Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Π&Κ ΑΕΕΧ: Το ενημερωτικό της δημόσιας εγγραφής

Εντονα μετοχική επενδυτική στρατηγική (90% των κεφαλαίων) ακολουθεί η Π&Κ ΑΕΕΧ, της οποίας οι δημόσιες εγγραφές πραγματοποιούνται από 26 - 29/3. Το δεσμευτικό εύρος τιμών καθορίστηκε μεταξύ 1,2 και 1,28 ευρώ. Η κατώτατη τιμή διαμορφώνει discount 5,08% και η ανώτατη premium 1,25%.

Π&Κ ΑΕΕΧ: Το ενημερωτικό της δημόσιας εγγραφής
Ζημιές μετά φόρων, ύψους 14,491 εκατ. ευρώ και ζημιές προ φόρων, ύψους 14,388 εκατ. ευρώ, κατέγραψε για τη χρήση του 2001 η Π&Κ ΑΕΕΧ, της οποίας οι δημόσιες εγγραφές ξεκίνησαν την Τρίτη 26 Μαρτίου και θα ολοκληρωθούν την Παρασκευή 29 Μαρτίου, με τη διάθεση 1.500.000 κοινών ανώνυμων μετοχών, ονομαστικής αξίας 1,94 ευρώ (660 δρχ.) -οι οποίες αντιστοιχούν στο 6% του υφιστάμενου μετοχικού της κεφαλαίου- για την εισαγωγή της εταιρίας στην Κύρια Αγορά του ΧΑΑ.

Σύμφωνα και με το σχετικό ενημερωτικό δελτίο, τα ίδια κεφάλαια της εταιρίας ανέρχονται σε 33,797 εκατ. ευρώ (11,516 δισ. δρχ) και το μετοχικό κεφάλαιο της σε 48,422 εκατ. ευρώ (16,5 δισ. δρχ.). Το δεσμευτικό εύρος τιμών, εντός του οποίου θα καθοριστεί η τιμή διάθεσης της μετοχής, κυμαίνεται μεταξύ 1,2 ευρώ (κατώτατη τιμή) και 1,28 ευρώ (ανώτατη τιμή). Η εσωτερική αξία της μετοχής με βάση την αποτίμηση του χαρτοφυλακίου στις 12 Μαρτίου διαμορφώνεται σε 1,2642 ευρώ. Η κατώτατη τιμή εύρους διαμορφώνει discount 5,08%, ενώ η ανώτατη διαμορφώνει premium 1,25%.

Σύμφωνα με στοιχεία της 31/12/01, το 88,05% του χαρτοφυλακίου της εταιρίας είναι τοποθετημένο σε μετοχές του εσωτερικού και το 2,81% σε μετοχές του εξωτερικού. Από τις μετοχές εσωτερικού, το 23,5% είναι επενδυμένο σε τράπεζες, το 19,3% σε τηλεπικοινωνίες, το 8,08% σε μεταλλουργικές εταιρίες και το 7,61% σε μετοχές οικοδομήσιμων υλων & τσιμέντων.

Η αξία κτήσης των μετοχών εσωτερικού ανέρχεται σε 12,68 δισ. δρχ. (37,2 εκατ. ευρώ), ενώ η τρέχουσα αξία 10,1 δισ. δρχ. (29,6 εκατ. ευρώ), ήτοι ζημία 2,579 δισ. δρχ. Η αξία κτήσης των μετοχών εξωτερικού ανέρχεται σε 316,32 εκατ. δρχ. (928,317 ευρώ) και η τρέχουσα αξία σε 322,58 εκατ. ευρώ (946,687 ευρώ), ήτοι κέρδος 6,25 εκατ. δρχ.

Το σύνολο των μετοχών της εταιρίας ανέρχεται σε 25.000.000. Οι μέτοχοι της εταιρίας είναι 83 φυσικά πρόσωπα και νομικά πρόσωπα, ενώ βασικός μέτοχος της προς εισαγωγή εταιρίας είναι ο Μ. Γουλανδρής με 12%, ενώ με 4,78% συμμετέχει η εταιρία Windgard Trading Corp, ο Κ. Κούτλας με 3,27%, ο Α. Παπάγος με 4%, ο Θ. Φέσσας με 2,39%, ο Λ. Παπακωνσταντίνου με 2,6%, η Ε. Σταμάτη με 2%, η Ράδιο Κορασίδη με 1,2% κ.ά.

Οσον αφορά στις δεσμεύσεις των κύριων μετόχων, ο κ. Γουλανδρής δηλώνει ότι δεν θα διαθέσει μετοχές κυριότητάς του κατά το πρώτο εξάμηνο διαπραγμάτευσης της μετοχής, ενώ κατά το δεύτερο εξάμηνο ενδέχεται να προβεί σε πώληση 600.000 μετοχών, αναλόγως των χρηματιστηριακών συνθηκών. Η Windgard Trading Corp δηλώνει ότι δεν θα διαθέσει μετοχές κυριότητάς της κατά το πρώτο εξάμηνο διαπραγμάτευσης της μετοχής, ενώ ενδέχεται να πουλήσει το σύνολο των μετοχών της κατά το β’ εξάμηνο.

Σημειώνεται ότι ο κ. Γουλανδρής συμμετέχει με 39,8% στην Π&Κ Capital ΑΕΠΕΥ και 6% στην Επενδυτική Τράπεζα της Ελλάδος. Ο Λ. Παπακωνσταντίνου συμμετέχει στην Π&Κ Capital ΑΕΠΕΥ με 27,05%. Ο κ. Φέσσας είναι ο βασικός μέτοχος της Info – Quest με 19,76%, ενώ ο κ. Κούτλας είναι βασικός μέτοχος της Προοδευτική με 23,67%, ενώ κατέχει 50% στην εταιρία Μεσσηνία, 40,3% στην εταιρία Florida, 50% στην Αφοί Κούτλας, 34,54% στη Θερμοπύλες και 47,5% στην Υποδομή.

Πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Δ.Σ. της εταιρίας είναι ο Α. Παπασπύρου, αντιπρόεδρος είναι ο Α. Φακλής, ενώ μέλη είναι οι Α. Παπάγος, Μ. Λεβής και Γ. Κανελλάκης.

Κύριος ανάδοχος είναι η Εθνική Τράπεζα και σύμβουλος έκδοσης η Π&K Capital AΕΠΕΥ.

Ασημάκης Καρτσιώτης

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v