ΕΛΤΟΝ: Οικονομικό ημερολόγιο

Η Διοίκηση της «ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε.», ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό το Οικονομικό Ημερολόγιο για το έτος 2020, σύμφωνα με το οποίο:

 1. Οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας και οι Ετήσιες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις χρήσεως 2019 θα δημοσιευτούν στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.helex.gr) και της Εταιρείας (www.elton.gr), την Πέμπτη 23 Απριλίου 2020.

2. Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων θα διεξαχθεί την Τετάρτη 17 Ιουνίου 2020.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας θα υποβάλει πρόταση στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για διανομή μερίσματος για τη χρήση 2019.

4. Ως ημέρα αποκοπής μερίσματος προτείνεται η Δευτέρα 10 Αυγούστου 2020   ημερομηνία από την οποία (και από την αρχή της σχετικής συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών) οι μετοχές της εταιρίας θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα απολαβής του προς διανομή μερίσματος.

5. Επίσης προτείνεται ως ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων μερίσματος η Τρίτη 11 Αυγούστου 2020 με την διευκρίνιση ότι σύμφωνα με τον κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών δικαιούχοι του προς διανομή μερίσματος είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. κατά την ως άνω ημέρα – record date και

6. Ως ημερομηνία έναρξης πληρωμής του μερίσματος προτείνεται η Παρασκευή 14 Αυγούστου 2020.

 Οι αναφερθείσες ημερομηνίες για την διανομή μερίσματος τελούν υπό την αίρεση έγκρισης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

 Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες, αφού ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών.


Αυλώνας Αττικής, 22/04/2020

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v