ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ: Αποτελέσματα φορολογικού ελέγχου

Η Εταιρία «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.» σε εφαρµογή των διατάξεων της παραγράφου 4.1.3.1 του κανονισµού του Χρηµατιστηρίου Αθηνών, ενηµερώνει το επενδυτικό κοινό ότι ολοκληρώθηκε ο φορολογικός έλεγχος της Εταιρίας για τη διαχειριστική χρήση 2018 (φορολογικό έτος 2018) που διενεργήθηκε από τους Νόµιµους Ελεγκτές σύµφωνα µε το άρθρο 65Α του Ν.4174/2013 όπως ισχύει και εκδόθηκε το αντίστοιχο φορολογικό πιστοποιητικό µε συµπέρασµα χωρίς επιφύλαξη.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v