ΕΛΠΕ: Γνωστοποίηση συναλλαγών

H ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. (η «Εταιρεία»), ανακοινώνει ότι σύμφωνα με το Ν. 3556/2007 και το άρθρο 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014, ο κος Εμμανουήλ Μαρκάκης, Ανώτερος Διευθυντής, σύμφωνα με την από 08/03/2020 γνωστοποίηση συναλλαγής προς την Εταιρεία, απέκτησε την 06/03/2020, 2.500 κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας, αξίας €15.285.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v