Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ: Πρόγραμμα εκδόσεως ομολογιακού

Η εταιρεία με την επωνυμία «ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ Α.Β.Ε.Ε. - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» [εφεξής η «Εταιρεία»], κατ' άρθρ. 17 παρ. 1 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 596/2014 (MAR), προς ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, γνωστοποιεί με την παρούσα σε αυτό, ότι την Παρασκευή 04.09.2020, υπογράφηκε μεταξύ αυτής και της ομολογιούχου δανείστριας τράπεζας ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ το πρόγραμμα εκδόσεως κοινού ομολογιακού δανείου μετά συμβάσεων καλύψεως και πρωτογενούς διαθέσεως και ορισμού διαχειριστή πληρωμών και εκπροσώπου ομολογιούχων δανειστών, ονομαστικής αξίας δώδεκα εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (12.500.000 €), σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του ν. 4548/2018 και του ν. 3156/2003, με ιδιωτική τοποθέτηση.

Διαχειριστής πληρωμών και εκπρόσωπος των ομολογιούχων δανειστών ορίστηκε η ομολογιούχος δανείστρια τράπεζα Alpha Bank Α.Ε.. Το ομολογιακό δάνειο θα χρησιμοποιηθεί για την αναχρηματοδότηση υφιστάμενου τραπεζικού δανεισμού της Εταιρείας και την εξυπηρέτηση των εν γένει επιχειρηματικών σκοπών και δραστηριοτήτων αυτής .

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v