Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Όνομα: Χαμαιλέων
Περιοχή: Euro2day

Αποποίηση ευθυνών
Ιουν 26 2005

ΙΜΠΕΡΙΟ: Το leveraged buy out και η ”προσφορά”!

Σε εξέλιξη βρίσκεται η υποχρεωτική Δημόσια Προσφορά που έχει κάνει η εταιρία ALMATI Services LTD του κ. Γ. Αρβανίτη, μετά την απόκτηση του 75% της εταιρίας, από τους προηγούμενους βασικούς μετόχους.

Όπως έχει ήδη γίνει γνωστό, όσοι αποδεχθούν τη δημόσια προσφορά (στη τιμή των 3 ευρώ) δεν πρόκειται να λάβουν μέρισμα (ύψους 0,19 ευρώ ανά μετοχή), ενώ η τρέχουσα τιμή της μετοχής βρίσκεται τώρα στα 3 ευρώ!

Το υφιστάμενο διοικητικό συμβούλιο αποφάνθηκε ότι η τιμή της Δημόσιας Προσφοράς είναι χαμηλότερη από την πραγματική αποτίμηση της εταιρίας (3,78 έως 4,07 ευρώ, σύμφωνα με τον χρηματοοικονομικό σύμβουλο).

Αυτά βεβαίως θα πείτε είναι σχετικά. Ορθόν. Εμείς ωστόσο, στο πληροφοριακό δελτίο της Δημόσιας Προσφοράς βρήκαμε ένα εδάφιο που ίσως έχει μεγάλη σημασία.

Το εδάφιο αυτό έχει κατά λέξη, ως εξής:

”∆εδοµένης της ισχυρής βάσης ιδίων κεφαλαίων που διαθέτει σήµερα η Εταιρία και της περιορισµένης επιβάρυνσής της από πάσης φύσεως υποχρεώσεις (των Τραπεζικών συµπεριλαµβανοµένων), ο Προτείνων θα εξετάσει την δυνατότητα αλλαγής της κεφαλαιακής της διάρθρωσης που θα αφορά σε µείωση μετοχικού κεφαλαίου και την επιστροφή των κεφαλαίων προς τους μετόχους µε χρήση των υφιστάµενων διαθεσίµων της Εταιρίας και των συνδεδεµένων µε αυτή εταιριών, καθώς και µε πιθανή χρήση δανεισµού (leverage), για ποσό τέτοιο που δε θα εµποδίσει την περαιτέρω ανάπτυξη της Εταιρίας.

Το ποσό αυτό σε περίπτωση λήψης απόφασης περί µη κατασκευής διαµετακοµιστικών κέντρων θα ανέρχεται κατ’ ελάχιστο στο ποσό που σύµφωνα µε το τρέχον επενδυτικό πρόγραμμα της Εταιρίας προορίζεται για το σκοπό αυτό, ήτοι 5,5 εκατ. ευρώ, εφόσον επιτραπεί αφενός από το νοµικό πλαίσιο (έγκριση Γενικής Συνέλευσης, άδεια του Υπουργείου Ανάπτυξης και µη διατύπωση αντιρρήσεων από τους πιστωτές) και αφετέρου δεν διαταράσσει την οµαλή λειτουργία της Εταιρίας”.

Προφανώς, η διατύπωση αυτή ενισχύει την πεποίθηση κύκλων της αγοράς ότι η αλλαγή ιδιοκτησίας στην ΙΜΠΕΡΙΟ αποτελεί ένα καλοσχεδιασμένο leveraged buy out, αφού εύκολα για κάθε 3 ευρώ που έδωσε ο αγοραστής μπορεί να πάρει άμεσα πίσω 1 ή και παραπάνω (σ.σ. η εταιρία έχει περίπου 6,5 εκατ. μετοχές)!

Το ίδιο βέβαια (λήψη ενός σημαντικού ποσού ανά μετοχή) ισχύει και για όσους δεν δώσουν τις μετοχές τους στη Δημόσια Προσφορά.

Σημειώστε ότι στην εταιρική λογιστική κατάσταση η εταιρία εμφανίζει ίδια κεφάλαια ύψους 17,2 εκατ. ευρώ (σχεδόν 18 στην ενοποιημένη) με υποχρεώσεις... 1,25 εκατ. ευρώ (κάτω από 2 εκατ. στην ενοποιημένη)!!!

Με λίγα λόγια εύκολα η εταιρία θα μπορούσε να δώσει 6-7 εκατ. ευρώ ως επιστροφή κεφαλαίου με τη χρήση και δανεισμού!

Τέλος θα πρέπει να αναφερθούμε και σε μία ακόμη ενδιαφέρουσα παράγραφο του Δελτίου που λέει ότι:

”Περαιτέρω, ο Προτείνων στοχεύει να αναζητήσει νέα πεδία δραστηριοποίησης σε τομείς που θα μπορούσαν να λειτουργήσουν συµπληρωματικά στις σηµερινές της εργασίες µε σκοπό την διεύρυνση

των δραστηριοτήτων της Εταιρίας και την εκµετάλλευση λειτουργικών συνεργιών, όπως π.χ. η ανάπτυξη εµπορικών εργασιών που σε συνδυασµό µε την παροχή υπηρεσιών μεταφορών και logistics είναι δυνατόν να αυξήσουν την αποδοτικότητα των εργασιών της”.

Τα συμπεράσματα δικά σας!

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v