Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΙΑ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ: Ανακοίνωση ματαίωσης Γενικής Συνέλευσης

Η ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε. εφεξής «η Εταιρεία», ανακοινώνει, ότι δυνάμει της από 16/07/2020 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, ματαιώθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων που είχε προσδιορισθεί για τις 17/07/2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16.00, λόγω προσθήκης περαιτέρω θεμάτων ημερήσιας διάταξης.

Συγκεκριμένα, την 17η Ιουλίου 2020, ημέρα Παρασκευή, και ώρα 16.00 μ.μ. είχε οριστεί η σύγκληση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας αναφορικά με την εταιρική χρήση του έτους 2019 στην έδρα αυτής, σύμφωνα με την από 25/06/2020 πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της, η οποία υπεβλήθη στις εκ του νόμου προβλεπόμενες διατυπώσεις δημοσιότητας.

Κατόπιν σχετικής εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου, αποφασίστηκε ομόφωνα η ματαίωση της ως άνω Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας.

Η Εταιρεία θα ενημερώσει το επενδυτικό κοινό με νέα πρόσκληση για την ημερομηνία σύγκλησης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ ΤΓΣ 17.07.2020

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v