Όνομα: Χαμαιλέων
Περιοχή: Euro2day

Αποποίηση ευθυνών
Πεμ 9 Δεκ

ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ: Το 9μηνο και οι ”καυτές” σημειώσεις

Έπεσε χθες στα χέρια του Χαμαιλέοντα η εταιρική κατάσταση 9μήνου της εισηγμένης ασφαλιστικής εταιρίας ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ, η οποία, ως γνωστόν, ετοιμάζει αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά 22 εκατ. ευρώ (τα οποία μάλιστα έχει ήδη περάσει στη λογιστική κατάσταση 9μήνου ως ”οφειλόμενο μετοχικό κεφάλαιο”).

Για να είμαστε ειλικρινείς, επικεντρωθήκαμε αρκετά στις σημειώσεις που συνόδευαν την κατάσταση και απομονώσαμε για εσάς τις ακόλουθες τρεις (υπ’ αριθμόν 5, 6 και 7) που έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

”5. Στο υπόλοιπο του λογαριασμού ”Συμμετοχές – Επενδύσεις & Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις” περιλαμβάνεται ποσό 34.323.400,02 ευρώ που αφορά στην αξία μετοχών εταιρείας, των οποίων η αποτίμηση γίνεται με βάση την αξία εκτίμησης άλλου ορκωτού ελεγκτού – λογιστή, που είχε γίνει στη χρήση 2002 και είναι μεγαλύτερη από την αξία κτήσεώς τους κατά 27.503.637,19 ευρώ. Εάν η αποτίμηση των μετοχών αυτών είχε γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 43 παραγρ. 6 του Κ.Ν. 2190/1920, ΘΑ ΠΡΟΕΚΥΠΤΕ ΥΠΟΑΞΙΑ ποσού 29.931.783,70 ευρώ, η οποία, με σχετική πρόβλεψη, θα επιβάρυνε τα αποτελέσματα προηγούμενων χρήσεων και θα μείωνε τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας.

6. Στον ίδιο, ως ανωτέρω, λογαριασμό περιλαμβάνονται μετοχές συγγενών εταιρειών (εισηγμένες και μη σε χρηματιστήριο), καθώς και μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων της ΑΣΠΙΣ ΑΕΔΑΚ, που κατέχει η εταιρεία στο χαρτοφυλάκιό της, που αποτιμήθηκαν στην εξ 81.234.069,02 ευρώ αξία κτήσεώς τους, γιατί αφορούν σε μακροπρόθεσμες επενδύσεις. Αν η αποτίμησή τους γινόταν σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 43 παραγρ. 6 του Κ.Ν. 2190/1920, ΘΑ ΠΡΟΕΚΥΠΤΕ ΖΗΜΙΑ ποσού 31.287.884,75 ευρώ, η οποία, με σχετική πρόβλεψη, θα επιβάρυνε τα αποτελέσματα και θα μείωνε τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας.

7. Στους Μεταβατικούς Λογαριασμούς Ενεργητικού περιλαμβάνεται το εκ 37.435.771,69 ευρώ αναπόσβεστο υπόλοιπο διαφοράς (ζημίας) που είχε προκύψει στη χρήση 2000 από πώληση και αποτίμηση χρεογράφων και το οποίο, με βάση τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του Ν. 2874/2000, θα έπρεπε κατά ποσό 32.756.300,22 ευρώ ΝΑ ΕΙΧΕ ΕΠΙΒΑΡΥΝΕΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ και να είχε μειώσει τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας”.

Η ”ποσοτικοποίηση” αυτών των σημειώσεων αθροίζεται στο διόλου…ευκαταφρόνητο ποσό των περίπου 94 εκατ. ευρώ (!) και σίγουρα δεν δημιουργεί ρίγη χαράς στους μετόχους της εταιρίας, πιθανώς ούτε και στους ασφαλισμένους σε αυτή, καθώς είναι απορίας άξιον το γεγονός ότι η εν λόγω εταιρία αποτιμά σε τιμές κτήσης ακόμη και μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων, τα οποία ευλόγως δεν μπορούν να θεωρηθούν ”στρατηγική συμμετοχή”.

Ποια θα είναι άραγε η εικόνα της εταιρίας με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, τα οποία έρχονται ολοταχώς και στην Ελλάδα;

Λάβετε δε υπ’ όψιν σας ότι εάν η λογιστική κατάσταση ενσωμάτωνε αυτές τις σημειώσεις, στο βαθμό που αντιλαμβανόμαστε σωστά την ουσία τους, θα είχαμε εξαιρετικά μεγάλη διαφοροποίηση στο ποσό των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας.

Διότι η ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ εμφανίζει τώρα ίδια κεφάλαια ύψους 115 εκατ. ευρώ περιλαμβανομένης και της αύξησης που θα γίνει. Το οποίον σημαίνει ότι αν αφαιρεθούν τα ποσά των σημειώσεων, θα έχει ίδια κεφάλαια ύψους περίπου 20-25 εκατ. ευρώ, ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ των 22 εκατ. ευρώ!!!

Κι όλα αυτά με καταγεγραμμένες υποχρεώσεις ύψους 73 εκατ. ευρώ!!!

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v