Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Goldman Sachs: Τι μυστικά κρύβουν οι συστημικές τράπεζες

Το Guidance που δίνουν οι διοικήσεις και οι προβλέψεις για ρευστότητα και έσοδα. Πώς θα κινηθούν στα κόκκινα δάνεια και ποιες αλλαγές υιοθετούν σε κρίσιμα μεγέθη. Ποια είναι τα σχέδια για τις διεθνείς δραστηριότητες.

Goldman Sachs: Τι μυστικά κρύβουν οι συστημικές τράπεζες

Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία που καταγράφει για τις επιμέρους τράπεζες η Goldman Sachs, μετά τις συναντήσεις που είχε με τους Ελληνες τραπεζίτες στην Αθήνα τις προηγούμενες ημέρες. Αναλυτικά:

Alpha Bank

Guidance: Τα κέρδη προ προβλέψεων (PPI) αναμένεται να είναι χαμηλότερα το 2018 έναντι του 2017, περίπου στο 1,2 δισ. ευρώ. Ομοίως, τα έσοδα από τόκους (NII) θα μειωθούν από χαμηλό διψήφιο σε υψηλό μονοψήφιο ποσοστό της τάξεως του 9%-11% το 2018 και αμετάβλητα στα ίδια επίπεδα το 2019, ως καθαρό αποτέλεσμα της θετικής αύξησης του καθαρού δανεισμού έναντι των χαμηλότερων επιτοκίων των ελληνικών ομολόγων και των NPEs.

Αντίθετα, τα έσοδα από προμήθειες αναμένεται να αυξηθούν κατά 3%-5%, λόγω των υψηλότερων επιπέδων δραστηριότητας στη χρήση των πιστωτικών καρτών, της δημιουργίας δανείων, των εισροών διαχείρισης ασφαλιστικών περιουσιακών στοιχείων και πλούτου. Οι λειτουργικές δαπάνες αναμένεται να μειωθούν κατά 27 εκατ. ευρώ το 2019 (-2% σε ετήσια βάση), μετά τη μείωση κατά 700 άτομα που πραγματοποιήθηκε το 2018.

Η τράπεζα καθοδήγησε για χαμηλότερη συρρίκνωση του κόστους το 2020. Ανέφερε επίσης ότι το κόστος εξυπηρέτησης NPEs κατά 100 εκατ. ευρώ (αμοιβές που καταβάλλονται σε τρίτους) θα μειωθούν καθώς μειώνονται τα NPEs.

H ρευστότητα και τα έσοδα από τόκους (ΝΙΙ): Η θέση της Αlpha Βank βελτιώθηκε, με το υπόλοιπο του ELA να φθάνει τα 500-600 εκατ. Ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις συγκλίνει προς το 100% από τον Σεπτέμβριο. Επομένως, η τράπεζα θεωρεί ότι το κόστος των καταθέσεων βρίσκεται στο πίσω μέρος της συνεχούς απομόχλευσης του ισολογισμού, των εισροών καταθέσεων και των ορίων στις αγορές ελληνικών ομολόγων, υπογραμμίζοντας ότι η κύρια πρόκληση είναι η παροχή πιστώσεων καλής ποιότητας. Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει τα επιτόκια δανεισμού χαμηλότερα.

Πωλήσεις NPE: Το Jupiter (1 δισ. ευρώ καλυμμένων εταιρικών δανείων) αναμένεται να κλείσει στα μέσα Οκτωβρίου και να έχει θετικό αντίκτυπο στις κεφαλαιακές απαιτήσεις. Συνολικά, οι πωλήσεις NPEs αναμένεται να αντιπροσωπεύουν το 50% των στόχων μείωσης των NPEs κατά 2019. Επίσης ανέφεραν ότι παρακολούθησαν στενά τις τιτλοποιήσεις ενυπόθηκων δανείων της Εurobank, καθώς αυτό το τμήμα θεωρείται ως το πλέον προβληματικό.

Κεφάλαιο: Η Αlpha Βank δήλωσε ότι έχει την ευελιξία να πάρει το χτύπημα στα κεφάλαιά της, αν χρειαστεί επιτάχυνση του ρυθμού των NPEs.

Σταθμισμένο με ρίσκο ενεργητικό (RWA): Η τράπεζα ακολουθεί την τυποποιημένη προσέγγιση και δεν πιστεύει ότι θα μπορούσε να αποκομίσει οφέλη από την υιοθέτηση εσωτερικών μοντέλων, καθώς πιθανότατα θα οδηγούσε σε υψηλότερες πυκνότητες ενεργητικού σταθμισμένου με τον κίνδυνο, με βάση τα αποτελέσματα του κλάδου τα τελευταία 10 χρόνια.

Eurobank

Σχέδιο μείωσης NPEs: Το νέο σχέδιο μείωσης των NPEs στοχεύει στη μείωση των εν λόγω χρηματοδοτικών ανοιγμάτων κατά περίπου 10 δισ. ευρώ (2021 αναλογία NPEs στο 15%) κατά την περίοδο 2019-2021, εκ των οποίων το 50% θα διατεθεί μέσω πωλήσεων (η τιτλοποίηση ύψους 2 δισ. ευρώ που ανακοίνωσε το 2ο τρίμηνο περιλαμβάνεται). O δείκτης NPEs θα πέσει κάτω από 10% το 2023. Επίσης, το ενεργητικό σταθμισμένο με τον κίνδυνο αναμένεται να αυξηθεί από 0,5 δισ. έως 1 δισ. ευρώ το 2021.

Ρευστότητα: Ο ELA ανέρχεται σε € 1,2 δισ. και αναμένεται να καταργηθεί το αργότερο κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους, μέσω των δύο τιτλοποιήσεων, της έκδοσης καλυμμένων ομολογιών κατά το 4Q18 και της χρήσης της πλεονάζουσας ρευστότητας από τις επιχειρήσεις σε Κύπρο και Λουξεμβούργο. Η τράπεζα υπογράμμισε ωστόσο ότι το 50% των εισροών που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού προέρχονταν από κρατικές καταθέσεις που συνδέονται με την τελευταία εκταμίευση. Το ταμειακό αποθεματικό της κυβέρνησης ανέρχεται σήμερα σε 41 δισ. ευρώ, σύμφωνα με το ΔΝΤ.

Η τράπεζα επεσήμανε ότι είχε 1 δισ. ευρώ κρατικά επιλέξιμα Tier 2 χρεόγραφα (6,4% τοκομερίδιο) μετά την εξαγορά των προνομιούχων μετοχών.

Κεφάλαιο: Η τράπεζα ανέφερε ότι η επανεξέταση των εσωτερικών μοντέλων (TRIM) του SSM αύξησε τα RWA κατά €2,7 δισ. τα τελευταία 4 τρίμηνα και αναμένει περαιτέρω επέκταση κατά €1 δισ. τα επόμενα 3-4 τρίμηνα. Μέχρι στιγμής, ο αντίκτυπος έχει αντισταθμιστεί από την αποσυμφόρηση και τη βελτίωση της πιστωτικής ποιότητας.

Διεθνείς δραστηριότητες: Η τράπεζα ανέφερε ότι το εξωτερικό αντιπροσωπεύει το 25%-30% των καθαρών εσόδων από τόκους και σχεδόν το 100% της κατώτατης γραμμής, με τη Βουλγαρία και την Κύπρο να συνεισφέρουν στον μεγαλύτερο όγκο. Είχαν τη δυνατότητα να διατηρήσουν τις διεθνείς θυγατρικές τους, δεδομένου ότι δεν επωφελήθηκαν από εισφορές κεφαλαίου με τη μορφή κρατικών CoCos.

Guidance: Τα καθαρά έσοδα από τόκους (NII) αναμένεται να μειωθούν το 2018 κατά 3%. Τα έσοδα από προμήθειες αναμένεται να επεκταθούν με έναν «υψηλό μονοψήφιο» ρυθμό. Τα έσοδα από trading και συναλλαγές αναμένεται να είναι χαμηλότερα από τον μέσο όρο των 30-40 εκατ. ευρώ που καταγράφηκε τα τελευταία δύο χρόνια. Το λειτουργικό κόστος αναμένεται να μειωθεί κατά 2% σε επίπεδο ομίλου (-3% στην Ελλάδα) το 2018. Η τράπεζα ανέφερε ότι είχε ήδη μειώσει τον αριθμό των καταστημάτων σε 350 (το μικρότερο στο σύστημα). Οι περαιτέρω μειώσεις του κόστους θα οδηγήσουν από εθελοντική μείωση του προσωπικού κατά 1.000 άτομα, η οποία θα εφαρμόζεται σταδιακά με ομοιογενή τρόπο σε διάστημα τριών ετών. Ο ρυθμός αύξησης των καθαρών δανείων θα είναι flat το 2018 και θα φθάσει το 2% το 2019.

Σταθερή βάση επενδυτών: Η τράπεζα τόνισε ότι η χαμηλότερη ρευστότητα των μετοχών της προέκυψε από τη μακροπρόθεσμη και συγκεντρωμένη βάση των μετοχών της, με τους 10 πρώτους μετόχους να αντιπροσωπεύουν το 50% του κεφαλαίου της.

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος

Μείωση NPEs: Η ETE σκοπεύει να μειώσει τα NPEs κατά €10 δισ. στα €6 δισ. (λόγος NPEs στο 18%) το 2021, εκ των οποίων: (1) €3 δισ. μέσω πωλήσεων, (2) €2,6 δισ. μέσω ρευστοποιήσεων, (3) 2 δισ. ευρώ μέσω τιτλοποιήσεων ενυπόθηκων δανείων όπως η Eurobank (4) €2 δισ. μέσω αναδιαρθρώσεων που περιλαμβάνουν κάποιο επίπεδο μείωσης. Η στόχευση θα είναι οπισθοβαρής, με το υπόλοιπο να μειώνεται κατά €3 δισ. το 2019, € 3,3 δισ., το 2020 και €3,7 δισ. το 2021 (τιτλοποίηση €2 δισ.). Το σχέδιο αναμένεται να απαιτήσει συμπληρωματικές προβλέψεις ύψους 300 εκατ. ευρώ για το διάστημα 2019-21.

Αναπροσαρμογή των ποσοστών αθέτησης: Η τράπεζα επεσήμανε ότι ο συντελεστής re-default μειώθηκε από 70% σε 25%, αλλά περαιτέρω μείωση απαιτεί μεγαλύτερες περιόδους χάριτος (2-3 έτη) και μειώσεις κεφαλαίου.

Guidance: (1) Η τράπεζα αναφέρει καθαρό κέρδος 80 εκατ. ευρώ φέτος και 160-180 εκατ. για το 2019. (2) Τα έσοδα από τόκους αναμένεται να είναι στάσιμα το πρώτο εξάμηνο και να αυξηθούν κατά €20 εκατ. το 2019, μέσω των 700-800 εκατ. καθαρού δανεισμού (κυρίως σε επιχειρήσεις) και αύξησης του περιθωρίου στα δάνεια προς τις επιχειρήσεις. (3) Οι προμήθειες αναμένεται να μειωθούν ελαφρώς κατά το 2ο εξάμηνο και στη συνέχεια να αυξηθούν κατά €20 εκατ. το 2019. (4) Στα έσοδα από trading αναμένεται να προστεθούν 10 εκατ. το 2019 έναντι του 2018, καθώς η ζημία των € 8 εκατ. δεν είναι επαναλαμβανόμενη. (5) Το λειτουργικά έξοδα θα μειωθούν κατά €40 εκατ. περίπου. (6) Το κόστος προβλέψεων αναμένεται να πέσει στην περιοχή των 120-140 μονάδων βάσης στο δεύτερο εξάμηνο.

Δυναμική NII: Οι τόκοι που εισπράττονται από τα NPEs αντιπροσωπεύουν το 25% των αναφερόμενων εσόδων από τόκους, το χαμηλότερο μεταξύ των τεσσάρων τραπεζών.

Τράπεζα Πειραιώς

Amoeba: Η Τράπεζα Πειραιώς διευκρίνισε ότι μόνο €100 εκατ. από το χαρτοφυλάκιο ήταν εξυπηρετούμενο. Επίσης, ανέφερε ότι η ποιότητα των ασφαλειών που συνδέονται με το χαρτοφυλάκιο ήταν αντιπροσωπευτική του συνολικού χαρτοφυλακίου της τράπεζας.

Guidance: Η κερδοφορία θα είναι break even το 2019. Τα έσοδα από τόκους αναμένεται να φθάσουν το 1,4 δισεκατομμύριο ευρώ το 2018 και να αυξηθούν ελαφρώς το 2019. Οι προμήθειες αναμένεται να ανέλθουν σε €300 εκατ. το 2018 και καθαρή αύξηση δανείων το 2019.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v