Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ: Συμμετοχή στην ΑΜΚ θυγατρικής

Η εταιρία ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι το Διοικητικό της Συμβούλιο, στην από 17.09.2020 συνεδρίασή του, αποφάσισε τη συμμετοχή στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της 100% θυγατρικής της εταιρίας, ΜΟΤΟΔΙΚΤΥΟ Μ.Α.Ε., ύψους 550.138 ευρώ, με καταβολή μετρητών, και την έκδοση 670.900 νέων κοινών ονομαστικών, μετά δικαιώματος, ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας 0,82 ευρώ εκάστη, με τιμή διάθεσης εκάστης ίση με την ονομαστική αξία κάθε μετοχής, ήτοι 0,82 ευρώ, στο πλαίσιο υιοθέτησης μέτρων λόγω της μείωσης των ιδίων κεφαλαίων της ως άνω θυγατρικής κάτω από το ένα δεύτερο (1/2) του μετοχικού της κεφαλαίου.

Μετά την ολοκλήρωση της ανωτέρω αύξησης, το μετοχικό κεφάλαιο της θυγατρικής ΜΟΤΟΔΙΚΤΥΟ Μ.Α.Ε. θα ανέρχεται στο ποσό των 2.025.400 ευρώ, διαιρούμενο σε 2.470.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης 0,82 €.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v