Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Πειραιώς ΑΕΕΑΠ: Το ενημερωτικό εισαγωγής στο Χ.Α.

Από 7 έως 10 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί η δημόσια προσφορά για την εισαγωγή των μετοχών της Πειραιώς Επενδύσεις Ακίνητης Περιουσίας στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Κύριοι ανάδοχοι είναι η Τράπεζα Πειραιώς και η Εθνική Τράπεζα, ενώ το εύρος τιμής ορίστηκε μεταξύ 2,04 και 2,20 ευρώ. Δείτε το ενημερωτικό δελτίο.

Πειραιώς ΑΕΕΑΠ: Το ενημερωτικό εισαγωγής στο Χ.Α.
Από 7 έως 10 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί η δημόσια προσφορά για την εισαγωγή των μετοχών της Πειραιώς Επενδύσεις Ακίνητης Περιουσίας στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

To εύρος τιμής ορίστηκε μεταξύ 2,04 και 2,20 ευρώ, κύριοι ανάδοχοι είναι η Τράπεζα Πειραιώς και η Εθνική Τράπεζα, ενώ η εταιρία θα προχωρήσει σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά 12,47 εκατ. νέους τίτλους.

Η Πειραιώς ΑΕΕΑΠ διαθέτει 37,42 εκατ. κοινές ονομαστικές μετοχές και μετά την ολοκλήρωση της αύξησης το μετοχικό της κεφάλαιο θα ανέλθει σε 49,89 εκατ. τίτλους. Οι νέες μετοχές θα δικαιούνται μέρισμα από τα κέρδη χρήσης 2004.

Τα κεφάλαια που θα αντλήσει η Πειραιώς ΑΕΕΑΠ προβλέπεται να ανέλθουν μεταξύ 25 και 27 εκατ. ευρώ και θα χρησιμοποιηθούν για την ενίσχυση του χαρτοφυλακίου επενδύσεων σε ακίνητα. Τα διαθέσιμα της εταιρίας επενδύονται στην ακίνητη περιουσία σε ποσοστό τουλάχιστον 80%, ενώ ποσοστό 10% του ενεργητικού της πρέπει να είναι τοποθετημένο σε μετρητά, καταθέσεις.

Εξάλλου, οι επενδυτικοί κίνδυνοι που σχετίζονται με την εταιρία, όπως αναφέρονται στο ενημερωτικό δελτίο, αφορούν στα έσοδα από μισθώματα και στην εξάρτηση από πελάτες, αλλά και στην πορεία της οικοδομικής δραστηριότητας εμπορικών ακινήτων. Ως επενδυτικοί κίνδυνοι προσδιορίζονται επίσης η γενικότερη πορεία της οικονομίας, η υποχρέωση εφαρμογής των ΔΛΠ αλλά και η εξάρτηση της Πειραιώς ΑΕΕΑΠ από τις ικανότητες των ανώτερων στελεχών της.

Μετά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας, η Solvency Διεθνής Ανώνυμη Εταιρία Επενδύσεων και Συμμετοχών (πρώην Πειραιώς Real Estate) θα συμμετέχει με ποσοστό 43,76%, η Τράπεζα Πειραιώς θα διαθέτει το 31,2%, ενώ το επενδυτικό κοινό θα διαθέτει το 25%.

Εξάλλου, η Solvency Διεθνής Ανώνυμη Εταιρία Επενδύσεων και Συμμετοχών δεσμεύτηκε ότι δεν θα προβεί, κατά τον πρώτο χρόνο από την έναρξη διαπραγμάτευσης των μετοχών, σε πώληση ποσοστού άνω του 15%. Αντίστοιχα, η Τράπεζα Πειραιώς δεσμεύτηκε ότι δεν θα προβεί, κατά το πρώτο έτος από την έναρξη διαπραγμάτευσης των μετοχών, σε πώληση ποσοστού υψηλότερου του 15%.

Τα προ φόρων κέρδη 2004 της εταιρίας διαμορφώθηκαν στα 7,3 εκατ. ευρώ, ενώ ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 8,5 εκατ. ευρώ. Τα έσοδα από την πώληση ακινήτων άγγιξαν τα 2,9 εκατ. ευρώ και τα έσοδα από μισθώματα ακινήτων τα 5,6 εκατ. ευρώ.

Εξάλλου, η Τράπεζα Πειραιώς και η BP Hellas αποτελούν μερικούς από τους μισθωτές ακινήτων της εταιρίας, στους οποίους περιλαμβάνονται επίσης το ΥΠΕΧΩΔΕ και οι Αφοί Βερόπουλοι.

Η Πειραιώς Επενδύσεις Ακίνητης Περιουσίας αποτελεί εταιρία με αντικείμενο τη διαχείριση χαρτοφυλακίου κινητών αξιών και ακίνητης περιουσίας, συστήθηκε το 1999 και θα είναι η πρώτη που θα εισαχθεί στο Χ.Α. με δημόσια προσφορά.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v