Αναγκαίες οι εταιρίες ανάλυσης στη Σοφοκλέους

Τα πλεονεκτήματα που παρουσιάζουν για τις εισηγμένες επιχειρήσεις οι αμιγείς εταιρείες ανάλυσης τονίζει ο κ. Ν. Γεωργιάδης, υπεύθυνος ανάλυσης αγοράς & μετοχών του VRS, επισημαίνοντας, μεταξύ άλλων, τις υπηρεσίες που προσφέρουν οι οίκοι, αλλά και τις αγκυλώσεις της σημερινής κατάστασης στον τομέα.

Αναγκαίες οι εταιρίες ανάλυσης στη Σοφοκλέους
του Ν. Γεωργιάδη *

Οι διεθνείς τάσεις σήμερα ”απαιτούν” με διαρκώς εντονότερο τρόπο την παροχή ανεξάρτητης ανάλυσης – μη καθοδηγούμενης από χρηματιστηριακές πράξεις με απώτερο και αποκλειστικό σκοπό τη συστηματική επίτευξη προμηθειών - προς την ευρύτερη επενδυτική κοινότητα.

Δημιουργώντας μία μακροχρόνια σχέση με την εκάστοτε - προς ανάλυση - εισηγμένη εταιρία, οι ερευνητικοί αυτοί οίκοι αναλαμβάνουν την εκπόνηση ενός ολοκληρωμένου εξειδικευμένου report θεμελιώδους ανάλυσης, το οποίο τίθεται στη διάθεση όλων των ενδιαφερόμενων επαγγελματιών της κεφαλαιαγοράς – όπως θεσμικών επενδυτών και διαχειριστών – καθώς και των επενδυτών που παρακολουθούν με εξειδικευμένο τρόπο τα δρώμενα στη χρηματιστηριακή αγορά.

Μέχρι σήμερα, είναι λίγο πολύ γνωστό αυτό που συμβαίνει στην Ελληνική Κεφαλαιαγορά.Οι χρηματιστηριακές εταιρίες εξετάζουν το σενάριο ανάπτυξης της εισηγμένης εταιρίας και ανάλογα της ελκυστικότητάς του προβαίνουν στην εκπόνηση (ή μη εκπόνηση) ολοκληρωμένου report - ή μιας επιδερμικής ανάλυσης στην περίπτωση κατά την οποία η ελκυστικότητα της εισηγμένης επιχείρησης κρίνεται ως χαμηλή.

Από το σημείο αυτό, η κάλυψη της εταιρίας γίνεται με τη μορφή συνοπτικών flash reports, ενώ μετά την πάροδο ενός σημαντικού χρονικού διαστήματος δεν υπάρχει διαθέσιμο ολοκληρωμένο report ανάλυσης για την εισηγμένη εταιρία, όχι μόνο προς τους πελάτες της, αλλά και προς ευρύτερους εξειδικευμένους αποδέκτες.

Βάσει της διεθνούς εμπειρίας, η φιλοσοφία και η νοοτροπία των ενδιαφερόμενων μερών αποδεικνύεται εντελώς διαφορετική από την επικρατούσα στην Ελληνική Κεφαλαιαγορά. Η εισηγμένη εταιρία θεωρεί σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα και ακολούθως αποδίδει μεγάλη έμφαση στην κάλυψή της από ανεξάρτητους ή αμιγείς οίκους έρευνας και ανάλυσης, στους οποίους με τη σειρά της καταβάλλει μία συγκεκριμένη αμοιβή για τις υπηρεσίες τους.

Η εκπονηθείσα ανάλυση για την εισηγμένη επιχείρηση προσφέρεται σε όλους ανεξαιρέτως τους ενδιαφερόμενους επαγγελματίες της αγοράς, καθώς και επενδυτές, χωρίς οι τελευταίοι να εξαρτώνται από την εκάστοτε πελατειακή τους σχέση με τις χρηματιστηριακές εταιρίες ή τους αντίστοιχους επενδυτικούς οίκους.

Οι αναλύσεις διατίθενται προς τους ενδιαφερόμενους σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, είτε δωρεάν είτε μέσω μιας συγκεκριμένης τιμής (η οποία όμως μπορεί να είναι και συμβολική λόγω του γεγονότος ότι η εισηγμένη εταιρία χρηματοδοτεί έμμεσα την κάλυψή της από τον ανεξάρτητο οίκο έρευνας και ανάλυσης).

Το σύνολο των υπηρεσιών που προσφέρονται σε επίπεδο εξειδικευμένης χρηματοοικονομικής ανάλυσης μιας εισηγμένης εταιρίας αποτελείται από τα ακόλουθα προϊόντα - reports:

(1) Θεμελιώδης Ανάλυση Εταιρίας, (2) Δημιουργία Εξειδικευμένου Χρηματοοικονομικού Μοντέλου Αποτίμησης, (3) Προετοιμασία Βάσης Δεδομένων σε Επίπεδο Κλάδου, (4) Κλαδική Ανάλυση, (5) Ανάλυση των Διεθνών Τάσεων, (6) Flash Reports, (7) Μοντέλο Συγκριτικής Αποτίμησης.

Μέσω των ανωτέρω υπηρεσιών, ”χτίζεται” μία μακροχρόνια σχέση μεταξύ της εισηγμένης εταιρίας και του οίκου έρευνας και ανάλυσης, διασφαλίζοντας τη σταθερή και εξειδικευμένη προβολή της πρώτης ανεξαρτήτως των εκάστοτε συνθηκών αγοράς ή την ελκυστικότητα του σεναρίου ανάπτυξης της ίδιας της εισηγμένης επιχείρησης.

Παράλληλα, η εισηγμένη εταιρία ωφελείται σε θέματα τεχνογνωσίας και συμβουλευτικών υπηρεσιών - χωρίς επιπρόσθετο κόστος - λόγω της στενής σχέσης που δημιουργείται διαχρονικά.

Οι επαγγελματίες της αγοράς, καθώς και οι επενδυτές αποκτούν πλήρη πρόσβαση σε εξειδικευμένη ανάλυση υψηλών προδιαγραφών, η οποία μέχρι πρότινος αποτελούσε αποκλειστικό προνόμιο επιλεγμένων θεσμικών επενδυτών. Η εισηγμένη εταιρία ωφελείται με τη σειρά της από αυτήν την αναγνώριση.

Με άλλα λόγια, η ανάλυση εκπονείται βάσει των προδιαγραφών που απαιτούνται για την ικανοποίηση των αναγκών πληροφόρησης υψηλών απαιτήσεων θεσμικών επενδυτών και ταυτόχρονα είναι διαθέσιμη σε όλες τις βαθμίδες των επαγγελματιών, καθώς και του ευρύτερου επενδυτικού κοινού.

Επίσης, οι αναλύσεις δεν παρουσιάζουν μονομερή αξιολόγηση (buy, hold ή sell rating), καθώς ο κύριος σκοπός τους δεν είναι η επίτευξη χρηματοοικονομικών πράξεων. Εξετάζονται όλα τα πιθανά σενάρια ανάπτυξης της εισηγμένης εταιρίας με μία σειρά καινοτομικών χρηματοοικονομικών μοντέλων, και παρουσιάζονται όλα τα αποτελέσματά τους ανάλογα με τις αντίστοιχες υποθέσεις.

Αποφεύγεται η υιοθέτηση γλώσσας και ύφους ανάλυσης που προϊδεάζει τον ενδιαφερόμενο αποδέκτη για την τελική σκοπιμότητα του εκπονηθέντος report, η οποία δεν πρέπει να είναι άλλη από την αντικειμενική παρουσίαση όλων των χρηματοοικονομικών δεδομένων της εταιρίας.

Η εκπονηθείσα ανάλυση είναι εμπεριστατωμένη και πλήρης, και σε αυτήν τη βάση ενημερώνεται τουλάχιστον 2 φορές το χρόνο, ώστε να διασφαλίζεται η ύπαρξη ενός ολοκληρωμένου report διαχρονικά και όχι η υποκατάστασή του, αποκλειστικά και μόνο, με flash reports στο μέλλον.

Καθίσταται δυνατή η παρουσίαση ειδικού report επενδυτικών κινδύνων και παραμέτρων εξομάλυνσης αυτών των κινδύνων, ώστε να αποσαφηνίζονται καίρια σημεία των προοπτικών ανάπτυξης της εισηγμένης εταιρίας και να αποφεύγονται φαινόμενα έλλειψης αποτελεσματικής πληροφόρησης στην αγορά.

Η διανομή της ανάλυσης ή των αναλύσεων πραγματοποιείται μέσω όλων των μορφών διάχυσης της πληροφόρησης. Μεταξύ των άλλων, δύναται να είναι σε ηλεκτρονική ή σε έντυπη μορφή καθώς και να παρουσιάζεται μέσα από την ιστοσελίδα της εισηγμένης εταιρίας ή του οίκου ανάλυσης με ελεύθερη πρόσβαση, ακόμη και από ιστοσελίδες χρηματοοικονομικής / χρηματιστηριακής ενημέρωσης.

Επιπλέον, οι εκπονηθείσες χρηματοοικονομικές αναλύσεις αποστέλλονται ηλεκτρονικά σε όλους τους αποδέκτες της συνδρομητικής βάσης των οίκων έρευνας και ανάλυσης.

* Ο Ν. Γεωργιάδης είναι υπεύθυνος ανάλυσης αγοράς & μετοχών του VRS

** Το πλήρες κείμενο της μελέτης στη δεξιά στήλη ”Συνοδευτικό υλικό”


Oι απόψεις που διατυπώνονται σε ενυπόγραφο άρθρο γνώμης ανήκουν στον συγγραφέα και δεν αντιπροσωπεύουν αναγκαστικά, μερικώς ή στο σύνολο, απόψεις του Euro2day.gr.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v