Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΠΛΑΙΣΙΟ: Οικονομικό ημερολόγιο

Στο πλαίσιο της ορθής, έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2 (παρ. 1 περ. β΄) και 4.1.3.15.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύει σήμερα (εφεξής «Κανονισμός»), η Εταιρεία «ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS A.E.Β.E.» (εφεξής «Εταιρεία») ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο του έτους 2020:

Ημερομηνία ανακοίνωσης και δημοσίευσης των Ετησίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) της χρήσεως 2019 (1.1.2019-31.12.2019), που συνετάγησαν βάσει των ΔΛΠ/ΔΠΧΠ: Παρασκευή, 29 Μαΐου 2020
Ημερομηνία Ετήσιας Ενημέρωσης Αναλυτών, σύμφωνα με το άρθρο 4.1.3.15.2 του Κανονισμού, σχετικά με τα οικονομικά αποτελέσματα της χρήσεως 2019 μέσω τηλεδιάσκεψης: Τετάρτη, 3 Ιουνίου 2020
Ημερομηνία Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων: Πέμπτη, 25 Ιουνίου 2020
Ημερομηνία αποκοπής Δικαιώματος Μερίσματος χρήσης 2019: Πέμπτη, 2 Ιουλίου 2020
Ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων Μερίσματος χρήσης 2019: Παρασκευή, 3 Ιουλίου 2020 (record date)
Ημερομηνία Έναρξης Καταβολής Μερίσματος χρήσης 2019 μέσω πιστωτικού ιδρύματος ή μέσω της Ε.Χ.Α.Ε.: Πέμπτη, 9 Ιουλίου 2020
Ειδικότερες λεπτομέρειες και τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με τα ανωτέρω θα δοθούν με νέες ανακοινώσεις της Εταιρείας σε μεταγενέστερη ημερομηνία.

H Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες, εφόσον ενημερώσει εγκαίρως το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v