Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ: Αποτελέσματα Υποχρεωτικής Δημόσιας Πρότασης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΟΥ κ. ΣΤΑΥΡΟΥ ΤΑΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ, ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ, ΑΥΛΩΝ, ΜΕΤΑ ΨΗΦΟΥ, ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» 3 Ιουλίου 2019

1. Σύμφωνα με το άρθρο 23 του Ν. 3461/2006 (ο «Νόμος»), ο κ. Σταύρος Τάκη (ο «Προτείνων») ανακοινώνει τα αποτελέσματα της υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης (η «Δημόσια Πρόταση»), την οποία υπέβαλε στις 2 Απριλίου 2019 (η «Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης»), για την απόκτηση του συνόλου των κοινών ονομαστικών, άυλων, μετά ψήφου μετοχών της εταιρείας με την επωνυμία «ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» (η «Εταιρεία»), ονομαστικής αξίας €0,30 έκαστη (οι «Μετοχές»), τις οποίες δεν κατείχε άμεσα ή έμμεσα ο Προτείνων και τα Συντονισμένα Πρόσωπα (όπως ορίζονται κατωτέρω) κατά την 26.3.2019, ήτοι την ημερομηνία που κατέστη υπόχρεος για την υποβολή της Δημόσιας Πρότασης, ήτοι 1.917.858 Μετοχές (οι «Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης»), που αντιπροσώπευαν ποσοστό 8,08% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, με αντάλλαγμα €0,34 ανά Μετοχή (το «Προσφερόμενο Τίμημα»). Συντονισμένα πρόσωπα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 (ε) του Νόμου, είναι τα νομικά πρόσωπα, εκτός της Εταιρείας και των ελεγχόμενων από αυτήν εταιρειών, που ελέγχονται από τον Προτείνοντα, κατά την έννοια του άρθρου 3 παρ. 1(γ) του Ν.3556/2007, ήτοι οι εταιρείες ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. και ALPAN ELECTROLINE LTD (από κοινού τα «Συντονισμένα Πρόσωπα»).

2. Την 30η Μαΐου 2019, το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς («Ε.Κ.») ενέκρινε, σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 4 του Νόμου, το πληροφοριακό δελτίο της Δημόσιας Πρότασης (το «Πληροφοριακό Δελτίο»).

3. Η περίοδος αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης ξεκίνησε στις 4.6.2019 και έληξε στις 2.7.2019 (η «Περίοδος Αποδοχής»). Κατά τη διάρκεια της Περιόδου Αποδοχής, 61 Μέτοχοι αποδέχθηκαν νόμιμα και έγκυρα τη Δημόσια Πρόταση (οι «Αποδεχόμενοι Μέτοχοι»), προσφέροντας συνολικά 1.200.528 Μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 5,06% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας (οι «Προσφερόμενες Μετοχές»).

4. Κατά το διάστημα από την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης μέχρι και τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής ο Προτείνων και τα Συντονισμένα Πρόσωπα δεν απέκτησαν, μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών (το «Χ.Α.») ή/και εξωχρηματιστηριακώς, πρόσθετες Μετοχές της Εταιρείας, πέραν εκείνων που του προσφέρθηκαν στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης.

5. Επομένως, μετά την ολοκλήρωση της εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης των Προσφερόμενων Μετοχών, ο Προτείνων και τα Συντονισμένα Πρόσωπα θα κατέχουν συνολικά 23.026.110 Μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 96,98% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

6. Το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα από τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης, η ΑLPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (η «Διαχειρίστρια»), ενεργούσα στο όνομα και για λογαριασμό των Αποδεχόμενων Μετόχων και ο Προτείνων θα καταρτίσουν σύμβαση για την εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση των Προσφερόμενων Μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 46 του Κανονισμού Λειτουργίας του Συστήματος Άυλων Τίτλων (ο «Κανονισμός Σ.Α.Τ.»). Η Διαχειρίστρια, ενεργούσα σύμφωνα με τα ανωτέρω, θα προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την υποβολή στην εταιρεία Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία (η «ΕΛ.Κ.Α.Τ.») όλων των εγγράφων που απαιτούνται για την καταχώριση της μεταβίβασης των Προσφερόμενων Μετοχών στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (το «Σ.Α.Τ»). Η εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση των Προσφερόμενων Μετοχών θα καταχωρηθεί στο Σ.Α.Τ. την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα μετά την υποβολή στην ΕΛ.Κ.Α.Τ όλων των εγγράφων που απαιτούνται για την ως άνω συναλλαγή, όπως αναφέρεται στο άρθρο 46 του Κανονισμού Σ.Α.Τ.

Την ίδια εργάσιμη ημέρα, κατά την οποία θα ολοκληρωθεί η ανωτέρω καταχώριση, η Διαχειρίστρια (i) θα καταβάλει το Προσφερόμενο Τίμημα σε κάθε Αποδεχόμενο Μέτοχο, ανάλογα με τον τρόπο με τον οποίο αυτός θα έχει επιλέξει στην οικεία δήλωση αποδοχής (η «Δήλωση Αποδοχής»).

Σημειώνεται ότι από το καταβλητέο προς τους Αποδεχόμενους Μετόχους Προσφερόμενο Τίμημα θα αφαιρεθούν:

(α) τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή, που εγκρίθηκε δυνάμει της υπ’ αριθμ. 1/704/22.01.2015 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Κ., όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, δικαιώματα εκκαθάρισης της εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών υπέρ της ΕΛ.Κ.Α.Τ. ύψους 0,08% επί της αξίας μεταβίβασης (η οποία υπολογίζεται ως το γινόμενο του αριθμού των Μεταβιβαζομένων Μετοχών επί (Χ) τη μεγαλύτερη από τις εξής τιμές: (i) του Προσφερόμενου Τιμήματος και (ii) της τιμής κλεισίματος της Μετοχής στο Χ.Α. την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της υποβολής των απαραίτητων εγγράφων του άρθρου 46 του Κωδικοποιημένου Κανονισμού Λειτουργίας Συστήματος Άυλων Τίτλων, που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 3/304/10.6.2004 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Κ., όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, στην ΕΛ.Κ.Α.Τ., και με ελάχιστη χρέωση ποσού ίσου με το μικρότερο μεταξύ των €20 και του 20% επί της αξίας της συναλλαγής για κάθε Αποδεχόμενο Μέτοχο), σύμφωνα με το Άρθρο 7 της κωδικοποιημένης απόφασης αρ. 1 (συνεδρίαση 223/28.01.2014) του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛ.Κ.Α.Τ., όπως ισχύει, και

(β) το ποσό που αναλογεί στο φόρο εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης, σήμερα ανερχόμενο σε 0,2% επί της αξίας συναλλαγής για τη μεταβίβαση των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών στον Προτείνοντα.

Κατά συνέπεια, οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι θα λάβουν το συνολικό ποσό του Προσφερόμενου Τιμήματος μειωμένο κατά το ποσό του προαναφερόμενου φόρου και των ανωτέρω δικαιωμάτων εκκαθάρισης.

Η καταβολή του Προσφερόμενου Τιμήματος υπόκειται στις διατάξεις για τους περιορισμούς κίνησης κεφαλαίων που θα ισχύουν κατά τον χρόνο καταβολής του.

7. Με δεδομένο ότι ο Προτείνων και τα Συντονισμένα Πρόσωπα ήδη κατέχουν Μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό μεγαλύτερο του 90% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων:

(α) Θα ασκήσει το δικαίωμα εξαγοράς, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Νόμου και θα απαιτήσει τη μεταβίβαση, σε τιμή ίση με το Προσφερόμενο Τίμημα, των Μετοχών των υπολοίπων Μετόχων, οι οποίοι δεν αποδέχθηκαν τη Δημόσια Πρόταση, εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας των τριών (3) μηνών από το τέλος της Περιόδου Αποδοχής (το «Δικαίωμα Εξαγοράς»),

(β) Υποχρεούται, σύμφωνα με το άρθρο 28 του Νόμου, να αποκτήσει χρηματιστηριακά όλες τις Μετοχές που θα του προσφερθούν εντός περιόδου τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση της παρούσας ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης σε τιμή ανά Μετοχή ίση με το Προσφερόμενο Τίμημα (το «Δικαίωμα Εξόδου»). Προς το σκοπό αυτό, ο Προτείνων θα εισάγει μέσω της Alpha Finance Α.Ε.Π.Ε.Υ. πάγια εντολή για την αγορά Μετοχών έναντι τιμήματος ίσου προς το Προσφερόμενο Τίμημα, ήτοι €0,34 ανά Μετοχή.

Ο Προτείνων, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του Δικαιώματος Εξαγοράς, θα συγκαλέσει Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας με θέμα τη λήψη απόφασης για τη διαγραφή των Μετοχών της Εταιρείας από το Χ.Α., σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 5 του Ν. 3371/2005 και τόσο ο Προτείνων όσο και τα Συντονισμένα Πρόσωπα θα ψηφίσουν υπέρ αυτής της απόφασης. Κατόπιν λήψης της εν λόγω απόφασης από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, η Εταιρεία θα υποβάλει προς την Ε.Κ. αίτημα διαγραφής των Μετοχών της από το Χ.Α.

Σύμβουλος του Προτείνοντος & Διαχειρίστρια

Η Αlpha Τράπεζα A.E. ενήργησε ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος του Προτείνοντος και Διαχειρίστρια στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v