Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

FLEXOPACK: Εναρξη προγράμματος αγοράς ίδιων μετοχών

Η Διοίκηση της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «FLEXOPACK Α.Ε.» (εφεξής «Εταιρεία»), κατ' εφαρμογή των αποφάσεων της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 26ης Ιουνίου 2020 και του Διοικητικού Συμβουλίου της 13ης Ιουλίου 2020, ανακοινώνει την έναρξη εφαρμογής - υλοποίησης του Προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών, δυνάμει του οποίου προβλέπεται η απόκτηση από την Εταιρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 49 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, κατ' ανώτατο όριο 586.001 ιδίων μετοχών, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 5% του συνόλου των υφισταμένων σήμερα μετοχών της Εταιρείας, με εύρος τιμών αγοράς τα τρία Ευρώ (3,00 €) ανά μετοχή (κατώτατο όριο) και τα οκτώ Ευρώ (8,00 €) ανά μετοχή (ανώτατο όριο) και ημερομηνία λήξεως του ως άνω Προγράμματος την 26η Ιουνίου 2022.

Οι αγορές θα πραγματοποιούνται σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον κανονιστικό πλαίσιο.Κορωπί, 14 Ιουλίου 2020

Για την «FLEXOPACK AEBE ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ»

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v