Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Πειραιώς: Δέσμευση Intrum για Phoenix

Η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. («Τράπεζα Πειραιώς» ή «Τράπεζα») και η Intrum AB
(publ) («Intrum») υπέγραψαν επιστολή δέσμευσης, σύμφωνα με την οποία η Intrum
θα αποκτήσει ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) των ομολόγων ενδιάμεσης
(mezzanine notes) και χαμηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (junior notes) της
τιτλοποίησης μη εξυπηρετούμενων στεγαστικών δανείων ύψους περίπου €1,9δισ
με την ονομασία «Phoenix» («Συναλλαγή Phoenix» ή «η Συναλλαγή»). Υπό την
αίρεση των απαιτούμενων εταιρικών και κανονιστικών εγκρίσεων, η Τράπεζα
εξετάζει το ενδεχόμενο να διανείμει στους μετόχους της ποσοστό εξήντα πέντε τοις
εκατό (65%) των ομολόγων ενδιάμεσης και χαμηλής εξοφλητικής προτεραιότητας
της τιτλοποίησης Phoenix, διακρατώντας η ίδια ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) των
εν λόγω ομολόγων.
Μετά την ολοκλήρωση του εν εξελίξει εταιρικού μετασχηματισμού της Τράπεζας
(hive-down), το νέο αδειοδοτημένο πιστωτικό ίδρυμα θα διακρατήσει ποσοστό
εκατό τοις εκατό (100%) των ομολόγων υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας και
πέντε τοις εκατό (5%) των ομολόγων ενδιάμεσης και χαμηλής εξοφλητικής
προτεραιότητας. Όπως ανακοινώθηκε στις αρχές Αυγούστου 2020, η Τράπεζα
Πειραιώς υπέβαλε αίτηση για τη συμμετοχή των ομολόγων υψηλής εξοφλητικής
προτεραιότητας της τιτλοποίησης Phoenix, συνολικής ονομαστικής αξίας έως €1,0
δις στο πρόγραμμα παροχής εγγυήσεων του Ελληνικού Δημοσίου «Hρακλής».
Η έγκαιρη υλοποίηση της Συναλλαγής Phoenix, η οποία αποτελεί μέρος του σχεδίου
μείωσης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPE) της Τράπεζας, επιβεβαιώνει
τη δέσμευσή της να εξυγιάνει τον ισολογισμό της με επιταχυνόμενο ρυθμό προς
όφελος των μετόχων της.
Η Συναλλαγή υπόκειται σε όλες τις απαραίτητες εταιρικές και κανονιστικές
εγκρίσεις, καθώς και στη συναίνεση του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.
Η Alantra CPAI Limited και η UBS Europe SE ενεργούν ως από κοινού
χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι της Τράπεζας Πειραιώς στη Συναλλαγή.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v