Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Όνομα: Χαμαιλέων
Περιοχή: Euro2day

Αποποίηση ευθυνών
Απρ 4 2016

Σφηνάκια για Αβαξ, Καρέλια, ΟΛΘ και Kleeman

Σφηνάκια για Αβαξ, Καρέλια, ΟΛΘ και Kleeman

JP ΑΒΑΞ: Σε αύξηση κεφαλαίου ύψους τουλάχιστον 20 εκατ. ευρώ δεσμεύεται να προχωρήσει η εισηγμένη, με βάση τους όρους του πρόσφατου ομολογιακού δανείου, η οποία αναμένεται να πραγματοποιηθεί εντός της φετινής χρονιάς.

Tα αποτελέσματα ομίλου το 2015 επιβαρύνθηκαν από διαγραφές επισφαλών απαιτήσεων και απομείωση αξίας συμμετοχών ύψους 74,7 εκατ. ευρώ. Εξ αυτών τα 11,7 εκατ. ευρώ αφορούν σε διαγραφή επισφαλών απαιτήσεων (σ.σ. τα 6,5 εκατ. αφορούν απαιτήσεις από τη θυγατρική ΑΘΗΝΑ) και τα υπόλοιπα 63 εκατ. ευρώ σε απομείωση αξίας συμμετοχών.

Το μεγαλύτερο μέρος (43 εκατ. ευρώ) αφορά τη συμμετοχή στην ΑΘΗΝΑ, 10 εκατ. στην ΠΡΟΕΤ και άλλα 10 εκατ. ευρώ στην Development.

 

ΚΑΡΕΛΙΑΣ: Σημαντικές αλλαγές επήλθαν εντός της περασμένης χρονιάς (σ.σ. κατά κύριο στους πρώτους μήνες του έτους) ως προς τη διάρθρωση των ταμειακών διαθεσίμων και των επενδύσεων του ομίλου Καρέλια.

Στο τέλος του 2014, ο όμιλος είχε ταμειακά διαθέσιμα 263,5 εκατ. ευρώ που στο σύνολό τους ήταν τοποθετημένα σε καταθέσεις όψεως και προθεσμίας.

Ένα χρόνο μετά, τα διαθέσιμα ανήλθαν στα 266 εκατ. ευρώ αλλά οι καταθέσεις περιορίστηκαν στα 115 εκατ. ευρώ. Εξ αυτών, δε, τα 108 εκατ. ευρώ είναι σε τραπεζικά ιδρύματα του εξωτερικού και μόλις 6,5 εκατ. ευρώ σε εγχώριες τράπεζες.

Επιπρόσθετα, ο όμιλος τοποθέτησε 145,5 εκατ. ευρώ σε πέντε σειρές Αµοιβαίων Κεφαλαίων Διαχείρισης Διαθεσίμων Εξωτερικού, εκδόσεως UBS και Deutsche Bank. Η εν λόγω θέση αποτιμούνταν στις 31.12.2015 σε 151,17 εκατ. ευρώ.

Με την παραπάνω διάρθρωση ο όμιλος εκτιμά ότι η επιβολή κεφαλαιακών ελέγχων στην Ελλάδα δεν θέτει σε κίνδυνο την προµήθεια των απαραίτητων για την παραγωγή πρώτων και λοιπών υλών από το εξωτερικό καθώς υπάρχουν επαρκή χρηµατικά διαθέσιµα σε διεθνείς τράπεζες εκτός Ελλάδος.

 

ΟΛΘ: Την 31.03.2016 το ∆ιοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας πρότεινε τη διανομή μερίσματος από τα κέρδη του 2015, ύψους €5.846.400, το οποίο ανέρχεται σε 0,58 €/μετοχή. Η πρόταση τελεί υπό την έγκριση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

 

KLEEMAN: Ολοκληρώθηκε μέσα στον Μάρτιο η αύξηση κεφαλαίου ύψους 7 εκατ. ευρώ στη θυγατρική Kleeman Lifts UK, ώστε να χρηματοδοτηθούν η εξαγορά εταιρείας στην Αυστραλία ύψους 2,5 εκατ. ευρώ, που έγινε τον Ιούλιο του 2015, η ίδρυση θυγατρικής στη Γερμανία (0,5 εκατ. ευρώ) και να διενεργηθούν επενδύσεις στην Κίνα ύψους 4 εκατ. ευρώ.

Στις 28 Μαρτίου 2016 αποφασίστηκε από την Kleeman Lifts αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 1,5 εκατ. ευρώ στη θυγατρική της στο Χονγκ Κονγκ.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v