Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ: Οικονομικό ημερολόγιο

Η εταιρεία με την επωνυμία «Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής «η Εταιρεία»), ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο για το έτος 2019, σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2. παρ. 1β και 4.1.4.3.1. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ως ακολούθως:

1. Ημερομηνία δημοσίευσης της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης στην οποία περιλαμβάνονται και τα ετήσια συνοπτικά οικονομικά στοιχεία της χρήσης 2018, με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.helex.gr) και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.gedsa.gr): 30Απριλίου 2019

2. Ημερομηνία Τακτικής Γενικής Συνέλευσης: 28Ιουνίου 2019.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας θα προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση του 2018.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει τις ανωτέρω αναφερόμενες ημερομηνίες, εφόσον ενημερώσει εγκαίρως το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v