Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Δέλτα Project: Το ενημερωτικό εισαγωγής στη ΝΕΧΑ

Από τις 21 έως και τις 23 Απριλίου θα πραγματοποιηθούν οι δημόσιες εγγραφές για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και την είσοδο της Δέλτα Project στη ΝΕΧΑ. Το εύρος τιμών καθορίστηκε μεταξύ 9,78 και 11,24 ευρώ. Οι βασικοί μέτοχοι, οι προθέσεις, το επενδυτικό πλάνο, οι κίνδυνοι και οι προοπτικές.

Δέλτα Project: Το ενημερωτικό εισαγωγής στη ΝΕΧΑ
Από την Τετάρτη 21 Απριλίου μέχρι και την Παρασκευή 23 Απριλίου 2004 θα πραγματοποιηθούν οι δημόσιες εγγραφές για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και την είσοδο της Δέλτα Project στη Νέα Χρηματιστηριακή Αγορά.

Το δεσμευτικό εύρος τιμών καθορίστηκε μεταξύ 9,78 ευρώ και 11,24 ευρώ, ενώ η Δέλτα Project θα εκδώσει 625.000 κοινές ανώνυμες μετοχές οι οποίες θα διατεθούν με δημόσια εγγραφή σε θεσμικούς και ιδιώτες επενδυτές.

Με βάση το προαναφερθέν εύρος τιμών η Δέλτα Project αναμένεται να αντλήσει 6,11 εκατ. ευρώ – 6,96 εκατ. ευρώ.

Η δημόσια εγγραφή θα πραγματοποιηθεί με την διαδικασία του βιβλίου προσφορών (book building), ενώ με την ολοκλήρωση της αύξησης ο αριθμός των μετοχών της εταιρίας θα ανέλθει σε 3.125.000 μετοχές.

Σύμβουλος έκδοσης και Ειδικός Διαπραγματευτής είναι η Επενδυτική Τράπεζα Ελλάδος (πρώην Marfin Ελληνική ΑΧΕΠΕΥ) και Κύριος Ανάδοχος η Ακρόπολις Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ.

Σύμφωνα με το Ενημερωτικό Δελτίο της Δέλτα Project τα κεφάλαια που θα αντλήσει από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα διατεθούν για το επενδυτικό της πρόγραμμα.

Ειδικότερα, το επενδυτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό βιομηχανοστασίου που η εταιρία λειτουργεί στην Αμφίκλεια για το οποίο θα δαπανηθούν 1,568 εκατ. ευρώ, ενώ παράλληλα η Δέλτα Project θα διαθέσει και το ποσό των 172 χιλιάδων ευρώ για την εξέλιξη και κατασκευή συστημάτων ελεγχόμενης ατμόσφαιρας.

Παράλληλα, η εταιρία θα διαθέσει το ποσό των 2,260 εκατ. ευρώ για την κατασκευή και εκμετάλλευση σταθμών παραγωγής από Α.Π.Ε.

Όπως αναφέρεται στο Ενημερωτικό Δελτίο η Δέλτα Project ιδρύθηκε το 1988. Από τότε, κατασκευάζει προϊόντα και προμηθεύει βιομηχανικές μονάδες με ανεξάρτητα μηχανήματα, συγκροτήματα μηχανολογικού εξοπλισμού και ανταλλακτικά, με σκοπό τη δημιουργία σύγχρονων γραμμών παραγωγής.

Σήμερα, διαθέτει τις απαραίτητες εγκαταστάσεις, εξοπλισμό, οργάνωση, εξειδικευμένο προσωπικό και τεχνογνωσία για να εκπονεί τις μελέτες, κατασκευάζει όλο τον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό, μέρος ή ολόκληρο τον παραγωγικό εξοπλισμό και το σύνολο των κτιριακών εγκαταστάσεων και του περιβάλλοντος χώρου μιας σύγχρονης βιομηχανικής μονάδας.

Όπως επισημαίνεται στο Ενημερωτικό Δελτίο η Δέλτα Project αποτελεί τη μοναδική βιομηχανία, αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, που έχει τη δυνατότητα να υλοποιεί ολοκληρωμένα συγκροτήματα ”με το κλειδί στο χέρι” (turn key projects) για λογαριασμό βιομηχανικών μονάδων οι οποίες δραστηριοποιούνται σε ένα ευρύτατο φάσμα της βιομηχανίας.

Σύμφωνα με το Ενημερωτικό Δελτίο οι επενδυτές πρέπει να λάβουν υπόψη τους, τους παράγοντες κινδύνου που αφορούν μεταξύ άλλων στην επιβράδυνση της ανάπτυξης της εγχώριας βιομηχανίας, την εντατικοποίηση του ανταγωνισμού, την αδυναμία προσαρμογής στις τεχνολογικές εξελίξεις, ενδεχόμενη αδυναμία εφαρμογής του επενδυτικού σχεδίου, την εξάρτηση από στελέχη, τον συναλλαγματικό κίνδυνο, τη συμμετοχή σε κοινοπραξίες, αλλά και την εξάρτηση από τους βασικούς μετόχους.

Αναφορικά με τους βασικούς μετόχους σημειώνεται πως ο κ. Κωνσταντίνος Κατσαρός (πρόεδρος της εταιρίας) κατέχει το 32,04% του μετοχικού κεφαλαίου το οποίο μετά τη δημόσια εγγραφή θα κατέλθει στο 24,35%, ενώ ο κ. Αναστάσιος Δεληγιώργης (αντιπρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος) θα μειώσει τη συμμετοχή του στο 23,55% από 31,04% που κατέχει σήμερα.

Σχετικά με τους υπόλοιπους βασικούς μετόχους σημειώνεται πως ο κ. Ευάγγελος Παπαγεωργίου κατέχει σήμερα το 11,16% του μετοχικού κεφαλαίου της Δέλτα Project το οποίο θα υποχωρήσει στο 8,48%, ενώ την ίδια στιγμή οι κ.κ. Ευσταθία Δεληγιώργη και Μαρία Κατσαρού ελέγχουν το 9,48% η κάθε μια το οποίο ωστόσο θα υποχωρήσει στο 7,21% με την ολοκλήρωση της δημόσιας εγγραφής.

Επίσης, η εταιρία AVC ΑΕΚΕΣ η οποία κατέχει το 4,60% του μετοχικού κεφαλαίου της Δέλτα Project θα μειώσει τη συμμετοχή της στο 3,50%, ενώ την ίδια στιγμή ο κ. Κωνσταντίνος Λως που ελέγχει το 1% θα το μειώσει στο 0,8% και οι κ.κ. Κυριάκος Σουτζόγκου και Ευαγγελία Λεντούδη που κατέχουν το 0,60% θα το μειώσουν στο 0,46%.

Με την ολοκλήρωση της δημόσιας εγγραφής 20% του μετοχικού κεφαλαίου της Δέλτα Project θα ελέγχει το ευρύ επενδυτικό κοινό, ενώ 4% θα περάσει στα χέρια του Ειδικού Διαπραγματευτή και συγκεκριμένα στην Επενδυτική Τράπεζα Ελλάδος (πρώην Marfin Ελληνική ΑΧΕΠΕΥ).

Στο Ενημερωτικό Δελτίο επισημαίνεται πως οι κύριοι μέτοχοι με ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της Δέλτα Project μεγαλύτερο ή ίσο του 5% δεσμεύονται ότι κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου από την εισαγωγή των μετοχών της εταιρίας στο Χ.Α. δεν θα προβούν σε πωλήσεις υφιστάμενων μετοχών.

Για τη συνέχεια, σημειώνεται πως ο πρόεδρος της εταιρίας κ. Κωνσταντίνος Κατσαρός προτίθεται να προχωρήσει στην πώληση 30.000 τεμαχίων στο δεύτερο εξάμηνο, ενώ για το τρίτο και τέταρτο έτος από την εισαγωγή της Δέλτα Project στο Χ.Α. δεσμεύεται να μην πωλήσει 436.709 μετοχές που αντιστοιχούν στο 55% των μετοχών που κατέχει προ της εισαγωγής μέρα.

Ο κ. Αναστάσιος Δεληγιώργης προτίθεται να πουλήσει 20.000 μετοχές κατά τη διάρκεια του δεύτερου εξαμήνου, ενώ δεσμεύεται πως θα διατηρήσει 436.709 μετοχές που αντιστοιχούν στο 56,28% των μετοχών που κατέχει προ της εισαγωγής μέρα για το τρίτο και τέταρτο έτος.

Ο κ. Ευάγγελος Παπαγεωργίου προτίθεται να πουλήσει 10.000 μετοχές το δεύτερο εξάμηνο, ενώ για το δεύτερο και τρίτο έτος δεσμεύεται να μην πουλήσει 139.400 μετοχές που αντιστοιχούν στο 50% των μετοχών που κατέχει την προ της εισαγωγής ημέρα.

Επίσης, οι κ.κ. Ευσταθία Δεληγιώργη και Μαρία Κατσαρού προτίθενται να πουλήσουν 10.000 τίτλους της εταιρίας, έκαστη, στο δεύτερο εξάμηνο διαπραγμάτευσης ενώ για το δεύτερο και τρίτο έτος από την εισαγωγή της εταιρίας στο Χ.Α. δεσμεύονται να μην πουλήσουν 118.591 τίτλων που αντιστοιχούν στο 50% των μετοχών που κατέχουν την προ της εισαγωγής ημέρα.

Σε ότι αφορά τα οικονομικά μεγέθη η Δέλτα Project για τη χρήση 2003 παρουσίασε κύκλο εργασιών 10,4 εκατ. ευρώ, έναντι 7,7 εκατ. ευρώ το 2002, αυξημένο κατά 33%, ενώ τα προ φόρων κέρδη της ανήλθαν σε 2,2 εκατ. ευρώ από 1,7 εκατ. ευρώ το 2002 αυξημένα κατά 31%.

Για την χρήση 2004 με βάση τις προβλέψεις της διοίκησης της εταιρίας στο Ενημερωτικό Δελτίο, ο κύκλος εργασιών να ανέλθει στα 12,7 εκατ. ευρώ και τα κέρδη προ φόρων στα 2,9 εκατ. ευρώ ενώ αντίστοιχα θετική εικόνα προβλέπεται και για την χρήση 2005.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v