσεις τους είναι στα αναμενόμενα επίπεδα:

  • Ισχυροποίηση των δεσμών μεταξύ χρηματοοικονομικής και μη χρηματοοικονομικής απόδοσης. Οι επενδυτές μπορούν να αναπτύξουν πιο αξιόπιστες προσεγγίσεις για την κατανόηση των παραγόντων που επιδρούν και διαμορφώνουν τη μακροπρόθεσμη αξία σε συγκεκριμένους κλάδους, ενώ οι εταιρείες μπορούν να εστιάσουν την προσοχή τους σε πιο ουσιαστικά θέματα (materiality) – την αναφορά εκείνων των περιβαλλοντικών, κοινωνικών και οικονομικών παραγόντων που αφορούν τα ενδιαφερόμενα μέρη τους και μπορούν να επιδράσουν στη δυνατότητά τους να δημιουργήσουν μακροπρόθεσμη αξία.
  • Αύξηση της αξιοπιστίας της ανάλυσης κινδύνων / ευκαιριών από την κλιματική αλλαγή και της μετάβασης σε μία οικονομία χαμηλού άνθρακα στο μέλλον, καθώς και αποτελεσματικότερη επικοινωνία, εφαρμόζοντας το πλαίσιο TCFD. Σημαντικά θέματα στα οποία μπορούν να εστιάσουν την προσοχή τους οι εταιρείες, είναι η κατανόηση της ανθεκτικότητας των επιχειρηματικών στρατηγικών και των περιουσιακών στοιχείων, μέσω της ανάπτυξης διαφορετικών σεναρίων κλιματικής αλλαγής, καθώς και η αξιολόγηση του οφέλους από τη μετάβαση στην οικονομία χαμηλού άνθρακα, κ.α.
  • Ανάπτυξη αξιόπιστων πρακτικών μη χρηματοοικονομικής πληροφόρησης. Η ανάπτυξη αποτελεσματικών διαδικασιών διακυβέρνησης και η ανεξάρτητη διασφάλιση των μη χρηματοοικονομικών διαδικασιών, των μηχανισμών ελέγχου και των παραγόμενων στοιχείων / πληροφοριών, μπορούν να δημιουργήσουν ένα κλίμα αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης με τους επενδυτές. Αυτή είναι μία περιοχή στην οποία οι CFOs και οι ομάδες τους έχουν μεγάλη εμπειρία (δημιουργία διαδικασιών, ενσωμάτωση μηχανισμών ελέγχου σε διαδικασίες, ανεξάρτητη διασφάλιση), ενώ, επίσης, σημαντική μπορεί να είναι και η συνεισφορά των CROs και των ομάδων τους, καθώς και της διεύθυνσης Διαχείρισης Διαθεσίμων.

Σημειώσεις

1. How will ESG performance shape your future? – https://www.ey.com/en_gl/sustainable-impact-hub

 

* Ο κος Βασίλης Καμινάρης, είναι Εταίρος της ΕΥ Ελλάδος και Επικεφαλής Υπηρεσιών Διασφάλισης της EY στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.


Oι απόψεις που διατυπώνονται σε ενυπόγραφο άρθρο γνώμης ανήκουν στον συγγραφέα και δεν αντιπροσωπεύουν αναγκαστικά, μερικώς ή στο σύνολο, απόψεις του Euro2day.gr.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v