Συνοδευτικό υλικό μετοχής: ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ)

v