ΠEΡΣΕΥΣ: Γνωστοποίηση συναλλαγών

Η εταιρεία ΠEΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΒΕΕ προέβη σε πώληση τριακοσίων οκτώ χιλιάδων και μίας (308.001) μετοχών της εταιρείας ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε. συνολικής αξίας τετρακοσίων εξήντα μίας χιλιάδων τριακοσίων δεκαεπτά ευρώ και ογδόντα εννέα λεπτών (461.317,89€) με αντίστοιχη ενίσχυση της ταμειακής της ρευστότητας.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v