Ιraj: Μέθοδοι αποτίμησης συγχωνευόμενων εταιριών

Οι συμφωνίες συγχώνευσης μεταξύ εταιριών δεν έχουν αίσια έκβαση ή προκαλούν χρονοβόρες διαφωνίες μεταξύ των εμπλεκόμενων, λόγω των διαφορετικών απόψεων που υιοθετούνται κατά την αποτίμησή τους, τονίζει σε ανάλυσή του ο κ. Νικ. Γεωργιάδης, Υπεύθυνος Ανάλυσης Αγοράς & Μετοχών του Iraj. Οι κυριότερες μέθοδοι αποτίμησης συγχωνευόμενων εταιριών.

Ιraj: Μέθοδοι αποτίμησης συγχωνευόμενων εταιριών
Οι συμφωνίες περί συγχώνευσης μεταξύ εταιριών δεν έχουν αίσια έκβαση ή προκαλούν χρονοβόρες διαφωνίες μεταξύ των εμπλεκόμενων πλευρών λόγω των διαφορετικών απόψεων που υιοθετούνται κατά την αποτίμηση των ξεχωριστών συγχωνευόμενων εταιριών, τονίζει σε ανάλυσή του ο κ. Νικ. Γεωργιάδης, Υπεύθυνος Ανάλυσης Αγοράς & Μετοχών του Iraj.

Σύμφωνα με την ανάλυση του κ. Γεωργιάδη, ενόψει μιας συγχώνευσης, υπάρχουν πάντοτε επιχειρήσεις που ευνοούνται από τη διαδικασία αποτίμησης και την εξαγόμενη σχέση ανταλλαγής, με αποτέλεσμα οι αντίστοιχοι μέτοχοι να είναι με τη σειρά τους οι πιο ωφελημένοι.

Παράλληλα, ο υπεύθυνος Ανάλυσης Αγοράς & Μετοχών παραθέτει μια συνοπτική Ερμηνεία & Επεξήγηση των Κυριότερων Μεθόδων:

Μέθοδος Προεξόφλησης Ταμειακών Ροών (DCF)

Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιείται για την αποτίμηση τόσο εισηγμένων όσο και μη εισηγμένων επιχειρήσεων. Βασίζεται στην προεξόφληση των ελεύθερων ταμειακών ροών της επιχείρησης βάσει του μέσου σταθμικού κόστους κεφαλαίου. Για τον υπολογισμό των ελεύθερων ταμειακών ροών εκπονείται επιχειρηματικό πλάνο με ορίζοντα 5ετίας και εξάγονται οι σχετικές προβλέψεις πωλήσεων και κερδοφορίας.

Εκτίμηση Λογιστικής Αξίας

Η εν λόγω μέθοδος χρησιμοποιείται κυρίως για την αποτίμηση εισηγμένων επιχειρήσεων. Η αξία της επιχείρησης εξάγεται μέσω των συνολικών ιδίων κεφαλαίων της τελευταίας διαθέσιμης οικονομικής περιόδου, τα οποία αναμορφώνονται με τις παρατηρήσεις των ορκωτών ελεγκτών-λογιστών (για παράδειγμα, αφαιρούνται ενδεχόμενες αρνητικές υπεραξίες, προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων, κ.λ.π.).

Μέσος Όρος Χρηματιστηριακής Αξίας

Για τον υπολογισμό της μέσης χρηματιστηριακής αξίας, λαμβάνεται υπόψη ο συνολικός τζίρος συναλλαγών (της μετοχής της κάθε εξεταζόμενης εταιρίας) των τελευταίων 12 μηνών, ο οποίος και διαιρείται με το συνολικό όγκο συναλλαγών των τελευταίων 12 μηνών. Το αποτέλεσμα του κλάσματος, το οποίο ουσιαστικά αποτελεί τη μέση τιμή της μετοχής, πολλαπλασιάζεται με τον αριθμό των μετοχών και με τον τρόπο αυτόν εξάγεται η μέση χρηματιστηριακή αξία.

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση μιας μετοχής με ιδιαίτερα μικρή εμπορευσιμότητα, η μέθοδος αυτή θα πρέπει να χρησιμοποιείται με χαμηλή στάθμιση για την εξαγωγή της αξίας της νέας επιχείρησης, όταν χρησιμοποιείται ένας συνδυασμός μεθόδων αποτίμησης.

Μέθοδος Πολλαπλασιαστών Καθαρής Θέσης (P/BV)

Η εξαγωγή της αξίας μιας επιχείρησης βάσει αυτής της μεθόδου πραγματοποιείται ως ακολούθως (συνοπτική παρουσίαση των βημάτων υπολογισμού):

1) Υπολογίζεται ο μέσος όρος των προβλεπόμενων ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας με ορίζοντα 5ετίας.

2) Υπολογίζεται ο μέσος δείκτης P/BV ενός αντιπροσωπευτικού δείγματος εισηγμένων εταιριών που ανήκουν στον κλάδο της εταιρίας.

3) Πολλαπλασιάζεται ο μέσος όρος των ιδίων κεφαλαίων με το μέσο δείκτη P/BV και εξάγεται η αξία της επιχείρησης.

4) Από την ανωτέρω αξία αφαιρείται ένα ποσοστό έκπτωσης (discount, συνήθως 20%-30%) για λόγους συντηρητικότητας.

5) Τέλος, η ανωτέρω αξία προσαρμόζεται βάσει και των παρατηρήσεων των ορκωτών ελεγκτών-λογιστών, και εξάγεται η καθαρή αξία της επιχείρησης.

Μέθοδος Πολλαπλασιαστών Τιμής προς Κέρδη ανά Μετοχή (P/E)

Η εξαγωγή της αξίας μιας επιχείρησης βάσει αυτής της μεθόδου πραγματοποιείται ως ακολούθως (συνοπτική παρουσίαση των βημάτων υπολογισμού):

1) Υπολογίζεται ο μέσος όρος των προβλεπόμενων καθαρών κερδών (μετά από φόρους) της εταιρίας με ορίζοντα 5ετίας.

2) Υπολογίζεται ο μέσος δείκτης P/Ε ενός αντιπροσωπευτικού δείγματος εισηγμένων εταιριών που ανήκουν στον κλάδο της εταιρίας.

3) Πολλαπλασιάζεται ο μέσος όρος καθαρών κερδών με το μέσο δείκτη P/Ε και εξάγεται η αξία της επιχείρησης.

4) Από την ανωτέρω αξία αφαιρείται ένα ποσοστό έκπτωσης (discount, συνήθως 20%-30%) για λόγους συντηρητικότητας.

5) Τέλος, η ανωτέρω αξία προσαρμόζεται βάσει και των παρατηρήσεων των ορκωτών ελεγκτών-λογιστών και εξάγεται η καθαρή αξία της επιχείρησης.

Η πλήρης ανάλυση του Iraj δημοσιεύεται στη δεξιά στήλη ”Συνοδευτικό Υλικό”

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v