Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ: Περίοδος αποδοχής

Ανακοινώνεται ότι, την 30 Μαΐου 2019, το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το πληροφοριακό δελτίο (το «Πληροφοριακό Δελτίο») της υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης (η «Δημόσια Πρόταση») που ο κ. Σταύρος Τάκη (ο «Προτείνων») είχε απευθύνει προς τους μετόχους της εταιρείας (οι «Μέτοχοι») «ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ» (η «Εταιρεία»), για την απόκτηση του συνόλου των κοινών ονομαστικών, άυλων, μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας €0,30 έκαστης (οι «Μετοχές»), τις οποίες δεν κατείχε άμεσα ή έμμεσα ο Προτείνων ή/και οποιοδήποτε από τα Συντονισμένα Πρόσωπα (όπως ορίζονται κατωτέρω) κατά την ημερομηνία που κατέστη υπόχρεος για την υποβολή της Δημοσίας Πρότασης σύμφωνα με το άρθ. 7 παρ. 1 του Ν. 3461/2006, ήτοι κατά την 26.03.2019.

Ο Προτείνων ξεκίνησε τη διαδικασία της Δημόσιας Πρότασης την 02.04.2019 (η «Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης») ενημερώνοντας την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς («Ε.Κ.») και το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και υποβάλλοντας στα παραπάνω πρόσωπα το σχέδιο του Πληροφοριακού Δελτίου και την Έκθεση Αποτίμησης (όπως ορίζεται κατωτέρω), σύμφωνα με τα άρθρα 10 και 9 του Νόμου, αντίστοιχα. Ακολούθως, η ανακοίνωση της Δημόσιας Πρότασης και η Έκθεση Αποτίμησης δημοσιεύτηκαν με τον τρόπο και τα μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 16, παράγραφος 1, του Νόμου.

1. ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

Αντίγραφα του Πληροφοριακού Δελτίου, ως εγκρίθηκε από την Ε.Κ., καθώς και των Δηλώσεων Αποδοχής (όπως ορίζονται κατωτέρω) θα διατίθενται δωρεάν, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, σε όλα τα εν Ελλάδι καταστήματα της «ΑLPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» (η «Διαχειρίστρια»), από τις 4.6.2019 και καθ' όλη τη διάρκεια της Περιόδου Αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης (ως ακολούθως ορίζεται). Επίσης, οι Μέτοχοι θα μπορούν, από τις 4.6.2019 και καθ' όλη τη διάρκεια της Περιόδου Αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης, να λαμβάνουν αντίτυπα του Πληροφοριακού Δελτίου, από την έδρα Συμβούλου του Προτείνοντος, ήτοι της ΑLPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (Διεύθυνση Corporate Finance) (ο «Σύμβουλος»), στην οδό Πανεπιστημίου 45, 102 52, Αθήνα.

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Κατά την ημερομηνία της παρούσας, το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, ανέρχεται σε € 7.123.032 και διαιρείται σε 23.743.440 κοινές, ονομαστικές μετοχές, σε άυλη μορφή, ονομαστικής αξίας € 0,30 η καθεμία, οι οποίες διαπραγματεύονται στην Αγορά Επιτήρησης του Χ.Α.

Την 05.02.2019 πραγματοποιήθηκε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. (νομικό πρόσωπο που κατέχει άμεσα το 54,43% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας), η οποία αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. κατά € 3.000.449,10, με έκδοση 10.001.497 νέων κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας € 0,30 εκάστης και την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων.

Η εν λόγω αύξηση καλύφθηκε εξ ολοκλήρου από τον Προτείνοντα με συμψηφισμό ισόποσης ληξιπρόθεσμης απαιτήσεώς του, κατά της ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. 2 Την 26.03.2019, με την καταχώρηση στο Γ.Ε.ΜΗ. της από 26.03.2019 εγκριτικής απόφασης της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικού Τομέα, περί τροποποίησης του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου 5 παρ. 1 του καταστατικού της ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε., ολοκληρώθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εν λόγω εταιρείας.

Ως αποτέλεσμα της ανωτέρω αύξησης, ο Προτείνων, κατέστη πλειοψηφών και ελέγχων μέτοχος της ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. με ποσοστό 58,63% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού της κεφαλαίου. Κατόπιν των ανωτέρω, την 26.03.2019, ο Προτείνων κατέστη υπόχρεος για την υποβολή της Δημόσιας Πρότασης, σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 1 του Νόμου, καθώς κατείχε άμεσα ποσοστό 37,50% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, ήτοι περισσότερο από ένα τρίτο (1/3) χωρίς να υπερβαίνει το ένα δεύτερο (1/2) του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, και απέκτησε, μέσω του ελέγχου της ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε., επιπλέον ποσοστό 54,43% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, που αντιπροσωπεύει ποσοστό μεγαλύτερο του τρία τοις εκατό (3%) του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου αυτής.

Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης τα πρόσωπα που ενεργούν συντονισμένα με τον Προτείνοντα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 (ε) του Νόμου, είναι τα νομικά πρόσωπα που ελέγχονται, κατά την έννοια του άρθρου 3, παρ. 1 (γ) του Ν.3556/2007, από τον κ. Σταύρο Τάκη, που πέραν της Εταιρείας και των ελεγχόμενων από αυτήν εταιρειών, είναι η ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. και η ALPAN ELECTROLINE LTD (τα «Συντονισμένα Πρόσωπα»).

Κατά την 26.03.2019, ο Προτείνων και τα Συντονισμένα Πρόσωπα κατείχαν συνολικά 21.825.582 Μετοχές και δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 91,92% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Ειδικότερα, ο Προτείνων κατείχε άμεσα 8.902.668 Μετοχές και δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας, που αντιστοιχούν σε 37,50% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας και έμμεσα, μέσω της ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε., 12.922.914 Μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 54,43% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Σημειώνεται ότι ούτε ο Προτείνων ούτε άλλο Συντονισμένο Πρόσωπο, κατείχε άλλες Μετοχές και δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας. Μέσω της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων αποσκοπεί να αποκτήσει το σύνολο των Μετοχών, τις οποίες, δεν κατείχε, άμεσα ή έμμεσα, ο ίδιος ή/και τα Συντονισμένα Πρόσωπα κατά την 26.03.2019, ήτοι 1.917.858 Μετοχές (οι «Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης»), οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 8,08% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Περαιτέρω, ο Προτείνων κατά την ανακοίνωση της Δημόσιας Πρότασης, γνωστοποίησε ότι ούτε ο ίδιος ούτε οποιοδήποτε από τα Συντονισμένα Πρόσωπα προτίθενται να προβαίνουν σε αποκτήσεις Μετοχών μέσω του Χ.Α. ή εξωχρηματιστηριακά, κατά το χρονικό διάστημα από την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης μέχρι και τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής, εκτός αυτών που προσφέρονται στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης.

3. ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΤΙΜΗΜΑ

Σύμφωνα με το άρθρο 9 του Νόμου, ο Προτείνων προσφέρει το ποσό των € 0,34 (το «Προσφερόμενο Τίμημα») τοις μετρητοίς ανά Μετοχή, για κάθε Μετοχή της Δημόσιας Πρότασης η οποία θα του προσφερθεί νομίμως και εγκύρως κατά τη διάρκεια της Περιόδου Αποδοχής.

Το Προσφερόμενο Τίμημα πληροί τις προϋποθέσεις του «δίκαιου και εύλογου» ανταλλάγματος, όπως αυτές καθορίζονται στο άρθρο 9, παράγραφοι 4 και 6 του Νόμου και οι οποίες είναι οι κάτωθι:

(α) η μέση σταθμισμένη χρηματιστηριακή τιμή της Μετοχής (η «ΜΣΧΤ») κατά τους τελευταίους έξι (6) μήνες που προηγούνται της 26.03.2019, η οποία ανέρχεται σε € 0,30, (β) η ανώτατη τιμή στην οποία ο Προτείνων ή/ και οποιοδήποτε Συντονισμένο Πρόσωπο απέκτησε Μετοχές κατά τους δώδεκα (12) μήνες που προηγούνται της της 26.03.2019, η οποία ανέρχεται σε € 0,33 ανά Μετοχή, και (γ) η τιμή ανά Μετοχή που προσδιορίστηκε στην Έκθεση Αποτίμησης του Αποτιμητή (όπως ορίζεται κατωτέρω), η οποία ανέρχεται σε € 0,13 ανά Μετοχή.

Πιο συγκεκριμένα, όταν ο Προτείνων καθόρισε το Προσφερόμενο Τίμημα, έλαβε υπόψη του τα κατωτέρω: - Σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 9, του Νόμου, η εύλογη και δίκαιη τιμή την 26.03.2019 είναι € 0,33 (ήτοι (i) ανώτερη της ΜΣΧΤ της Εταιρείας, κατά τους 6 μήνες που προηγήθηκαν της 26.03.2019 που ήταν € 3 0,30 και (ii) ίση με την ανώτερη τιμή στην οποία ο Προτείνων ή/και τα Συντονισμένα Πρόσωπα απέκτησαν Μετοχές κατά τους 12 μήνες που προηγούνται της 26.03.2019 που ήταν € 0,33).

- Παράλληλα, δεδομένου ότι συνέτρεξε η περίπτωση της παραγράφου 6(β), εδάφια α και β του άρθρου 9, του Νόμου, ο Προτείνων όρισε την RSM GREECE A.E. (η «RSM») ως ανεξάρτητο αποτιμητή (ο «Αποτιμητής»), για τη διενέργεια αποτίμησης των κινητών αξίων που αποτελούν αντικείμενο της Δημόσιας Πρότασης και σύνταξης έκθεσης αποτίμησης (η «Έκθεση Αποτίμησης»), καθώς κατά τους 6 μήνες που προηγήθηκαν της 26.03.2019 έχουν πραγματοποιηθεί συναλλαγές σε 39 ημέρες από τον συνολικό αριθμό ημερών λειτουργίας του ΧΑ που ήταν 123, κατά την ίδια περίοδο, ήτοι σε λιγότερες από τα τρία πέμπτα (3/5) των ημερών λειτουργίας του ΧΑ και επιπλέον οι πραγματοποιηθείσες συναλλαγές για την ως άνω περίοδο δεν υπερέβησαν το 10% του συνόλου των Μετοχών της Εταιρείας, συγκεκριμένα ανήλθαν σε 0,19% του συνόλου αυτών.

Ο Αποτιμητής χρησιμοποιώντας τις ακόλουθες μεθοδολογίες αποτίμησης: (i) προεξόφλησης μελλοντικών ταμειακών ροών (discounted cash flow), (ii) συγκρίσιμων εισηγμένων εταιρειών, βάσει των δεικτών κεφαλαιαγοράς (trading multiples), και (iii) συγκρίσιμων συναλλαγών (transaction multiples), προσδιόρισε την τιμή ανά Μετοχή σε € 0,13.

Ειδικότερα, το Προσφερόμενο Τίμημα:

 υπερβαίνει κατά 13,33% τη ΜΣΧΤ των Μετοχών κατά τους έξι (6) μήνες που προηγούνται της ημερομηνίας κατά την οποία ο Προτείνων κατέστη υπόχρεος να υποβάλλει τη Δημόσια Πρόταση, ήτοι την 26.03.2019, η οποία ανήλθε σε € 0,30.  υπερβαίνει κατά 1,77% την ανώτερη τιμή στην οποία ο Προτείνων ή/και τα Συντονισμένα Πρόσωπα απέκτησαν Μετοχές κατά τους δώδεκα (12) τελευταίους μήνες που προηγούνται της ημερομηνίας κατά την οποία ο Προτείνων κατέστη υπόχρεος να υποβάλλει τη Δημόσια Πρόταση, ήτοι την 26.03.2019, η οποία ανήλθε σε € 0,33.

 υπερβαίνει κατά 161,54% την τιμή που προσδιορίστηκε από τον Αποτιμητή σε συνέχεια διενέργειας αποτίμησης λαμβάνοντας υπόψη διεθνώς αποδεκτά κριτήρια και μεθόδους και περιλαμβάνεται στην Έκθεση Αποτίμησης, η οποία ανήλθε σε € 0,13.

Σημειώνεται ότι από το καταβλητέο προς τους Μετόχους που αποδέχονται νομίμως και εγκύρως τη Δημόσια Πρόταση (οι «Αποδεχόμενοι Μέτοχοι») Προσφερόμενο Τίμημα θα αφαιρεθούν: (α) τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή, που εγκρίθηκε δυνάμει της υπ’ αριθμ. 1/704/22.01.2015 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Κ., όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, δικαιώματα εκκαθάρισης της εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης των Μετοχών, που του έχουν νομίμως και εγκύρως προσφερθεί από τους Αποδεχόμενους Μετόχους (οι «Μεταβιβαζόμενες Μετοχές»), υπέρ της ΕΛ.Κ.Α.Τ. ύψους 0,08% επί της αξίας μεταβίβασης (η οποία υπολογίζεται ως το γινόμενο του αριθμού των Μεταβιβαζομένων Μετοχών επί (Χ) τη μεγαλύτερη από τις εξής τιμές:

(i) του Προσφερόμενου Τιμήματος και (ii) της τιμής κλεισίματος της Μετοχής στο Χ.Α. την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της υποβολής των απαραίτητων εγγράφων του άρθρου 46 του Κωδικοποιημένου Κανονισμού Λειτουργίας Συστήματος Άυλων Τίτλων, που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 3/304/10.6.2004 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Κ., όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (ο «Κανονισμός Σ.Α.Τ.»), στην ΕΛ.Κ.Α.Τ., και με ελάχιστη χρέωση ποσού ίσου με το μικρότερο μεταξύ των €20 και του 20% επί της αξίας της συναλλαγής για κάθε Αποδεχόμενο Μέτοχο), σύμφωνα με το Άρθρο 7 της κωδικοποιημένης απόφασης αρ. 1 (συνεδρίαση 223/28.01.2014) του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛ.Κ.Α.Τ., όπως ισχύει, και (β) το ποσό που αναλογεί στο φόρο εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης, σήμερα ανερχόμενο σε 0,2% επί της αξίας συναλλαγής για τη μεταβίβαση των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών στον Προτείνοντα.

4. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Η περίοδος αποδοχής (η «Περίοδος Αποδοχής») κατά τη διάρκεια της οποίας οι Μέτοχοι δύναται να αποδέχονται τη Δημόσια Πρόταση με την υποβολή σχετικής έγγραφης δήλωσης αποδοχής (η «Δήλωση Αποδοχής») σε οποιοδήποτε κατάστημα της Διαχειρίστριας στην Ελλάδα θα εκκινήσει στις 4.6.2019 στις 8:00 π.μ. (ώρα Ελλάδος) και θα λήξει στις 2.7.2019, με το τέλος του ωραρίου λειτουργίας των τραπεζών που λειτουργούν στην Ελλάδα. 4 Εναλλακτικά, οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι δύνανται, κατ’ επιλογήν τους, να εξουσιοδοτήσουν το χειριστή του λογαριασμού αξιών (ο «Χειριστής») που τηρούν στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (το «Σ.Α.Τ.») στο οποίο είναι καταχωρημένες οι Μετοχές τους να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την αποδοχή της Δημόσιας Πρότασης στο όνομα και για λογαριασμό τους. Η διαδικασία αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης περιγράφεται αναλυτικά στην παράγραφο 3.2 του Πληροφοριακού Δελτίου.

5. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ – ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ

Τα αποτελέσματα της Δημόσιας Πρότασης θα δημοσιευθούν εντός δύο (2) εργασίμων ημερών από τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής, ήτοι μέχρι και την 4.7.2019, στην ιστοσελίδα του Χ.Α και στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών, και θα κοινοποιηθούν στους εργαζόμενους, σύμφωνα με το άρθρο 23 του Ν.3461/2006. Η μεταβίβαση των Μετοχών που έχουν νομίμως και εγκύρως προσφερθεί από τους Αποδεχόμενους Μετόχους (οι «Προσφερόμενες Μετοχές»), θα πραγματοποιηθεί μέσω εξωχρηματιστηριακής συναλλαγής σύμφωνα με το άρθρο 46 του Κανονισμού Σ.Α.Τ., την επόμενη εργάσιμη ημέρα μετά την υποβολή των απαραίτητων εγγράφων στην Ε.Λ.Κ.Α.Τ., έναντι καταβολής του Προσφερόμενου Τιμήματος, η οποία (καταβολή) θα πραγματοποιηθεί όπως προβλέπεται στην παράγραφο 3.5 του Πληροφοριακού Δελτίου.

6. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΞΑΓΟΡΑΣ - ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΞΟΔΟΥ - ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ

Δεδομένου ότι ήδη κατά την 26.03.2019 ο Προτείνων και τα Συντονισμένα Πρόσωπα κατέχουν συνολικά Μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό μεγαλύτερο του 90% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, ο Προτείνων: (α) Θα ασκήσει το δικαίωμα εξαγοράς, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Νόμου (το «Δικαίωμα Εξαγοράς») και θα απαιτήσει τη μεταβίβαση, σε τιμή ίση με το Προσφερόμενο Τίμημα, των Μετοχών των υπολοίπων Μετόχων, οι οποίοι δεν αποδέχθηκαν τη Δημόσια Πρόταση, εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας των τριών (3) μηνών από το τέλος της Περιόδου Αποδοχής, (β) Υποχρεούται, σύμφωνα με το άρθρο 28 του Νόμου να αποκτήσει χρηματιστηριακά όλες τις Μετοχές που θα του προσφερθούν εντός περιόδου τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης σε τιμή ανά Μετοχή ίση με το Προσφερόμενο Τίμημα (το «Δικαίωμα Εξόδου»).

Ταυτόχρονα, με τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων θα δημοσιοποιήσει και το Δικαίωμα Εξόδου των Μετόχων.

Ο Προτείνων, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του Δικαιώματος Εξαγοράς, θα συγκαλέσει Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας με θέμα τη λήψη απόφασης για τη διαγραφή των Μετοχών της Εταιρείας από το Χ.Α., σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 5 του Ν. 3371/2005, και ο ίδιος και τα Συντονισμένα Πρόσωπα θα ψηφίσουν υπέρ αυτής της απόφασης. Κατόπιν λήψης της εν λόγω απόφασης από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, θα υποβάλει προς την Ε.Κ. αίτημα διαγραφής της Εταιρείας από το Χ.Α.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v