ΚΡΙ ΚΡΙ: Πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών

Η «ΚΡΙ-ΚΡΙ» γνωστοποιεί την έναρξη υλοποίησης του Προγράμματος Απόκτησης Ιδίων Μετοχών της Εταιρείας.

Υπενθυμίζεται ότι σκοπός του Προγράμματος δυνάμει του οποίου θα αποκτηθούν έως 1.653.256 μετοχές της Εταιρείας με ελάχιστη τιμή τα 0,50 ευρώ και μέγιστη τα 9,00 ευρώ, είναι κατά ένα μέρος (και δη έως 165.325 μετοχές) η διάθεση των μετοχών στο προσωπικό της εταιρείας και κατά έτερο μέρος (και δη έως 1.487.931 μετοχές) η μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου.

Υπενθυμίζεται επίσης ότι το Πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους ορισμούς του Κανονισμού 596/2014 για την κατάχρηση της αγοράς και του Κατ' Εξουσιοδότηση Κανονισμού ΕΕ 2016/1052 της Επιτροπής, και στο πλαίσιο αυτό ο μέσος ημερήσιος όγκος συναλλαγών θα υπολογιστεί επί του μέσου ημερήσιου όγκου συναλλαγών κατά το μήνα που προηγείται της δημοσιοποίησης των στοιχείων του Προγράμματος, ήτοι από 8.6.2020 έως 7.7.2020.

Οι συναλλαγές αγοράς ίδιων μετοχών στο πλαίσιο του Προγράμματος θα πραγματοποιούνται μέσω του μέλους του Χρηματιστηρίου Αθηνών ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ. Το τελικό ποσό που θα διατεθεί για το σκοπό αυτό καθώς και ο τελικός αριθμός των μετοχών που θα αποκτηθούν, πάντα εντός των παραπάνω ανακοινωθέντων ορίων, θα εξαρτηθούν από τις συνθήκες της Εταιρείας και της αγοράς.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v