Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

MEVACO: Αποτελέσματα φορολογικού ελέγχου

H Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «MEVACO A.E.» (εφεξής ως  «Εταιρεία»), σε εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 4.1.3.1 περ. 12 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών και του άρθρου 17 παρ. 1 του με αριθμό 596/2014 Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι, μετά την ολοκλήρωση του ειδικού φορολογικού ελέγχου για τη διαχειριστική χρήση 2019 (φορολογικό έτος 2019) που διενεργήθηκε από τους νόμιμους ελεγκτές της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65Α του Ν. 4174/2013, όπως ισχύει σήμερα, εξεδόθη Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης (φορολογικό πιστοποιητικό) με συμπέρασμα χωρίς επιφύλαξη.

 

                                                                                       Ασπρόπυργος, 29 Οκτωβρίου 2020

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v