ΣΕΛΟΝΤΑ: Απάντηση στην Επ. Κεφαλαιαγοράς

Η εταιρεία ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι έλαβε από τις Τράπεζες Πειραιώς, Alpha Bank, Eurobank και Εθνική, μέτοχοι της εταιρείας σε ποσοστό 79,8% συνολικά, αντίστοιχες επιστολές με το κάτωθι περιεχόμενο:

“ Σε απάντηση της από 05/08/2019 με αριθμό πρωτοκόλλου σχετικής επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, θα θέλαμε να θέσουμε στην προσοχή σας τα ακόλουθα:

1. Όπως ρητά αναφέρεται στις από 19/03/2019 ανακοινώσεις των εταιρειών ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε. και ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε., η πραγματοποίηση της απόκτησης του κοινού ελέγχου των εταιρειών Andromeda, Νηρεύς και Σελόντα από τις εταιρείες Amerra Capital Management LLC και MDC Industry Holding Company LLC, τελεί υπό δύο προϋποθέσεις:
(α) της κατάρτισης οριστικής συμφωνίας εκποίησης με έναν ή δύο υποψηφίους αγοραστές για την πώληση (α) ιχθυοτροφείων που παράγου περίπου 10.000 τόνους Μεσογειακών ιχθύων, μαζί με τα σχετικά συσκευαστήρια ίδιας δυναμικότητας και (β) εκκολαπτηρίων που παράγουν περίπου 50 εκατομμύρια τεμάχια γόνου και για τη μεταφορά στους υποψήφιους αγοραστές της σχετικής τεχνογνωσίας στα προγράμματα έρευνας και αναπαραγωγής και

(β) της έγκρισης καταλληλόλητας του υποψηφίου αγοραστή ή αγοραστών καθώς και των όρων της ανωτέρω αγοραπωλησίας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού.

2. Όπως προκύπτει από την σχετική επιστολή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς προς εμάς αλλά και από τα δημοσιεύματα του τύπου, που περιγράφονται στην εν λόγω επιστολή, αναφέρεται πως στις 02/08/2019 υπεγράφη η υπό στοιχεία 1 (α) σύμβαση αγοραπωλησίας.

3. Σημειώνουμε πως δεν είμαστε συμβαλλόμενο μέρος στην εν λόγω σύμβαση και γι' αυτό το λόγο δεν μας έχει κοινοποιηθεί σχετικά.

4. Επιπροσθέτως, εξ όσων είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε δεν έχει ακόμη παρασχεθεί η υπό στοιχεία 1 (β) ανωτέρω έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού, με αποτέλεσμα να μην ικανοποιούνται και οι δύο προαναφερθείσες προϋποθέσεις.

Μετά την ικανοποίηση και αυτής της προϋπόθεσης, πρόθεσή μας είναι, ότι μόλις λάβουμε την σχετική πληροφόρηση από τα εμπλεκόμενα μέρη και στα πλαίσια των υπαρχουσών συμβατικών δεσμεύσεων/υποχρεώσεων, θα την παράσχουμε σε εσάς ώστε να ενημερωθεί σχετικώς το επενδυτικό κοινό.”

Η εταιρεία θα εξακολουθήσει να ενημερώνει το επενδυτικό κοινό όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία, διευκρινίζοντας και πάλι ότι δεν αποτελεί συμβαλλόμενο μέρος στην εν γένει διαδικασία αλλά έχει επικουρικό ρόλο παρέχοντας τα στοιχεία που θα ζητηθούν συνδράμοντας στην πρόοδο της διαδικασίας, ενεργώντας πάντοτε με γνώμονα το εταιρικό συμφέρον, την τήρηση του Νόμου και του Καταστατικού της.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v