ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ: Προσφορά ομολογιών (senior notes) ονομαστικού κεφαλαίου €400 εκατ.

ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑ ΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑ ΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ Α ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 17 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 596/2014 ΚΑΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ
3556/2007

Προσφορά ομολογιών (senior notes) ονομαστικού κεφαλαίου €400.000.000 με λήξη το 2023
Η Εθνική Πανγαία Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία (η «Εταιρεία») αν ακοινώνει την
έναρξη της δι αδικασίας προσφοράς ο μολογιών (senior notes) ονομαστικού κεφαλαίου €400.000.000 με
λήξη το 2023 (οι «Ομολογίες»). Οι Ομο λογίες θ α εκδοθούν από την Pangaea UK Finco plc, μια εταιρεία
περιορισμένης ευθύνης (public limited company) συσταθείσα σύμφων α με το δίκαιο της Αγγλίας και της
Ουαλίας και 100% θυγατρική της Εταιρείας και υπό την εγγύηση της Εταιρείας χωρίς την παροχή
εμπραγμάτων ασφαλειών. Οι Ομολογίες προσφέρονται και πωλο ύνται εντό ς των Ηνωμέν ων Πολιτειών
μόνο σε ειδικούς θεσμικούς αγοραστές (qualified institutional buyers) σύμφωνα με το Rule 144A του U.S.
Securities Act 1933, όπως έχει τροποποιηθεί, (ο « Νόμο ς περί Κινητών Αξιών») και εκτός των Ηνωμένων
Πολιτειών σε πρόσωπα που δεν είναι πολίτες Η.Π.Α. ή δεν έχουν την έδρα τους στι ς Η.Π.Α. (non-U.S.
persons), σύμφωνα με το Regulation S υπό το Νόμο περί Κινητών Αξιών. Η Εταιρεία σκοπεύει να
χρησιμοποιήσει τα καθαρά έσοδα από την έκδοση και πώληση των ομολογιών για την αποπληρωμή
υφιστάμενου δανεισμού και για γενικούς εταιρικούς σκοπούς.

ΣΗΜΑΝ ΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Αυτή η αν ακοίνωση δ εν συνιστά και δεν αποτελεί μέρο ς προσφοράς ή πρόσκλησης για πώληση ή έκδοση,
ή προσέγγισης με σκοπό την προσφορά γι α αγορ ά ή αναδοχή κινητών αξιών στις Ην ωμένες Πολιτείες ή σε
οποιαδήποτε άλλη δωσιδικία και ούτε αυτή η αν ακοίνωση (ή μέρο ς αυτής) ή το γεγονός της διανομής της
συνιστούν τη βάση οποιασδ ήποτε σύμβασης ή δ έσμευσης, ούτε θα πρέπει κανείς ν α βασιστεί σε αυτή,
ούτε ν α αποτελεί κίνητρο για σύναψη σύμβασης ή άλλης δέσμευσης. Υπενθυμίζεται στους παραλήπτες
αυτής της αν ακοίνωσης, οι οποίοι σκοπεύουν να αγοράσουν κινητές αξίες, ότι κάθε αγορά ή αν αδοχή θα
πρέπει να γίνεται αποκλειστικά στη βάση πληρο φοριών που περιέχονται σε οποιαδήποτε τελική μορ φή
ενημερωτικού δελτίου ή άλλου πληρο φοριακού δελτίου, που έχει συνταχθεί σε συν άρτηση με τις κινητές
αυτές αξίες. Η διανομή αυτής της αν ακοίνωσης σε συγκεκριμένες δωσιδικίες ενδέχεται να περιορίζεται
από το νόμο και τυχόν παραλήπτες των εγγράφων ή πληροφοριών που αναφέρονται στην παρούσα
ανακοίνωση θ α πρέπει να ενημερωθούν σχετικά και να τηρήσουν κάθε τέτοιο περιορισμό. Η μη
συμμόρφωση με τους ως άνω περιορισμούς ενδέχεται να αποτελεί παραβί αση της νομοθεσί ας περί
κινητών αξιών μιας τέτοιας δωσιδικίας.

Αυτή η αν ακοίνωση δεν αποτελεί προσφορ ά για πώληση κινητών αξιών στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην
Αυστρ αλία, στον Καν αδ ά, στην Ιαπωνία ή σε κάθε άλλη δωσιδικία όπου θα ήταν παράνομο . Η Εθνική
Πανγαί α Αν ώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σ ε Ακίνητη Περιουσία δεν έχει εγγράψει, ούτε προτίθεται να
εγγράψει, κινητές αξίες σε καμί α από τις ανωτέρω δωσιδικίες ή να προχωρήσει σε προσφορ ά κινητών
αξιών στις ανωτέρ ω δωσιδικίες. Συγκεκριμένα, δεν έχουν εγγρ αφεί κινητές αξίες της εταιρείας Εθνική
Πανγαί α Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία σύμφωνα με τον U.S. Securities Act of
1933, όπως έχει τροποποιηθεί (ο «Νόμος περί Κινητών Αξιών») και τέτοιες κινητές αξίες δεν δύνανται να
προσφέρονται, να πωλούνται ή ν α παρ αδίδονται στις Ηνωμένες Πολιτείες ή σε, γι α λογαριασμό, ή υπέρ
προσώπων Η.Π.Α. (ό πως ορίζονται στον Regulation S του Νό μου περί Κινητών Αξιών), εκτό ς εάν συν τρέχει
εξαίρεση ή σε συν αλλαγή για την ο ποία δεν απαιτείται εγγραφή σύμφων α με τον Νό μο περί Κινητών
Αξιών και τηρουμένου του όποιου εφαρμοστέου εθνικού δικαίου κινητών αξιών .
Αυτή η αν ακοίνωση δεν απευθύνεται σ ε ιδιώτες επενδ υτές (όπως ορίζονται στο Product Intervention
(Contingent Convertible Instruments and Mutual Society Shares) Instrument 2015) στον Ευρωπαϊκό
Οικονομικό Χώρο («ΕΟΧ»). Αναφερόμενες στην παρούσα ανακοίνωση κινητές αξίες δεν προσφέρονται,
πωλούνται ή με οποι αδήποτε τρόπο καθίστανται διαθέσιμες και δεν θα πρέπει να προσφέρονται,
πωλούνται ή με οποιοδήπο τε τρόπο να καθίστανται διαθέσιμες σε οποιονδήποτε ιδιώτη επενδυτή στον
ΕΟΧ. Για τους σκοπο ύς αυτούς, ιδιώτης επενδ υτής σημαίνει ένα πρόσωπο πο υ έχει μια (ή περισσότερες)
από τις ακό λουθες ιδιότητες: (i) ιδιώτης επενδυτής όπως ορίζεται στο σημείο (11) του Άρθρου 4 (1) της
Οδηγίας 2014/65/ΕΕ (όπως έχει τροποποιηθεί, «MiFID II»), ή (ii) πελάτης σύμφωνα με το νόημα της
Οδηγίας 2002/92/ΕΚ (Οδηγία Ασφαλιστικής Διαμεσο λάβησης), όταν αυτός ο πελάτης δεν θ α ήταν
επαγγελματίας πελάτης όπως ορίζεται στο σημείο 10 του Άρθρου 4 (1) της MiFID II.

Αυτή η ανακοίνωση απευθύνεται μόνο σε (i) φυσικά πρόσωπα που βρίσκονται εκτός του Ηνωμένου
Βασιλείου, (ii) φυσικά πρόσωπα που έχουν επαγγελματική εμπειρία σε θέματα σχετιζόμεν α με
επενδύσεις, όπως ορίζονται στο Άρθρο 19(5) του Financial Services and Markets Act 2000 (Financial
Promotion) Order 2005 (το «Διάταγμα»), ή (iii) εύπορες οντότητες και άλλα φυσικά/νομικά πρόσωπα στα
οποία νομίμως μπορεί να απευθυνθεί, όπως ορίζονται στο Άρθρο 49(2) του Διατάγματος (όλα αυτά τα
πρόσωπα αν αφερό μενα ως τα «σχετικά πρόσωπα»). Κ άθε επενδ υτική δραστηριότητα στην ο ποία
αναφέρεται αυτή η αν ακοίνωση θα είναι διαθέσιμη και θα εμπλέκονται σε αυτή μόνο σχετικά πρόσωπα.
Κάθε πρόσωπο που δεν είναι σχετικό πρόσωπο δεν θ α πρέπει να ενεργεί ούτε ν α βασίζεται σε αυτό το
έγγραφο ή ο ποιοδήποτε από τα περιεχόμεν ά του.
Αυτή η αν ακοίνωση δεν συνιστά ενημερωτικό δελτίο για τους σκοπούς των μέτρ ων εφαρμογής της
Οδηγίας 2003/71/ΕΚ (μαζί με τα όποια μέτρα εφαρμογής της Οδηγί ας στο σχετικό κράτος μέλο ς) και ως
τέτοια δεν αποτελεί προσφορά γι α πώληση ή προσέλκυση για πώληση κινητών αξιών. Αυτή η αν ακοίνωση
και οι πληροφορίες που περιλαμβάνον ται σε αυτή δ εν αποσκο πεί και δ εν αποτελεί δημόσια προσφορά ή
διαφήμιση κινητών αξιών στην Ελλάδα ή πρόσκληση για την υποβολή προσφορ ών για την αγορά κινητών
αξιών στην Ελλάδ α κατά την έννοι α του Άρθρου 2 (1) (δ) του Νόμου 3401/2005. Δεν θα λάβει χώρα
δημόσια προσφορά των Ομολογιών στην Ελλάδα.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus